logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Tato stránka obsahuje informace pro různé typy subjektů provozující kontaktní místo Czech POINT nebo systém Czech POINT@office zabezpečující podporu interních procesů výkonu veřejné správy. V případě těžkostí s některým z postupů nebo v případě, že potřebujete jinou informaci, použijte prosím pro komunikaci e-mailovou adresu zridtesi@czechpoint.cz.

Žádost o zřízení kontaktního místa je nutné odeslat do 31. 7. daného kalendářního roku.

Vyberte z následujících možností, která se týká vašeho úřadu:

Notáři, exekutoři, advokáti

Notářům a exekutorům je přístup do Czech POINT resp. CzechPOINT@office zřizován automaticky na základě zřízené datové schránky. Určené osoby notáře nebo exekutora musí mít zřízen vlastní uživatelský účet a přiděleny odpovídající role pro přístup k agendám Czech POINT nebo CzechPOINT@office. Zřizování účtů a přiřazování rolí provádí osoba v roli lokálního administrátora v aplikaci Správa dat.

Notář nebo exekutor žádá o zřízení účtu pro lokálního administrátora pomocí elektronického formuláře pro správu lokálních administrátorů. Formulář odesílá žádost o zřízení účtu lokálního administrátora z datové schránky notáře/exekutora do další datové schránky Digitální a informační agentury. V odpovědi jsou notáři/exekutorovi doručeny aktivační údaje pro vyzvednutí přihlašovacích údajů ke zřízenému účtu lokálního administrátora.

Advokáti, kteří chtějí mít přístup k agendě Konverze na žádost, kontaktují Českou advokátní komoru se žádostí o zřízení přístupu do systému Czech POINT. Digitální a informační agentura zřídí přístup na základě požadavku a následně na základě komunikace s Českou advokátní komorou. Advokátovi jsou následně zaslány přihlašovací údaje ke zřízenému účtu.

Orgány veřejné moci

Všechny orgány veřejné moci mohou pro výkon své působnosti provádět konverzi z moci úřední a přistupovat do základních registrů. Obě funkcionality jsou umístěny v rozhraní CzechPOINT@office a tuto funkcionalitu mají všechny orgány veřejné moci automaticky zpřístupněnu.

Pro výkon činností vyplývajících ze zákona o státní službě je možné podat žádost o zřízení přístupu k CzechPOINT@office pouze pro potřeby zajištění přístupu k výpisu z Rejstříku trestu z moci úřední.

Uživatelé systému Czech POINT s potřebnou rolí mají oprávnění provádět odpovídající agendu v systému CzechPOINT@office.

Každý uživatel systému Czech POINT i CzechPOINT@office musí být vybaven vlastním komerčním a kvalifikovaným certifikátem uloženým na externím nosiči (token, čipová karta).

Osoba autorizovaná agenturou – informace pro banku, pojišťovnu, zdravotní pojišťovnu, poskytovatele univerzální služby

Dne 17. ledna 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 12/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon je účinný od 2. února 2020.

Po tomto datu  mají možnost požádat Digitální a informační agenturu prostřednictvím formuláře o udělení autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy (tzv. osoba autorizovaná agenturou) nejen banky, ale i pojišťovny, zdravotní pojišťovny a poskytovatelé univerzální služby.

Autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy je bance udělena na základě podané žádosti. Podmínkou pro udělení autorizace je splnění věcných, personálních, technických, bezpečnostních a organizačních podmínek pro výkon této působnosti zveřejněných ve Věstníku Digitální a informační agentury č. 1/2023.

Digitální a informační agentura (DIA) rozhodne o udělení autorizace do 3 měsíců ode dne podání žádosti. Autorizace bude vždy udělena na dobu 5 let. Osoba autorizovaná agenturou zaplatí za autorizaci k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy poplatek 200 000 Kč za celou dobu autorizace. Poplatek musí být uhrazen do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí agentury o udělení autorizace nabylo právní moci. Poplatek vybírá DIA a je příjmem státního rozpočtu.

DIA má ze zákona možnost kontrolovat u osoby autorizované agenturou plnění věcných, personálních, technických, bezpečnostních a organizačních podmínek pro výkon působnosti kontaktního místa veřejné správy. Tyto podmínky určuje Věstník Digitální a informační agentury a musí být v souladu taktéž s Provozním řádem Czech POINTu.

DIA je oprávněna omezit osobě autorizované agenturou na nezbytně nutnou dobu přístup do informačního systému, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy, popřípadě odejmout autorizaci k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy, porušila-li osoba autorizovaná agenturou věcné, personální, technické, bezpečnostní nebo organizační podmínky pro výkon působnosti kontaktního místa veřejné správy způsobem vážně ohrožujícím funkčnost informačního systému, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy.

