logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Bankovní subjekty budou v rámci kontaktního místa veřejné správy provádět konverzi dokumentů. Kam tyto dokumenty (výstupy) budou ukládat?

Bankovní subjekty budou postupovat naprosto shodně jako jiná kontaktní místa veřejné správy. Výstupy z provedené konverze dokumentů se předávají pomocí úschovny nebo CD/DVD klientovi, také samozřejmě v listinné podobě. Výstupy jako takové si nesmí žádné kontaktní místo nikde pro své potřeby uchovávat.

Bude přístupná služba ověření platnosti OP v Czech POINTu?

– Ne, tato služba je pouze součástí Ministerstva vnitra, Czech POINT ji využívá jen pro některé své agendy.

Bude stačit stávající certifikát, který používají zaměstnanci banky?

Jestliže se jedná o certifikáty od certifikační autority, kterou provozuje český kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru (podle zákona č. 297/2016Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), pak je možné je využít i pro Czech POINT. Jakékoliv jiné certifikáty není možné použít.

Jaká bude provozní doba kontaktních míst veřejné správy (poboček bankovních subjektů)?

Jaká je garantovaná doba přístupu k systému Czech POINT? Obecně Czech POINT funguje 24h denně, 7 dní v týdnu…

Jaká je délka platnosti certifikátu?

Platnost certifikátu je daná politikou certifikačních autorit. Standardně trvá platnost certifikátu jeden rok.

Jakou právní váhu má Provozní řád?

Provozní řád stanovuje správce informačního systému a je závazný pro subjekty, které informační systém využívají. Provozní řád má závislost na zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS).

Jaký je poplatek za zkoušku z konverze dokumentů?

Poplatek za jednu vyškolenou osobu činí 3240 Kč.

Jakým způsobem bude probíhat školení pracovníků? Může jedna vyškolená osoba školit další osoby?

Školení pracovníků zajišťuje Institut pro veřejnou správu Praha.

Je poplatek 2.000.000 Kč ročně placen za bankovní subjekt nebo jen za pobočku?

Poplatek 2.000.000 Kč za rok je hrazena za subjekt.

Je systém Czech POINT vybaven nástrojem pro obnovu certifikátu?

Ne, není. Obnovu certifikátů si zajišťuje banka sama.

K čemu má uživatel 2 certifikáty?

Komerční certifikát slouží k autentizaci uživatele vůči systému a kvalifikovaný certifikát slouží jako elektronický podpis pro podepisování formulářů.

Kde bude uvedeno číslo bankovního spojení pro zaslání ročního poplatku?

Číslo bankovního spojení bude uvedeno ve věstníku.

Kde je evidováno logo Czech POINTU?

Logo Czech POINTU je evidováno u Úřadu průmyslového vlastnictví. Pro používání loga Czech POINT existuje manuál.

Kdo je to lokální administrátor? Je to stejný člověk jako zaměstnanec proškolený na konverzi?

Je to správce a osoba zodpovědná za technickou realizaci, zavádí uživatele v administraci, přiděluje certifikáty a role v Czech POINTu. Může být proškolen a sám pracovat se systémem Czech POINT, není to však podmínkou.

Kdy bude publikován věstník pro banky?

Věstník pro banky (částka 43/2012) je dostupný na portálu veřejné správy.

Kdy budou vypsány termíny zkoušek pro osoby, které budou vykonávat činnost v systému Czech POINT?

Termíny zkoušek prozatím vypsány nejsou. Institut pro veřejnou správu vyčká, jaký bude o zkoušky zájem ze strany bankovních subjektů. Termíny zkoušek je možné vypsat po dohodě s bankovními subjekty.

Lze nastavovat různá práva v Czech POINTu a kdo je nastavuje?

Ano, lze. Práva přiděluje lokální administrátor a podle nich se zobrazí nabídka formulářů v Czech POINTu.

Má konvertovaný dokument stejnou právní váhu jako originál?

Konvertovaný dokument má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením vznikl.

Může banka sama sebe žádat o konverzi dokumentů?

Konverze na žádost se vždy provádí na žádost klienta. O její provedení může požádat kdokoliv.

Může poslat klient přes internetové bankovnictví svůj šatnový lístek konvertovaného dokumentu?

Do budoucna je možné uvažovat, že by toto v budoucnu mohlo být možné.

Součástí žádosti o autorizaci je seznam uživatelů, kteří mají složenou zkoušku z konverze dokumentů. Tzn., že nejdříve se musí vyškolit a složit zkoušku, a pak teprve podat žádost o autorizaci?

Ano. Ministerstvo uděluje autorizaci bance k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy na základě podané žádosti a prohlášení o shodě splnění podmínek stanovených věstníkem. V příloze žádosti je dále dokládán seznam pracovníků, kteří splnili formální podmínky pro výkon činnosti, zejména pak absolvovali zkoušku z konverze dokumentů.

Žádat o výstup ze systému Czech POINT může jakákoliv osoba nebo pouze klient daného bankovního subjektu?

Žádat o výstup ze systému Czech POINT může jakákoliv osoba, bez ohledu na to, zda je či není klientem daného bankovního subjektu.