logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Školení pracovníků kontaktních míst Czech POINT

Institut pro veřejnou správu Praha byl pověřen Digitální a informační agenturou zabezpečovat školení pracovníků kontaktních míst Czech POINT. Akreditované kurzy probíhají ve Vzdělávacím středisku Benešova jsou zaměřeny na seznámení s problematikou Czech POINT a na praktický nácvik práce s rejstříky dostupnými přes tato kontaktní místa. Postupně s přibývajícími agendami Czech POINT bude obsah kurzů aktualizován. Podrobné informace najdete na www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-191.

Ke studiu eGovernmentových dovedností, včetně práce s portálem Czech POINT, je možné se přihlásit i v nově vznikajících eGON centrech v území. Více informací na stránkách Institutu.

Nově (od roku 2022) platí též povinnost absolvovat školení k autorizované konverzi dokumentů, což se ale netýká těch, kdo splňují požadavky pro provádění vidimace a legalizace (zkouška z legalizace a vidimace, zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství, odborná způsobilost matrikáře podle zvláštního právního předpisu).


Obecná anotace školení pro obsluhu kontaktního místa veřejné správy

Cílová skupina: Obsluha kontaktních míst veřejné správy

Cíl: Získání a upevnění znalostí a dovedností týkajících se poskytování služeb a agendy obsluhy kontaktních míst prostřednictvím Czech POINT.

Obsah školení:

 1. Základní legislativa upravující vznik a činnost kontaktních míst veřejné správy
 2. Základní informace o Czech POINT a filosofie systému
 3. Seznámení s prostředím Czech POINT a inteligentními formuláři
 4. Práce s certifikáty a USB tokeny
 5. Administrativní bezpečnost
 6. Správní poplatky v souvislosti s poskytováním služeb na KMVS
 7. Agendy Czech POINT
  • Výpis z Katastru nemovitostí· Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis ze Živnostenského rejstříku
  • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  • Žádost o výpis z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  • Výpis z insolvenčního rejstříku
  • Formuláře pro Informační systém datových schránek
 8. Konverze dokumentů na žádost
  • Konverze dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru
  • Konverze dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru do dokumentu v listinné podobě
  • Centrální úložiště ověřovacích doložek
  • Úschovna systému Czech POINT
  • Evidence provedených konverzí

Obsluha po absolvování školení by měla mít povědomí o právní úpravě kontaktních míst veřejné správy a nezbytných opatřeních administrativní bezpečnosti, která je třeba dodržovat. Bude seznámena s prostředím Czech POINT a způsobem přihlašování. Bude se orientovat mezi poskytovanými agendami, získá praktické zkušenosti s prací s jednotlivými formuláři. Bude schopna posoudit dokument určený ke konverzi a jeho způsobilost ke konverzi na žádost a tuto konverzi následně provést. Pro některé subjekty vyplývá ze zákona nutnost mít složenou zkoušku z konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzí dokumentů.

Doporučená literatura a právní předpisy

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy