Form Filler - STÁHNOUT
Přihlášení
Ukončení možnosti přihlašování jménem a heslem k 26.9.2012
S účinností od 26.9.2012 zanikne možnost přihlásit se pouze s uživatelským jménem a heslem. Uživatelé budou mít na výběr ze dvou možných způsobů přihlášení:
 - Uživatelským jménem, heslem a osobním certifkátem
 - Uživatelským jménem, heslem a jednorázovým heslem (OTP)

Tato změna se týká především lokálních administrátorů, ale i ostatních uživatelů používající Správu dat. Uživatelů kontaktních míst Czech POINT se tato změna nedotkne. Postup registrace a používání OTP naleznete v dokumentaci na adrese https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/prihlasovani_OTP.pdf

08/03/2019 UPOZORNĚNÍ - Cizojazyčné formuláře k výpisu z Rejstříku trestů a výpisu z ROB (potvrzení o místě pobytu)

Ve smyslu Nařízení EU č. 2016/1191 si může občan požádat o vydání vícejazyčného standardního formuláře k Výpisu údajů z registru obyvatel (ZR01) a výpisu z Rejstříku trestů. Kontaktní místa veřejné správy tyto „vícejazyčné formuláře“ zatím nenabízí, protože zdrojové systémy je neumí vygenerovat. Vícejazyčné formuláře k Výpisu údajů z registru obyvatel (ZR01) a výpisu z Rejstříku trestů tak nelze na kontaktním místě veřejné správy vydat. Je nutné žadatele odkázat na obecní či městský úřad, notáře, hospodářskou komoru, matriky, zastupitelské úřady.  Metodika k vydání vícejazyčného formuláře k výpisu z ROB přes webový prohlížeč: https://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-odboru-spravnich-cinnosti-pro-krajske-urady-nebo-obecni-urady.aspx .

12/12/2018 UPOZORNĚNÍ - Aktualizace programu Form Filler

Od 13. 12. 2018 je k dispozici nová verze formuláře Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu, která vyžaduje aktualizaci aplikace Form Filler. Při otevření formuláře se spustí automatická aktualizace aplikace Form Filler. Postupujte podle pokynů instalace, případně kontaktujte svého IT administrátora.  Nová verze programu je také dostupná kliknutím na ikonu Form Filler Stáhnout.

30/10/2018 UPOZORNĚNÍ - Aktualizace programu Form Filler

Od 1. 11. 2018 jsou k dispozici nové verze formulářů, které vyžadují aktualizaci aplikace Form Filler. Formuláře a aplikace obsahují úpravy ve vztahu vynucení a použití kvalifikovaného elektronického podpisu dle Nařízení eIDAS. Při prvním otevření formulářů se spustí automatická aktualizace aplikace Form Filler. Postupujte podle pokynů instalace, případně kontaktujte svého IT administrátora. Nová verze programu je také dostupná kliknutím na ikonu Form Filler Stáhnout.

02/07/2018 UPOZORNĚNÍ - Kvalifikovaný elektronický podpis

Od 20. 9. 2018 musí být dle Nařízení eIDAS v rámci některých agend Czech POINT používán pouze kvalifikovaný elektronický podpis, vytvářený pomocí kvalifikovaného prostředku, jako jsou např. čipové karty či USB tokeny. Ověřte si u svého administrátora, zda Váš kvalifikovaný certifikát tuto podmínku splňuje, případně řešte se svou certifikační autoritou, od které máte certifikát zakoupen.

01/07/2018 UPOZORNĚNÍ - Aktivace identifikačního prostředku

Pro aktivaci identifikačního prostředku pro využití elektronické identity použijte formulář ZR10 Žádost o poskytnutí referenčních údajů. Referenční údaje se poskytují pro IČO 72054506. Do části „zpráva pro příjemce“ musí žadatel uvést svůj identifikační kód. Veškeré informace k tomuto procesu naleznete na odkazu https://info.eidentita.cz/ups/UpsAktivace.aspx.

