logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

V souvislosti s koncem přechodných lhůt dle § 19 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, končí dne 19. 9. 2018 (včetně) možnost pro veřejnou správu podepisovat dokumenty „pouze“ zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy (tj. pro účely elektronického podepisování stačilo mít pouze vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis uložený například v operačním systému počítače. Od 20. 9. 2018 veřejná správa musí používat místo něj tzv. kvalifikovaný elektronický podpis.

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES  je nejvyšší formou elektronického podpisu (co do své důvěryhodnosti) tzv. kvalifikovaný elektronický podpis. V České republice veřejná správa používala doposud většinou nižší formu elektronického podpisu a to tzv. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy, pro který původní zákon o elektronickém podpisu (zákon č. 227/2000 Sb.) používal pojem „uznávaný elektronický podpis“.

Kvalifikovaný elektronický podpis bude vyžadován u následujících agend:

  • Výpis z Rejstříku trestů,
  • Autorizovaná konverze,
  • agendy Matrik (Agendy zvláštní matriky, Agendy soudy, Agendy ohlašovny, Agendy obcí III. typu)

Všem subjektům, které jsou provozovateli kontaktního místa veřejné správy (pracoviště Czech POINT pro veřejnost) nebo např. využívají CzechPOINT@office, doporučujeme, aby se včas obrátili na svého dodavatele certifikátů a opatřili svým uživatelům nové certifikáty pro kvalifikovaný elektronický podpis v souladu s Nařízením.  V případě nejasností můžete kontaktovat helpdesk Czech POINT na tel. čísle 222 131 313, a to každý pracovní den mezi 8 – 18 hodinou.

Vyvětlivka:

Kvalifikovaný elektronický podpis – QES (qualified electronic signature), je zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (dále jen „certifikační autorita“). Co to znamená? Pro vytvoření tohoto druhu elektronického podpisu je nejen nutné, aby fyzická osoba měla vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, ale rovněž i to, aby související soukromý klíč, který osoba používá pro podepisování, byl vytvořen a uložen na certifikovaném prostředku. Pro tyto certifikované prostředky nařízení eIDAS zavádí pojem kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů a mohou to být např. čipové karty a USB tokeny, které prošly potřebnou certifikací (seznam těchto prostředků  zveřejňuje na svých stránkách Evropské komise). Certifikovaný prostředek vydává certifikační autorita.

11. června 2018

V souvislosti s novým nařízením GDPR (General Data Protection Regulation) Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. dubna 2016, které určuje pravidla pro ochranu osobních údajů, jsme připravili detailní popis, jakým způsobem jsou informačním systémem Czech POINT a kontaktními místy veřejné správy zpracovávány osobní údaje. Tyto informace naleznete na dedikované stránce www.czechpoint.cz/public/gdpr.

23. května 2018

Využití služeb rozhraní CzechPOINT@office mezi orgány veřejné moci je skutečně pestré. Pokud se zaměříme pouze na ministerstva, můžeme konstatovat, že všechna ministerstva jsou k systému připojena a některé z poskytovaných služeb systému skutečně čerpají.

Premiantem je MPSV, které od data své registrace využilo služby @office více než miliónkrát, především k autorizované konverzi dokumentů. MV je zhruba na desetině, tedy zhruba 100.000 „výpisů“. U MPO, MF, MZV, MZdr a MD se čísla použití systému pohybují v desetitisících.

Poslední skupinu tvoří MZe, MMR, MŠMT, MK a MSp. Tyto úřady mají u svých statistik jednotky tisíců použití systému za celých 10 let, co je @office k dispozici. Je to škoda, vezmeme-li v úvahu, že CzechPOINT@office nabízí např. všem úřadům zcela zdarma službu autorizované konverze z moci úřední pro zajištění převedení dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak, vše dle zákonem stanovených podmínek. Kromě toho mají úřady na tomto rozhraní k dispozici například výpisy z Rejstříku trestů, nebo formuláře pro přístup k datům v základních registrech.

