logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Expirovaný certifikát a konverze dokumentů na žádost z elektronické podoby do listinné

Objevují se případy, kdy je požadována konverze dokumentů na žádost u elektronických dokumentů, ale kvalifikovaný certifikát, na němž je založený elektronický podpis dokumentu, expiroval (již není platný).

Technologie Czech POINT v současnosti bohužel neumožňuje takové dokumenty konvertovat, pokud zároveň dokument neobsahuje časové razítko, které by mohlo prokázat, že byl dokument podepsán ještě v době platnosti certifikátu. Nemožnost provedení konverze takového dokumentu je také založena na legislativě (zejména §24 odst. 4 písm. f) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů).

Podobná situace se může vyskytnout i u dokumentů, které jsou opatřeny vícenásobnými elektronickými podpisy. Jestliže je alespoň jeden podpis neplatný (expiroval), není opět možné provést autorizovanou konverzi na žádost.

Jediným možným řešením je doporučit klientovi, aby požádal výstavce dokumentu o vystavení stejnopisu dokumentu buď v elektronické podobě s platnými certifikáty (a pokud možno i s časovým razítkem v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě – stanovisko je k dispozici na adrese www.mvcr.cz/soubor/uzivanicasrazstanas-pdf.aspx), nebo v listinné formě; případně, aby pracoval s dokumentem a datovou zprávou dále v elektronické podobě (i v tom případě je třeba mít na paměti, že u tohoto dokumentu nelze z důvodu absence časového razítka prokázat pravost).

V systému Czech POINT existuje funkcionalita, která problém řeší, a to pomocí přijetí CELÉ datové zprávy ke konverzi a vztažení časového razítka datové zprávy (každá datová zpráva je jím opatřena automaticky) na dokumenty v datové zprávě obsažené.

Informace k přístupu do agendy katastru nemovitostí v rámci CzechPOINT@office

Pokud máte ZÁKONNÉ oprávnění využívat výpisů z údajů katastru nemovitostí z moci úřední a chcete jej využívat i v prostředí CzechPOINT@office, pak je nutné, abyste měli od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále ČUZK) přidělený správný zákaznický účet. Zda máte již správný účet přidělený, zjistíte podle toho, zda u daného zákaznického účtu (uživatelského jména) je na konci uvedeno WS, např. zákaznický účet (uživatelské jméno): OBSILAWS. V případě, že takový zákaznický účet ještě nemáte, pak je nutné odeslat správnou žádost na ČÚZK. Žádost o zřízení zákaznického účtu pro bezúplatné webové služby dálkového přístupu (WSDP) je zveřejněna na stánkách ČÚZK – http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Informace-o-bezuplatnem-poskytovani-udaju-KN-od-1.aspx

Založení zákaznického účtu je bezplatné. Po vyplnění a podepsání statutárním zástupcem je třeba žádost odeslat do datové schránky ČÚZK (IDDS: uuaaatg) případně na adresu ČÚZK:

Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 9/1800
182 11 Praha 8

Potvrzení o přijetí a zpracování žádosti bude žadateli zasláno s číslem zřízeného zákaznického účtu a číslem jednacím. Současně žadatel obdrží uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do systému. Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu životnosti účtu neměnné. Uvedené heslo v potvrzené žádosti slouží pouze k prvnímu přihlášení, poté jej musí uživatel nahradit vlastním heslem. Prvotní přihlášení a změnu hesla provádějte výhradně na adrese: https://katastr.cuzk.cz v sekci Správa uživatelů účtu.

Změnu hesla k bezúplatnému zákaznickému účtu pro dálkový přístup do katastru nemovitostí je v budoucnu možné taktéž provést v aplikaci Czech POINT po přihlášení uživatele, který má přiřazenou roli Správce skupiny.

Po přihlášení do sekce „Správce skupiny“ se zobrazí základní nabídka. V levém menu klikněte na odkaz „Nastavení rejstříků“. Pro tento účel je nutné vybrat (kliknout) na řádek s názvem Katastr nemovitostí WS – bezúplatný zákaznický účet. Pomocí této funkce je možné změnit heslo k zákaznickému účtu vašeho subjektu pro dálkový přístup do Katastru nemovitostí. Platnost hesla je omezena na 6 měsíců, obnova hesla probíhá stejným způsobem jako při obnově hesla zpoplatněného účtu do katastru nemovitostí, tj. prostřednictvím aplikace Czech POINT.