06/12/2017 UPOZORNĚNÍ - eRecept - nahlížení do lékového záznamu

Od 6. 12. 2017 SÚKL zprovozňuje aplikaci eRecept, od tohoto dne může občan po KMVS požadovat součinnost, aby mohl nahlížet do lékového záznamu. Tzn. k tomuto je nutné vyplnit formulář ZR10 – Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě a to Správě základních registrů (IČO 72054506). Po procesu vyřízení žádosti občan obdrží potvrzení obsahující identifikátor souhlasu, čímž je úkon na KMVS ukončen. Občana lze dále odkázat na:  https://www.epreskripce.cz/aktuality/sukl-informuje-o-zpristupneni-betaverzi-aplikaci-ereceptu-k-testovani , ale již není v kompetenci KMVS - Czech POINTu. Děkujeme za pochopení.

01/11/2017 UPOZORNĚNÍ - Aktualizace aplikace Form Filler

Od 2. 11. 2017 jsou k dispozici nové verze formulářů, které vyžadují aktualizaci aplikace Form Filler. Formuláře a aplikace obsahují úpravy ve vztahu zobrazení PDF výstupů z ISVS. Související uživatelské dokumentace jsou přístupné po přihlášení do produkčního prostředí Czech POINT. Při prvním otevření formulářů se spustí automatická aktualizace aplikace Form Filler. Postupujte podle pokynů instalace, případně kontaktujte svého IT administrátora.

29/03/2017 UPOZORNĚNÍ - Nový formulář Zprostředkovaná identifikace

Od 1.4.2017 bude v produkčním prostředí Czech POINT k dispozici nový formulář Zprostředkovaná identifikace. Související uživatelská dokumentace je již přístupná po přihlášení do produkčního prostředí Czech POINT. 

08/03/2017 UPOZORNĚNÍ - Nové funkcionality aplikace Form Filler ve vztahu k Rejstříku trestů a Autorizované konverzi

 Od 9. 3. 2017 jsou k dispozici formuláře vyžadující novou verzi aplikace Form Filler. Aplikace obsahuje úpravy ve vztahu k Rejstříku trestů a k rozšíření vstupních datových formátů autorizované konverze z listinné do elektronické podoby. Související uživatelská dokumentace k Autorizované konverzi je přístupná po přihlášení do produkčního prostředí Czech POINT. Při prvním otevření formuláře se spustí automatická aktualizace programu Form Filler. Postupujte podle pokynů instalace, případně kontaktujte svého IT administrátora.

11/01/2017 UPOZORNĚNÍ - Agenda zprostředkovaná identifikace

Na základě požadavku Finančního analytického úřadu sdělujeme, že do doby zprovoznění formulářů Czech POINT pro zprostředkovanou identifikaci podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., mají zprostředkovanou identifikaci  dále provádět krajské úřady a obce s rozšířenou působností v souladu s metodickou pomůckou publikovanou ve věstníku vlády pro orgány krajů a obcí (ročník 4 částka 2 ze dne 10.3.2006), která je zveřejněna na webových stránkách www.financnianalytickyurad.cz.

02/01/2017 UPOZORNĚNÍ - Zrušení formuláře ISDS-D08 - Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM

V souvislosti se změnou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  se ruší formulářová agenda "ISDS-D08 - Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM".

30/09/2016 UPOZORNĚNÍ - CzechPOINT@office – Opis z evidence přestupků a Rozhodnutí o přestupku

Od 3.10.2016 jsou pro orgány veřejné moci, které mají oprávnění k zápisu rozhodnutí o přestupku či zápisu o uložení pokuty v blokovém řízení do evidence přestupků nebo mají oprávnění k získání opisu z evidence přestupků z důvodu výkonu přestupkové agendy, k dispozici nové formuláře. Formuláře „Opis z evidence přestupků“ a „Rozhodnutí o přestupku“ je možné si vyzkoušet ve školícím prostředí (https://www.edu.czechpoint.cz). Související uživatelské dokumentace jsou dostupné po přihlášení do produkčního a školícího prostředí Czech POINT. Pro ověření funkčnosti formuláře použijte pouze testovací data uvedená ve školící dokumentaci.