DIA vede seznam osob autorizovaných agenturou a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro potřeby vedení seznamu má osoba autorizovaná agenturou povinnost bezodkladně informovat agenturu o počtu pracovišť, jejichž prostřednictvím vykonává působnost kontaktního místa veřejné správy, o adresách těchto pracovišť a o změnách počtu těchto pracovišť a jejich adres.

Územně samosprávné celky

Zřízení kontaktního místa veřejné správy (KMVS) – Czech POINT

Vydávat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy mohou krajské úřady, matriční úřady, zastupitelské úřady a dále další úřady, které jsou uvedeny ve vyhlášce o kontaktních místech veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a jeho novely č. 269/2007 Sb.
Pro zařazení obce do vyhlášky je nutné poslat žádost s prohlášením, že je obec technicky i personálně vybavena tuto činnost vykonávat. Vyhláška je průběžně novelizovaná.
Co je nutné zařídit pro zřízení kontaktního místa Czech POINT:

  1. podat žádost Digitální a informační agentuře
  2. vybavit pracoviště dle minimální technické specifikace
  3. zajistit stabilní připojení k internetu
  4. počkat na uvedení ve vyhlášce o kontaktních místech veřejné správy
  5. požádat o zřízení účtu lokálního administrátora do systému Czech POINTu
  6. požádat o zřízení účtu v Katastru nemovitostí (je součástí el. Žádosti do Czech POINTu)
  7. zřídit přístupy pro konkrétní pracovníky lokálním administrátorem v aplikaci Správa dat
  8. proškolení pracovníků, zkouška z konverze na žádost.

Přihlášení do systému Czech POINT je nutné podat pomocí Žádosti o zařazení do systému Czech POINT. Vyplněním žádosti a jejím zasláním Digitální a informační agentuře se spustí proces, kterým bude zajištěno přidání vaší obce do vyhlášky.

Pro otevření formuláře je nutná instalace programu 602XML Filler. Stažení tohoto softwaru je bezplatné. Dále pro fungování celého systému je zapotřebí mít nainstalovaný Adobe Reader pro otevření PDF souborů a internetový prohlížeč. Žádost elektronicky podepište a odešlete datovou schránkou Digitální a informační agentuře.

Na straně obce je nutné vybavit pracoviště potřebnou technikou a technologiemi a stabilním připojením k internetu. Proces zařazení obce do systému Czech POINT se může protáhnout i na několik měsíců. Spuštění systému je závislé na novelizaci vyhlášky. Obec totiž může provozovat Czech POINT, až když je uvedena ve vyhlášce o kontaktních místech veřejné správy. Přihlášku proto podávejte do 31. 7. daného roku, aby bylo možné včas KMVS zařadit.

O zřízení účtu lokálního administrátora je zapotřebí požádat formulářem pro správu lokálních administrátorů. Formulář odesílá žádost z datové schránky žádajícího subjektu do další datové schránky Digitální a informační agentury. Po vyřízení žádosti jsou bezpečným způsobem zaslány aktivační údaje, pomocí nichž si lokální administrátor vyzvedne přihlašovací údaje ke zřízenému účtu lokálního administrátora.

Pro vydávání výpisů z Katastru nemovitostí je zapotřebí dále založit zákaznický účet u ČÚZK. Účet o vytvoření je možné požádat formulářem Žádost o založení zákaznického účtu, je součástí elektronického formuláře žádost do Czech POINTu. Po vyplnění je nutné vytisknout a zaslat na Český úřad zeměměřický a katastrální.

Na základě přihlašovacích údajů pro administrátora se administrátor přihlásí do Czech POINTu a dále vytvoří účty pro jednotlivé pracovníky ve Správě dat. Zkoušky ke konverzi na žádost organizuje Institut pro veřejnou správu v Benešově, kam je možné pracovníky přihlásit.

Zřízení přístupu k CzechPOINT@office

Nejdůležitějšími funkcionalitami systému CzechPOINT@office je možnost provádět konverzi z moci úřední, pořizovat výpisy a opisy z Rejstříku trestů podle § 16a odst. 4 zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, a přistupovat do základních registrů.

Uživatelé systému Czech POINT s potřebnou rolí mají oprávnění provádět odpovídající agendu v systému CzechPOINT@office.

Pozor – každý uživatel systému Czech POINT i CzechPOINT@office musí být vybaven vlastním komerčním a kvalifikovaným certifikátem uloženým na bezpečném úložišti (token, čipová karta).

Všechny obce mají již zřízen přístup do CzechPOINT@office s automaticky nastaveným oprávněním pro konverzi z moci úřední a pro přístup do základních registrů.

Podání žádosti o zřízení přístupu k CzechPOINT@office slouží pouze pro potřeby zajištění přístupu k výpisu z Rejstříku trestů z moci úřední.