logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Konverze z moci úřední

Konverzi z moci úřední (KzMÚ) provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Zajišťuje převedení dokumentu  v listinné podobě do dokumentu v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak. Konverzi z moci úřední mohou provádět pouze orgány veřejné moci.

Konverze z moci úřední se provádí pomocí formulářů, které jsou dostupné v rozhraní CzechPOINT@office.

Popis bezpečnostních prvků v dokumentu určeném ke konverzi

Při konvertování dokumentů je nutné identifikovat a zaznamenat bezpečnostní prvky, kterými se dokument před převedením vyznačoval. Sledují se následující znaky.

Plastický text

Zpracování textu je provedeno jednak standardním textovým editorem, jednak u části textu zapsané v témže dokumentu pomocí funkce WordArt, kdy zpracování bylo provedeno s využitím 3D operací, nebo na kterých byl text nebo jeho část zpracován mechanickým způsobem tak, že dosahuje trojrozměrné hodnoty. Grafické zpracování formou „plastického textu“ se rovněž může týkat dokumentů v listinné podobě, které byly opatřeny trojrozměrným otiskem plastického razítka (mechanické prolisování nejčastěji papírového nosiče dokumentu). Z uvedených skutečností je zřejmé, že se nemusí vždy jednak o tradiční trojrozměrný text ve smyslu jeho hmatově trojrozměrně vnímatelného zobrazení, ale rovněž o trojrozměrný text ve smyslu jeho digitálního zpracování, tedy o trojrozměrnost vizuální (virtuální), který je však vnitřní součástí zpracování dokumentu jako jeho charakteristika.

Plastický text

Vodoznak

Vodoznak je zajišťovacím prvkem dokumentu sloužícím jednak k jeho ochraně proti pozměňování (ochrana integrity dokumentu), jednak k ochraně práv jeho autora.

Jedná se o grafickou techniku vkládání dodatečných informací do dokumentů v analogové nebo v digitální podobě (obrázek, písmo, animace apod.). Rozlišujeme „viditelný vodoznak“, kdy je do dokumentu, resp. jeho hmotného nosiče (listina) vložena viditelná značka tak, aby ji bylo obtížné odstranit. U digitálních dokumentů může být vložen rovněž „skrytý vodoznak“ (autentizační bitový vzor), a to jako steganografická aplikace. Skrytý vodoznak je okem nevnímatelný, jeho přítomnost lze zjistit algoritmicky.

Vodoznak 1 Vodoznak 2

Reliéfní tisk

Je grafickým zpracováním hmotného nosiče, kdy tisk (písmo, obraz, znaky apod.) vzniká vytlačováním matrice do tohoto hmotného nosiče, a to zpravidla s využitím tepla a tlaku.

Reliéfní tisk

Embossing

Obdobná metoda jako u reliéfního tisku („slepý embossing“), přičemž může být rovněž spojena s použitím barvy. Technologicky může být tato metoda rovněž spojena s použitím fólie (lepicí fólie). V praxi se může jednat rovněž o úpravu etikety, do které je speciálním nástrojem plasticky vytlačen do materiálu určený motiv (např. logo).

Embossing

Suchá pečeť

Reliéfní ražba (razítko), sloužící jako zajišťovací prvek proti padělání nebo pozměňování dokumentu, a to jako trojrozměrný prvek sloužící k nekopírovatelné identifikaci dokumentů na základě svého trojrozměrného efektu, který je zřejmý z „lícové“ i „rubové“ strany dokumentu.

Suchá pečeť

Reliéfní ražba

Je obdobou suché pečeti.

Optický variabilní prvek

Optický variabilní prvek je zajišťující prvek, zvyšující bezpečnost dokumentu proti jeho padělání nebo pozměňování, bránící jeho barevnému kopírování. Může se jednat například o průhledné holografické laminační fólie zvyšující stabilitu optických vlastností dokumentu v průběhu jeho životního cyklu.

Optický variabilní prvek 1 Optický variabilní prvek 2

 

Zákon č. 300/2008 Sb. také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat. Jsou to především dokumenty, jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit:

občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Úložiště doložek o provedení konverze

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vede systém Czech POINT centrální evidenci všech doložek o provedení konverze.

Prostřednictvím webového rozhraní je možné ověřit dokument, který vznikl provedením konverze. Pro kontrolu je nutné zadat číslo provedené konverze do pole Identifikační číslo ověřovací doložky. Toto číslo je umístěno na dokumentu pod 2D kódem. Systém pak zobrazí původní doložku o provedení konverze tak, jak byla vytvořena při samotné konverzi.

V případě, že nedojde ke shodě čísla v centrálním úložišti doložek s číslem doložky zadaným ke kontrole, jedná se o dokument, který v žádném případě nevznikl provedením konverze. V takovém případě nelze považovat kontrolovaný dokument za dokument vzniklý provedením konverze.

Webová adresa Centrálního úložiště ověřovacích doložek: https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/

Zkouška zaměstnance provádějícího konverzi na žádost

Povinnost zkoušky stanovuje § 30 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Od roku 2022 se požaduje prokázání odborné způsobilosti k provádění konverze dokumentů na žádost pro všechny, kteří konverzi na žádost v systému Czech POINT vykonávají.

Netýká se těch, kteří splňují požadavky pro provádění vidimace a legalizace (zkouška z legalizace a vidimace, zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství, odborná způsobilost matrikáře podle zvláštního právního předpisu).

Zkouška se skládá z písemné a praktické části a prokazuje se osvědčením. Metodiku pro studium naleznete na webovém odkaze Publikace – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)  pod názvem Konverze elektronických a listinných dokumentů.

Zkoušky organizačně zajišťuje Institut pro veřejnou správu Praha.