logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Školení pracovníků kontaktních míst Czech POINT

Institut pro veřejnou správu Praha byl pověřen Ministerstvem vnitra ČR zabezpečovat školení pracovníků kontaktních míst Czech POINT. Akreditované kurzy probíhají ve Vzdělávacím středisku Benešova jsou zaměřeny na seznámení s problematikou Czech POINT a na praktický nácvik práce s rejstříky dostupnými přes tato kontaktní místa. Postupně s přibývajícími agendami Czech POINT bude obsah kurzů aktualizován. Podrobné informace najdete na //www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-191.

Ke studiu eGovernmentových dovedností, včetně práce s portálem Czech POINT, je možné se přihlásit i v nově vznikajících eGON centrech v území. Více informací na stránkách Institutu.

Nově (od roku 2022) platí též povinnost absolvovat školení k autorizované konverzi dokumentů, což se ale netýká těch, kdo splňují požadavky pro provádění vidimace a legalizace (zkouška z legalizace a vidimace, zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství, odborná způsobilost matrikáře podle zvláštního právního předpisu).


Obecná anotace školení pro obsluhu kontaktního místa veřejné správy

Cílová skupina: Obsluha kontaktních míst veřejné správy

Cíl: Získání a upevnění znalostí a dovedností týkajících se poskytování služeb a agendy obsluhy kontaktních míst prostřednictvím Czech POINT.

Obsah školení:

 1. Základní legislativa upravující vznik a činnost kontaktních míst veřejné správy
 2. Základní informace o Czech POINT a filosofie systému
 3. Seznámení s prostředím Czech POINT a inteligentními formuláři
 4. Práce s certifikáty a USB tokeny
 5. Administrativní bezpečnost
 6. Správní poplatky v souvislosti s poskytováním služeb na KMVS
 7. Agendy Czech POINT
  • Výpis z Katastru nemovitostí· Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis ze Živnostenského rejstříku
  • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  • Žádost o výpis z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  • Výpis z insolvenčního rejstříku
  • Formuláře pro Informační systém datových schránek
 8. Konverze dokumentů na žádost
  • Konverze dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru
  • Konverze dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru do dokumentu v listinné podobě
  • Centrální úložiště ověřovacích doložek
  • Úschovna systému Czech POINT
  • Evidence provedených konverzí

Obsluha po absolvování školení by měla mít povědomí o právní úpravě kontaktních míst veřejné správy a nezbytných opatřeních administrativní bezpečnosti, která je třeba dodržovat. Bude seznámena s prostředím Czech POINT a způsobem přihlašování. Bude se orientovat mezi poskytovanými agendami, získá praktické zkušenosti s prací s jednotlivými formuláři. Bude schopna posoudit dokument určený ke konverzi a jeho způsobilost ke konverzi na žádost a tuto konverzi následně provést. Pro některé subjekty vyplývá ze zákona nutnost mít složenou zkoušku z konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzí dokumentů.

Doporučená literatura a právní předpisy

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy