logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Autentizační informační systém

Správce osobních údajů Digitální a informační agentura
Kontaktní údaje
Rozsah zpracovávaných osobních údajů V autentizačním informačním systému jsou uloženy tyto údaje o subjektu údajů:

  • jméno, popřípadě jména
  • příjmení
  • čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů
  • datum, místo a okres narození (datum, místo a stát narození u subjektu údajů, který se narodil v cizině)
  • datum úmrtí

K subjektu údajů se dále eviduje agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu autentizace.

Účel zpracování osobních údajů Naplnění legislativních požadavků na autentizační informační systém
Právní základ zpracování osobních údajů Zákonný požadavek daný § 56a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Příjemci osobních údajů Agendové informační systémy (AIS) nebo informační systémy veřejné správy (ISVS) orgánů veřejné mociAIS nebo ISVS přijímá od autentizačního informačního systému osobní údaje uživatele podle těchto pravidel:

  • AIS nebo ISVS musí být zaregistrován do JIP Czech POINT. Neregistrovaným systémům není povoleno komunikovat s autentizačním informačním systémem.
  • Předání osobních údajů je podmíněno projevenou vůlí uživatele přistoupit do daného AIS či ISVS. Autentizační informační systém předává do AIS či ISVS pouze osobní údaje uživatelů, kteří se aktivně přihlásili.
  • Předání osobních údajů je dále podmíněno úspěšnou identifikací a autentizací uživatele v autentizačním informačním systému. Z pochopitelných důvodů nelze poskytnout osobní údaje o neautentizovaném uživateli.
  • O předání osobních údajů uživatele musí požádat příslušný AIS či ISVS. Autentizační informační systém nepředává osobní údaje z vlastní iniciativy, vždy čeká na přímý požadavek ze strany AIS či ISVS.
  • Všechny osobní údaje uživatele jsou předány jen v případě, že AIS či ISVS použije vhodnou webovou službu autentizačního informačního systému. Použitím jiné webové služby autentizačního informačního systému může daný AIS nebo ISVS získat pouze část osobních údajů uživatele (typicky pouze jméno a příjmení).

Přístup k osobním údajům libovolného subjektu údajů mají dále osoby v roli uživatelské podpory 1. úrovně, uživatelské podpory 2. úrovně a v roli super administrátora.

Záměr předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci Správce osobních údajů nehodlá předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Doba uložení osobních údajů Doba uložení osobních údajů se řídí § 56a odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.Dodržení doby uložení osobních údajů a jejich následný výmaz po překročení této doby je zajištěno automatizovaným způsobem.
Právo požadovat přístup k osobním údajům Subjekt údajů si může zobrazit vlastní zpracovávané osobní údaje v detailu svého uživatelského účtu v aplikaci Správa dat.
Právo požadovat opravu osobních údajů Autentizační informační systém čerpá osobní údaje z registru obyvatel.
Subjekt údajů může požadovat opravu svých osobních údajů podáním žádosti o změnu údajů v registru obyvatel na kontaktním místě veřejné správy — Czech POINT.
Právo požadovat výmaz osobních údajů Toto právo není platné, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného požadavku.
Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů Toto právo není platné, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného požadavku.
Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů Toto právo není platné, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného požadavku.
Právo na přenositelnost osobních údajů Toto právo není platné, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného požadavku.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Nelze odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonného požadavku, nikoliv na základě uděleného souhlasu subjektem údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Povinnost poskytnutí osobních údajů a následky plynoucí z neposkytnutí Zpracování osobních údajů vyplývá z výše uvedeného zákonného požadavku a nepodléhá udělení souhlasu subjektem údajů.
Nicméně subjekt údajů musí sám poskytnout některé osobní údaje v rámci ztotožnění své osoby v registru obyvatel, aby autentizační informační systém mohl získat z registru obyvatel ostatní osobní údaje subjektu údajů.
V případě neposkytnutí příslušných údajů a z toho plynoucího neprovedení ztotožnění subjektu údajů nebude umožněno přihlášení subjektu údajů jako uživatele do příslušného AIS či ISVS.
Automatizované rozhodování a profilování osobních údajů Neprovádí se automatizované individuální rozhodování ani profilování osobních údajů.
Jiné účely zpracování osobních údajů Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je výše uvedený účel zpracování osobních údajů.