13/04/2016 UPOZORNĚNÍ - Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

Od 14. 4. 2016 je k dispozici nová verze formuláře autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu (na žádost a z moci úřední), která umožní konverzi datové zprávy obsahující speciální znaky v předmětu zprávy. Touto úpravou se nemění uživatelské postupy. Při prvním otevření formuláře se spustí automatická aktualizace programu Software602 Form Filler. Postupujte podle pokynů instalace, případně kontaktujte svého IT administrátora.

03/02/2016 UPOZORNĚNÍ - Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu na žádost – podpora konverze datové zprávy s přílohou do velikosti 20 MB

Od 4. 2. 2016 je k dispozici nová verze formuláře autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu (na žádost), která podporuje konverzi datové zprávy s přílohou do velikosti 20 MB. Při prvním otevření formuláře se spustí automatická aktualizace programu Software602 Form Filler. Postupujte podle pokynů instalace, případně kontaktujte svého IT administrátora.

12/01/2016 UPOZORNĚNÍ - Novela zákona o evidenci obyvatel

Vzhledem k novele zákona o evidenci obyvatel si Vás dovolujeme upozornit, že podmínkou správné funkčnosti formulářů, které pracují s údaji registru či evidence obyvatel, je nezbytné řádné ohlášení působnosti výkonu agendy A115 – evidence obyvatel. Informace, jak řádně ohlásit působnost v agendě, je zveřejněna na stránkách Správy základních registrů, viz http://www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti/spravce-rpp-vydal-aktualizovane-metodiky-k-ohlasovani-a

18/11/2015 UPOZORNĚNÍ - Rozšíření možností výstupu autorizované konverze o datovou zprávu

Od 19. 11. 2015 je k dispozici nová verze formuláře autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu. Formulář obsahuje rozšíření možností výstupu autorizované konverze o odeslání datové zprávy do zvolené datové schránky. Související uživatelská dokumentace je přístupná po přihlášení do systému Czech POINT.

21/10/2015 UPOZORNĚNÍ - CzechPOINT@office – Výpis snímku z katastrální mapy

Od 22.10.2015 bude pro územně samosprávné celky k dispozici nová agenda Výpis snímku z katastrální mapy. Formulář je možné vyzkoušet ve školícím prostředí (https://www.edu.czechpoint.cz). Pro ověření funkčnosti formuláře použijte pouze testovací data uvedená ve školící dokumentaci. Související uživatelská dokumentace je dostupná po přihlášení do systému Czech POINT. 

26/08/2015 UPOZORNĚNÍ - Změna v ověřování totožnosti žadatele

Od 27. 8. 2015 jsou k dispozici nové verze formulářů, u kterých došlo ke změně v procesu ztotožnění žadatele. Při kontrole dokladu totožnosti se neprovádí ověření adresy trvalého pobytu žadatele. Související uživatelská dokumentace je k dispozici po přihlášení do systému Czech POINT.

30/07/2015 UPOZORNĚNÍ - Výpis snímku z katastrální mapy

Od 6.8.2015 bude k dispozici nová agenda Výpis snímku z katastrální mapy. Formulář je možné si vyzkoušet ve školícím prostředí (https://www.edu.czechpoint.cz). Související uživatelská dokumentace je dostupná po přihlášení do školícího prostředí Czech POINT. Pro ověření funkčnosti formuláře použijte pouze testovací data uvedená ve školící dokumentaci. Při prvním otevření formuláře se spustí jednoduchá aktualizace programu Software602 Form Filler. Postupujte podle pokynů instalace, případně kontaktujte svého IT administrátora.

