Obec Ostrožská lhota


Působnost v agendách
Veterinární zákon
A1044
Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost
A1061
Zdravotní služby
A1086
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
A1089
Rostlinolékařská péče
A1094
Místní referendum
A1095
Krajské zřízení (zákon o krajích)
A1097
Ochrana ovzduší
A1126
Volba prezidenta republiky
A1133
Správní řád
A1153
Vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
A1155
Zákon o vodách
A1162
Podpora rozvoje bydlení
A1163
Zeměměřictví
A1181
Ochrana zvířat proti týrání
A1182