Pokud máte nový účet a změnu hesla pro dálkový přístup do bezúplatného katastru nemovitostí jste provedli již na straně ČÚZK, je potřeba změněné heslo nastavit ještě v systému Czech POINT. Bude vás zajímat pouze horní část stránky, kde vyplňte uživatelské jméno a nové heslo pro dálkový přístup do bezúplatného katastru nemovitostí a klikněte na „Uložit“ v prvním oranžovém pruhu. Nové přihlašovací údaje budou uloženy do systému Czech POINT.

Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro Správce skupiny.

Informace pro nové starosty

Po komunálních volbách může dojít v obcích k  výměně starostů a místostarostů, kteří měli přístup k systému Czech POINT nebo přímo vykonávali funkci lokálního administrátora systému Czech POINT.

V případě změny osoby lokálního administrátora je zapotřebí, aby nový starosta požádal o zřízení účtu pro nového lokálního administrátora a zablokování účtu původního lokálního administrátora. O vytvoření nového a zablokování starého účtu lokálního administrátora se žádá prostřednictvím elektronického formuláře pro správu lokálních administrátorů, který odesílá žádost z datové schránky žádajícího subjektu do další datové schránky Digitální a informační agentury. Žádající subjekt následně obdrží datovou zprávu s výsledkem zpracování žádosti.

Lokální administrátor zavádí či odebírá jednotlivé uživatele, administraci provádí na portálu  Správa dat . Veškeré informace k administraci jsou k dispozici v příručce pro lokálního administrátora, kterou lze stáhnout po přihlášení do Správy dat.

Každý uživatel systému Czech POINT musí být vybaven komerčním a kvalifikovaným certifikátem. Certifikáty doporučujeme uložit na externí nosič (např. USB token iKey 4000).

Příklady:

Č. 1: Stávající starosta odchází a přichází nový, který chce mít přístup k Czech POINTu. Lokální administrátor i ostatní uživatelé zůstávají.

Doporučený postup jednotlivých kroků:

 1. Lokální administrátor odebere účtu odcházejícího starosty příznak statutárního zástupce a tento účet zablokuje.
 2. Lokální administrátor požádá u certifikační autority o komerční a kvalifikovaný certifikát pro nového starostu (oba certifikáty jsou vždy registrované na osobu, není možné je předat).
 3. Lokální administrátor vytvoří ve Správě dat nový účet pro nového starostu a přiřadí mu příznak statutárního zástupce.

Č. 2: Stávající starosta odchází a je zároveň lokální administrátor systému Czech POINT.

Doporučený postup jednotlivých kroků:

 1. Pokud se na obci nachází pověřená osoba s přístupovými údaji k datové schránce obce, požádá pomocí elektronického formuláře pro správu lokálních administrátorů o zřízení účtu lokálního administrátora. Pokud se v obci pověřená osoba nenachází, požádá nový starosta Digitální a informační agenturu o zaslání nových přístupových údajů do datové schránky a následně požádá pomocí zmíněného formuláře o zřízení účtu lokálního administrátora.
 2. Dále se postupuje podle kroků 2 a 3 z předchozího příkladu.

Další informace naleznete v příručce pro lokální administrátory v období voleb.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Helpdesk Czech POINT.

Software pro konverzi dokumentů

Konverze dokumentů se stala zajímavou obchodní příležitostí pro firmy zabývající se kancelářským softwarem, a proto lze na internetu či v odborných časopisech narazit na reklamu nabízející rafinovaná vylepšení, jak si tento administrativní postup ulehčit. Ne všechny nabídky jsou však v souladu se zákonem. Proces autorizované konverze dokumentů je definován zákonem č. 300/2008 Sb., kde jsou striktně vymezeny podmínky pro jeho legislativně správné provádění.

Konverze dokumentů musí být provedena takovým způsobem, který zajistí shodu obsahu vstupního a výstupního dokumentu. Výstupní dokument dále obsahuje doložku o provedení konverze, kde se nacházejí informace o provedené konverzi a subjektu, který konverzi provedl. Tento fakt a další legislativní nároky odlišují konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb. od pouhého naskenování, převedení do PDF a podepsání!

Za konvertovaný dokument je osoba, jejíž vlastnoruční či uznávaný elektronický podpis je ke konvertovanému dokumentu připojen, plně odpovědná (co se bezchybnosti jeho formy týká), stejně jako notář za bezvadnou shodnost ověřené kopie. Případné libovolné, například technické, selhání na tom nic nemění.

Z důvodu zpětné kontroly musí být každá doložka o provedení konverze uložena do centrálního úložiště – to je také důvodem, proč musí být konverze prováděny pomocí aplikace kontaktních míst veřejné správy, a to buď přímo nebo aplikacemi třetích stran pomocí API.