23/07/2015 UPOZORNĚNÍ - Formuláře základních registrů

Od 30. 7. 2015 budou k dispozici nové verze formulářů základních registrů (ZR02, ZR03 - Veřejný a neveřejný výpis údajů z registru osob a ZRO02 - Výpis údajů z registru osob pro orgány veřejné moci). Formuláře je možné si vyzkoušet ve školícím prostředí (https://www.edu.czechpoint.cz). Související uživatelská dokumentace je dostupná po přihlášení do školícího prostředí Czech POINT. Pro ověření funkčnosti formuláře použijte pouze testovací data uvedená ve školící dokumentaci.

24/06/2015 UPOZORNĚNÍ - Změna výstupního formátu autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu (na žádost a z moci úřední)

Od 25.6.2015 bude k dispozici nová verze formuláře autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu. Formulář nyní bude vytvářet výstupy z konverze v archivačním formátu PDF/A. Procesy z pohledu pracovníků kontaktních míst a úřadů zůstávají beze změny. Při prvním otevření formuláře se spustí jednoduchá aktualizace programu Software602 Form Filler. Postupujte podle pokynů instalace, případně kontaktujte svého IT administrátora.

 

17/06/2015 UPOZORNĚNÍ - Nový postup kontroly elektronické značky výstupu z informačního systému veřejné správy

Od 18. 6. 2015 se upravuje postup kontroly elektronické značky (podpisu) výstupu z informačního systému veřejné správy. Po stisknutí tlačítka pro otevření výpisu (nebo výstupu) se zobrazí výsledek automatické kontroly elektronické značky. Po potvrzení dialogu pokračujete v zobrazení a vytištění výpisu. Již nemusíte ověřovat elektronickou značku v programu Adobe. Věnujte pozornost uživatelské dokumentaci, která je přístupná po přihlášení do systému Czech POINT.

26/05/2015 UPOZORNĚNÍ - CzechPOINT@office - Katastr nemovitostí

Pro využívání formuláře pro bezúplatný přístup obcí k údajům katastru nemovitostí v prostředí CzechPOINT@office je nutné mít u ČUZK zřízený zákaznický účet pro bezúplatné využívání webových služeb. Tento zákaznický účet (uživatelského jméno) má na konci písmena WS, např. OBSILAWS. Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/646

30/04/2015 UPOZORNĚNÍ - CzechPOINT@office – Katastr nemovitostí

Od 7.5.2015 bude pro územně samosprávné celky k dispozici nová agenda Katastr nemovitost (Výpis z Listu vlastnictví z moci úřední). Formulář je možné si již nyní vyzkoušet ve školícím prostředí (https://www.edu.czechpoint.cz). Související uživatelská dokumentace je dostupná po přihlášení do školícího prostředí Czech POINT. Pro ověření funkčnosti formuláře použijte pouze testovací data uvedená ve školící dokumentaci.

04/03/2015 UPOZORNĚNÍ - Změna v agendě rejstříku trestů

 Při dožádání do jiného členského státu Evropské unie nyní žadatel může uvést email, na který obdrží upozornění, jakmile bude výpis připraven k vyzvednutí. Dále zavádíme možnost vydání výpisu na základě plné moci. Věnujte pozornost uživatelské dokumentaci, která je přístupná po přihlášení do systému Czech POINT pod odkazem "Dokumentace".

15/01/2015 UPOZORNĚNÍ - Změna čísla bankovního účtu pro zasílání správních poplatků

Od ledna 2015 došlo ke změně čísla bankovního účtu pro zasílání správních poplatků dle písm. d) položky 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za opětovné vydání přístupových údajů k datovým schránkám (Formulář Žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových). Vybrané poplatky zasílejte MV na bankovní účet: 3711-8920071/0710, variabilní symbol: 42600.

