logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

O jednorázový příspěvek na dítě může požádat jeden ze zákonných zástupců dítěte /dětí nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, který ke dni podání žádosti žije s dítětem /dětmi. Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022.

Žádost lze podat na kontaktních místech Czech POINT u krajských, městských či obecních úřadů (včetně úřadů městských částí/obvodů) od 15. 8. 2022. Od 1. 10. 2022 lze o příspěvek požádat také na pracovištích Czech POINT na pobočkách České pošty. Alternativně mohou žadatelé též využít online aplikaci MPSV JENDA dostupnou z této stránky.

Žadatel musí předložit občanský průkaz a znát identifikační údaje dítěte a případně druhého rodiče. V případě podání žádosti zmocněncem je možné využít tento vzor plné moci. Plná moc nemusí být úředně ověřena. Podání žádosti není zpoplatněno.

Není třeba dokládat potvrzení o výši příjmu (příjmy domácnosti nesmí přesáhnout 1 milion Kč hrubého za rok 2021), informace se vyplňuje v rámci žádosti na základě čestného prohlášení a MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) si výši příjmu ověří u Finančního úřadu a ČSSZ. Příspěvek bude žadateli vyplacen do 30 dnů ode dne podání žádosti. Výjimky mohou nastat například u nekompletních žádostí či velmi komplikovaných případů. Příspěvek se vyplácí bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou, tak jak si v žádosti zvolíte. Potvrzení o podání žádosti na Czech POINTu si pro případ dalšího doplnění uschovejte. Přečtete si také Poučení k podání žádosti.

Podrobnější informace k jednorázovému příspěvku na dítě jsou k dispozici na specializované stránce MPSV. V případě potřeby kontaktujte call centrum MPSV na tel. čísle 950 194 444.

11. srpna 2022