Ukončení podpory Microsoft Windows XP ve vztahu ke službám Czech POINT

V návaznosti na oznámení společnosti Microsoft o ukončení podpory operačního systému Microsoft Windows XP upozorňujeme provozovatele kontaktních míst veřejné správy i úředníky užívající služby Czech POINT a CzechPOINT@office, že přetrvávající používání již nepodporovaného operačního systému s sebou nese významná bezpečnostní rizika.

Více viz stránky společnosti Microsoft, ze kterých citujeme:

„Podpora Windows XP končí 8. dubna 2014. Po tomto termínu již nebudou poskytovány žádné opravy a vylepšení pro tyto zastaralé produkty, a to včetně oprav bezpečnostních. V případě, že se v těchto produktech objeví bezpečnostní chyba, může být zneužita útočníky k ovládnutí počítače a následným nelegálním činnostem.

V případě nepřítomnosti bezpečnostních oprav v počítači hrozí následující rizika:

 • Ztráta kontroly nad počítačem a zpřístupnění uložených dat útočníkovi.
 • Krádež osobních nebo důvěrných dat a jejich zneužití, zveřejnění či smazání.
 • Krádež a zneužití identity nebo získání přístupových informací k různým internetovým službám, včetně elektronického bankovnictví.
 • Zneužití počítače k útokům na jiné počítače nebo počítačové sítě nebo pro jinou kriminální činnost.
 • Útok na počítač za účelem jeho vyřazení z provozu.“

S ohledem na fakt, že prostředí Czech POINT i CzechPOINT@office slouží mj. k práci s osobními údaji, doporučujeme vám přechod na některý z podporovaných operačních systémů. Přestože rozhraní portálu Czech POINT i CzechPOINT@office i nadále umožňují přihlášení úředníka z počítače s operačním systémem Windows XP, Digitální a informační agentura ze své pozice správce systému Czech POINT, nenese žádnou zodpovědnost za škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s používáním tohoto již nepodporovaného produktu.

Update 602XML Filleru lze provést bez administrativních oprávnění

Aktualizace aplikace 602XML Filler se provádí takovým způsobem, který nevyžaduje uživatele s povýšenými právy. To znamená, že v případě požadované vyšší verze aplikace 602XML Filler je možné tuto aktualizaci spustit pod uživatelem s omezenými právy.

Instalace aplikace podléhá pravidlům pro instalace aplikací v daném operačním systému, tedy jsou pro ni vyžadována povýšená práva uživatele s možností instalace programů.

Veřejnoprávní smlouva – přenesená působnost

Všechny ohlašovny mají na základě zákona č. 227/2009 Sb., hlásit změny trvalého pobytu přímo do Informačního systému evidence obyvatel. Změny mohou hlásit pomocí systému CzechPOINT@office, nebo je možné uzavřít veřejnoprávní smlouvu k zajištění přeneseného výkonu státní správy.

Smlouvu vždy uzavírají obce ve stejném správním obvodu. Mohou ji uzavírat obce I. a II. typu mezi sebou vzájemně, nebo s obcí III. typu (obec s rozšířenou působností). Smlouva se vždy uzavírá s obcí, která již má zřízen přístup k CzechPOINT@office. Všechny uzavřené veřejnoprávní smlouvy se zasílají Digitální a informační agentuře.

Informaci o přenesení působnosti je nutné zavést i do systému Czech POINT. Přenesenou působnost zavádějí lokální administrátoři obou obcí v aplikaci Správa dat. Pokud některé obce nemají své lokální administrátory, mohou požádat o zřízení účtu lokálního administrátora prostřednictvím elektronického formuláře.

Při uzavření smlouvy rozlišujeme obce na:

 • Delegující obec – obec, která přenáší svoji působnost na jinou obec
 • Delegovaná obec – obec na kterou byla přenesena působnost jinou obcí (delegující).

Administrace smlouvy se provádí ve Správě dat. Lokální administrátor delegující obce zavede zkratku delegované obce a číslo uzavřené smlouvy do předané působnosti. Lokální administrátor delegované obce zavede zkratku delegující obce a číslo uzavřené smlouvy do přijaté působnosti.

Mohou nastat případy, že některá obec uzavře více než jednu smlouvu o přenesené působnosti. V takovém případě doporučujeme smlouvy označovat jedinečným číslem, např.: 1,2,3, nebo 109-1, 109-2 atd. Při označení více smluv stejným číslem vzniká v systému nemožnost jednoznačně identifikovat obě obce, mezi kterými je uzavřena smlouva.