19/12/2014 UPOZORNĚNÍ - CzechPOINT@office - Agendy Ohlašovny, Matriky a Soudy

Od 18.12.2014 jsou přístupné nové verze formulářů pro agendy ohlašoven, matrik, soudů a jiných úřadů. Metodické pokyny a související uživatelské dokumentace jsou přístupné po přihlášení do systému Czech POINT pod odkazem "Dokumentace".

30/10/2014 UPOZORNĚNÍ - Nové funkcionality stávajících formulářů ve vztahu k základním registrům

Od 30.10.2014 jsou ve školícím prostředí Czech POINT k dispozici nové verze formulářů. Stávající formuláře jsou upravené o nové funkcionality ve vztahu k základním registrům. Dokumentace pro školící prostředí a související uživatelská dokumentace je přístupná po přihlášení do školícího prostředí Czech POINT. Při prvním otevření upraveného formuláře se spustí automatická aktualizace programu Software602 Form Filler. Postupujte podle pokynů instalace, případně kontaktujte svého IT administrátora. Nové verze formulářů budou v produkčním prostředí Czech POINT k dispozici od 20.11.2014. Od tohoto termínu je pro zachování funkčnosti služeb Czech POINT nutné, abyste na svých pracovištích měli zajištěnu aktualizaci programu Software602 Form Filler.

06/08/2014 UPOZORNĚNÍ - Ukončení přístupu k formulářům (M26 a M39) pro soudy v prostředí CzechPOINT@office

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva, zejména pak přijetím zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, se dne 7.8.2014 ukončil přístup k formulářům pro soudy v prostředí CzechPOINT@office. Jmenovitě se jedná o formuláře "Zápis údaje o zbavení způsobilosti k právním úkonům do informačního systému evidence obyvatel (M26)" a "Zápis opatrovníka u osoby, u které došlo ke zbavení způsobilosti k právním úkonům do informačního systému evidence obyvatel (M39)”.

02/07/2014 UPOZORNĚNÍ - Výpis z veřejného rejstříku

Od 3.7.2014 je provedena změna názvu formuláře obchodního rejstříku na "Výpis z veřejného rejstříku". Žádosti o výpis z rejstříku pro spolek, nadaci, ústav, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšnou společnost můžete vyřídit v rámci agendy veřejného rejstříku. Při vyřízení postupujte stejně jako při požadavku na výpis z obchodního rejstříku. Žadatel sdělí pouze identifikační číslo organizace (IČO). Související uživatelská dokumentace je přístupná po přihlášení do systému Czech POINT.

13/06/2014 INFO - Ukončení podpory Microsoft Windows XP ve vztahu ke službám Czech POINT

V návaznosti na oznámení společnosti Microsoft o ukončení podpory operačního systému Microsoft Windows XP upozorňujeme provozovatele kontaktních míst veřejné správy i úředníky užívající služby Czech POINT a Czech POINT@office, že přetrvávající používání již nepodporovaného operačního systému s sebou nese významná bezpečnostní rizika. Více informací na webu Czech POINT (http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/627).

11/04/2014 UPOZORNĚNÍ - Jak nastavit formulář Žádost o vydání seznamu voličů

Přístup k formuláři “Žádost o vydání seznamu voličů“Vám nastaví Váš lokální administrátor ve Správě dat. Danému uživateli přidělí ve Správě rolí v položce Přístup do Czech POINT@office agendy Základních registrů.

09/04/2014 UPOZORNĚNÍ - Změna postupu podání žádosti o výpis z Rejstříku trestů právnických osob

V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, nelze výpis z Rejstříku trestů právnických osob vydat na počkání. Formulář nyní umožňuje tisk instrukcí a žádosti, kterou žadatel vyplní a zašle poštou na Rejstřík trestů. Související uživatelská dokumentace je přístupná po přihlášení do systému Czech POINT.