(mre)

3. května 2018

Nevěříte? Opravdu je tomu tak. Dne 28. března uplynulo přesně 11 let od chvíle, kdy byl projekt v roce 2007 spuštěn v pilotní verzi. Následující rok 2008 pak byl přelomový, z ověřovacího provozu přešel systém rovnou do ostrého provozu a od té doby každý měsíc neustále roste. Na straně služeb pro občany to sice nebylo v poslední době moc vidět. Za rok 2017 byla spuštěna pouze agenda Zprostředkovaná identifikace, která slouží např. pro registraci hráčů k internetovým hazardním hrám dle požadavků zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Letos byla rozšířena nabídka služeb pro úředníky na rozhraní CzechPOINT@office.

Nově aktivovanou službou je agenda Pátrání po osobách pro městské policie, které se tak dostanou k datům ze systému provozovaného Policií ČR. Tou skutečně poslední službou je rozšíření agendy Ověření totožnosti osoby o zobrazení fotografie, což přinese vyšší bezpečnost procesu při ztotožnění cestovatele při ztrátě dokladů v cizině.

Od roku 2009 slouží Czech POINT rovněž jako teritoriální HelpDesk Informačního systému datových schránek. Uživatelé ISDS tak mohou využít služeb Czech POINTu například pokud zapomenou heslo pro přístup do své datové schránky. Pokud ji dosud nemáte, přijďte na Czech POINT a požádejte si o její zřízení. Pobočku najdete snadno podle označení modrým „piškotem“ anebo můžete ve svém chytrém telefonu využít mapovou službu, kde jsou kromě adresy pobočky publikovány i úřední hodiny – www.czechpoint.cz/wwwstats/f?p=100:16.

(mre)

3. dubna 2018

Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že ve statistikách Czech POINT došlo ke skokovému nárůstu počtu vydaných výstupů. Na kontaktních místech veřejné správy tak máme přes 19 milionů výpisů. Podobně je tomu u statistik na rozhraní CzechPOINT@office.

Co bylo příčinou?

Aktualizovali jsme zobrazovaná data statistik. Doplnili jsme je o agendy, které v původních statistikách dosud chyběly. Na kontaktních místech to jsou zejména agendy týkající se ISDS. Opravili jsme statistiky zpětně až do doby vydání prvního výstupu z ISDS, tedy do roku 2009.

Na rozhraní CzechPOINT@office jsme doplnili údaje např. z evidence přestupků a centrálního registru zbraní. Opět jsme čísla upravili zpětně podle data spuštění služby.

Veřejnost tak má k dispozici mnohem podrobnější údaje o poskytovaných službách a o četnosti využívání jednotlivých agend systému Czech POINT.

(mre)

7. března 2018

V nabídce služeb CzechPOINT@office je první agenda využívající eGON Service Bus (eGSB) pro čtení dat z „mateřského registru“, tedy z tzv. publikujícího agendového informačního systému (AIS). Nová agenda Pátrání po osobách zpřístupnila informace ze základních registrů a pátracích systémů Policie ČR pro potřeby obecních policií, které nemají svůj AIS.

Czech POINT se tak stal prvním systémem, který v pozici čtecího agendového informačního systému čerpá data z publikujících systémů prostřednictvím eGON Service Bus.

Pro agendu pátrání po osobách se jedná konkrétně o data z Registru obyvatel, Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a pátracích systémů Policie ČR.
Jako první si formuláře agendy vyzkoušeli 14. února pracovníci Městské policie v Jihlavě. Po ukončení pilotního provozu bude agenda doplněna ještě o formulář pro mobilní zařízení. Obecní policie tak bude moci využít agendu i při práci v terénu.

(mre)

19. února 2018

Víte, že také Czech POINT pomáhá u voleb? Již několik let totiž poskytuje službu Žádost o vydání seznamu voličů. Funguje od roku 2014 a je k dispozici oprávněným osobám ve všech obcích a na zastupitelských úřadech. Volební komise daného volebního okrsku tak získají aktuální volební seznamy ke konkrétnímu datu voleb prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office přímo do datové schránky příslušného obecního úřadu. Data v seznamu voličů pochází ze základních registrů.

Za dobu své krátké existence posloužila agenda už prakticky u všech druhů voleb – komunálních, krajských, parlamentních, doplňovací a nyní i prezidentských.