01/04/2014 UPOZORNĚNÍ - Změna postupů o výpis z Rejstříku trestů

Byla uvolněna nová verze formuláře Rejstříku trestů, ve které již není vyžadován souhlas žadatele s využitím údaje o rodném příjmení z evidence obyvatel. Související uživatelská dokumentace je přístupná po přihlášení do systému Czech POINT.

21/03/2014 UPOZORNĚNÍ - Změna v rámci agendy obchodního rejstříku

Žádosti o výpis z rejstříku pro spolek, nadaci, ústav, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšnou společnost můžete vyřídit v rámci agendy obchodního rejstříku. Při vyřízení postupujte stejně jako při požadavku na výpis z obchodního rejstříku. Žadatel sdělí pouze identifikační číslo organizace (IČO).

05/02/2014 UPOZORNĚNÍ - Agendy ISDS - formulář D2

Od 6.2.2014 je k dispozici nová verze formuláře "Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových". Související uživatelská dokumentace je přístupná po přihlášení do systému Czech POINT.

29/01/2014 UPOZORNĚNÍ - Formuláře základních registrů pro Czech POINT a CzechPOINT@office

Od 30.1.2014 jsou k dispozici nové verze formulářů základních registrů. Související uživatelská dokumentace je přístupná po přihlášení do systému Czech POINT.

09/01/2014 UPOZORNĚNÍ - Ztotožnění uživatelů CzP

Po přihlášení budete vyzváni k provedení ztotožnění uživatelského účtu proti registru obyvatel. K tomuto úkonu budete po přihlášení vyzýváni opakovaně, dokud neprovedete ztotožnění Vašeho účtu. Poté se již výzva nebude zobrazovat a váš účet bude "propojen" s registrem obyvatel. Uživatelskou dokumentaci naleznete na https://www.czechpoint.cz/dokumentace/prirucky/files/CzP_ztotozneni_osob_v_JIP.pdf .

13/11/2013 UPOZORNĚNÍ - Rejstříku trestů - doklady bez strojově čitelných údajů

Od 21. 11. 2013 je k dispozici upravený formulář rejstříku trestů, který umožní přijetí žádosti na základě dokladu totožnosti bez strojově čitelných údajů. Věnujte pozornost uživatelské dokumentaci, která je již přístupná po přihlášení do systému Czech POINT. Formulář je možné vyzkoušet ve školícím prostředí Czech POINT.

25/09/2013 UPOZORNĚNÍ - Výpis z Rejstříku trestů podle zákona č.124/2008 Sb. (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů)

Od 26. 9. 2013 je k dispozici upravený formulář "Výpis z Rejstříku trestů podle zákona č.124/2008 Sb." v CzechPOINT@office. K ověření občana lze využít údaje ze základního registru obyvatel. Věnujte pozornost uživatelské dokumentaci, která je přístupná po přihlášení do systému Czech POINT.

24/09/2013 UPOZORNĚNÍ - Výpis z Rejstříku trestů pro občany SR

Zažádá-li občan Slovenské republiky o výpis z Rejstříku trestů, na počkání obdrží výpis z Rejstříku trestů České republiky, který nebude obsahovat informace ze Slovenské republiky. Rejstřík trestů Slovenské republiky, z důvodů technických omezení, dočasně neposkytuje informace ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV.

12/09/2012 UPOZORNĚNÍ - Rejstřík trestů

Dne 13. 9. byla uvolněna v rámci Czech POINT@office agenda Výpis z rejstříku trestů právnických osob.

26/07/2012 UPOZORNĚNÍ - Výběr pracoviště

Vážení uživatelé v nejbližší době budete po přihlášení do systému vyzváni o určení pracoviště, na kterém vykonáváte agendy v Czech POINTu a CzechPOINT@office. Žádáme Vás o Vaši spolupráci a děkujeme za pochopení.

Odkazy: ČÚZK OR ŽR ARES    Uživ. podpora: 222 13 13 13 (8:00 - 18:00) nebo helpdesk@czechpoint.cz