Letos v lednu agenda výpisu seznamu voličů fungovala opět jako obvykle – spolehlivě ke spokojenosti svých uživatelů. Služba nebyla ovlivněna ani výlukou datovek a rozjezdem nového systému ISDS2018+ na přelomu roku. Propojení obou systémů proběhlo znovu bez jediného problému.

Czech POINT již patří neodmyslitelně k volbám, a to dosud nevolíme elektronicky.

(mre)

22. ledna 2018

Dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní výluku informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu 29. 12. 2017, 16:00 hod. – 2. 1. 2018, 16: 00 hod.

Po tuto dobu budou zcela nedostupné služby CzechPOINT@home na Portálu veřejné správy (např. Žádost o výpis z Rejstříku trestů do datové schránky, Výpis bodového hodnocení řidiče).

Na kontaktních místech veřejné správy (na úřadech, pobočkách České pošty, Hospodářské komory, u notářů atd.) v tomto období nebudou dostupné veškeré služby související s datovými schránkami (např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o znepřístupnění datové schránky) a dále služba autorizované konverze s možností zaslání/vyzvednutí do/z Úschovny systému Czech POINT.

Odstávka informačního systému je nezbytná kvůli obnově technologické infrastruktury a související migraci dat. Za komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu ISDS a tím i některých služeb a částí systému Czech POINT se tímto omlouváme.

14. prosince 2017

Skutečně to není nadsázka, ale holý fakt. Od začátku roku do poloviny listopadu 2017 bylo prostřednictvím CzechPOINT@home vydáno zhruba 4 tisíce výpisů z Rejstříku trestů fyzických osob a téměř 5 tisíc výpisů bodového hodnocení řidiče. To jsou ty výpisy, pro které nemusí držitelé datové schránky fyzické osoby nikam chodit, ale získají je pohodlně (například z domova nebo také z práce) elektronicky do své datové schránky.

Pokud každý takový výpis ušetřil 1 hodinu času fyzické osoby, dostáváme se k ušetřeným 8.900 hodinám času. Tento čas nebyl promrhán ve frontě na poště či obecním úřadu, mohl být využit mnohem efektivněji. Například k další produktivní práci dané fyzické osoby. Takže Czech POINT skutečně pomáhá ekonomice. Zjednodušuje komunikaci s úřady, šetří lidem čas.

(mre)

19. listopadu 2017

Praha 24. října 2017 – na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 18.000.000. Jubilejní výpis byl vydán na pracovišti notáře v Praze a jednalo se o výpis z Veřejného rejstříku.

Letos přibylo 18 nových kontaktních míst, celkem jich je 7.212. Potenciál růstu je v ČR téměř vyčerpán, zbývá několik málo obcí, které dosud nemají svoje kontaktní místo. Czech POINT je prostě nejrozsáhlejší pobočková síť v České republice.
Poměrně velký potenciál růstu zůstává na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Tam je dnes provozováno 40 Czech POINTů. Z toho nejvíc jich je v USA (Washington, New York, Chicago a Los Angeles), Kanadě (Ottawa, Toronto), Austrálii (Canberra a Sydney) a Německu (Berlín a Mnichov). Zde je nabídka služeb stejná jako v České republice rozšířena o službu Ověření totožnosti osoby. Tu využívají cestovatelé při ztrátě cestovních dokladů.

Czech POINT neslouží pouze občanům na kontaktních místech. Na rozhraní CzechPOINT@office slouží prakticky všem úředníkům státní správy. Nabídka služeb je poměrně rozsáhlá, od autorizované konverze z moci úřední, přes výpisy z různých informačních systémů veřejné správy včetně základních registrů až po matriční a vybrané soudní agendy a agendy notářů a exekutorů.
Nedílnou součástí Czech POINT je i jedna ze sdílených služeb e-governmentu, a to autentizační a autorizační služba prostřednictvím Jednotného identitního prostoru Czech POINT a Katalogu autentizačních a autorizačních služeb.

(mre)

24. října 2017

« Předchozí stránkaDalší stránka »