logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Bude přístupná služba ověření platnosti OP v Czech POINTu?

– Ne, tato služba je pouze součástí Ministerstva vnitra, Czech POINT ji využívá jen pro některé své agendy.

Bude stačit stávající certifikát, který používají zaměstnanci autorizovaných osob?

Jestliže se jedná o certifikáty od certifikační autority, kterou provozuje český kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru (podle zákona č. 297/2016Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), pak je možné je využít i pro Czech POINT. Jakékoliv jiné certifikáty není možné použít.

Budou moci autorizované osoby v rámci kontaktního místa veřejné správy provádět konverzi dokumentů. Kam tyto dokumenty (výstupy) budou ukládat?

Autorizované osoby budou postupovat naprosto shodně jako jiná kontaktní místa veřejné správy. Výstupy z provedené konverze dokumentů se předávají pomocí úschovny nebo CD/DVD klientovi (CD/DVD doporučujeme vlastní s ohledem na kyberbezpečnost), také samozřejmě v listinné podobě. Výstupy jako takové si nesmí žádné kontaktní místo nikde pro své potřeby uchovávat.

Jak je to s poplatkem 200 000 Kč za autorizaci osoby? Počítají se do toho i pobočky?

Poplatek 200.000 Kč  je hrazena za subjekt, poplatek se hradí do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí agentury o udělení autorizace nabylo právní moci. Poplatek je příjmem státního rozpočtu, vybírá jej agentura.

Jaká bude provozní doba kontaktních míst veřejné správy (poboček autorizovaných osob)?

Garantovaná doba přístupu k systému Czech POINT je obecně Czech POINT funguje 24h denně, 7 dní v týdnu. Provozní doba poboček autorizovaných osob tak může být stanovena dle dispozic daného subjektu, avšak vždy musí být viditelně uveřejněna na pobočce a také uvedena v interním prostředí Czech POINT (v Seznamu orgánu veřejné moci v roli kontaktního místa veřejné správy, zajišťuje lokální administrátor), stejně tak musí být pobočka řádně označena logem Czech POINT.

Jaká je délka platnosti certifikátu?

Platnost certifikátu je daná politikou certifikačních autorit. Standardně trvá platnost certifikátu jeden rok.

Jakou právní váhu má Provozní řád?

Provozní řád stanovuje správce informačního systému a je závazný pro subjekty, které informační systém využívají. Provozní řád má závislost na zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS).

Jaký je poplatek za zkoušku z konverze dokumentů?

Poplatek za jednu vyškolenou osobu činí 3240 Kč.

Jakým způsobem bude probíhat školení pracovníků? Může jedna vyškolená osoba školit další osoby?

Školení pracovníků zajišťuje Institut pro veřejnou správu Praha.

Je systém Czech POINT vybaven nástrojem pro obnovu certifikátu?

Ne, není. Obnovu certifikátů si zajišťuje autorizovaná osoba sama.

K čemu má uživatel 2 certifikáty?

Komerční certifikát slouží k autentizaci uživatele vůči systému a kvalifikovaný certifikát slouží jako elektronický podpis pro podepisování formulářů.

Kde bude uvedeno číslo bankovního spojení pro zaslání ročního poplatku?

Číslo bankovního spojení bude uvedeno v informaci zaslané v rámci správního řízení o udělení autorizace osob.

Kde je evidováno logo Czech POINTU?

Logo Czech POINTU je evidováno u Úřadu průmyslového vlastnictví. Pro používání loga Czech POINT existuje manuál.

Kde je publikován věstník pro autorizované osoby?

Věstník Digitální a informační agentury je dostupný na webu DIA.

 

Kdo je to lokální administrátor? Je to stejný člověk jako zaměstnanec proškolený na konverzi?

Je to správce a osoba zodpovědná za technickou realizaci, zavádí uživatele v administraci, přiděluje certifikáty a role v Czech POINTu. Může být proškolen a sám pracovat se systémem Czech POINT, není to však podmínkou.

Kdy budou vypsány termíny zkoušek pro osoby, které budou vykonávat činnost v systému Czech POINT?

Termíny zkoušek prozatím vypsány nejsou. Institut pro veřejnou správu vyčká, jaký bude o zkoušky zájem ze strany autorizovaných osoby či dalších subjektů. Termíny zkoušek je možné vypsat i po dohodě.

Lze nastavovat různá práva v Czech POINTu a kdo je nastavuje?

Ano, lze. Práva přiděluje lokální administrátor a podle nich se zobrazí nabídka formulářů v Czech POINTu.

Má konvertovaný dokument stejnou právní váhu jako originál?

Konvertovaný dokument má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením vznikl.

Může autorizovaná osoba sama sebe žádat o konverzi dokumentů?

Konverze na žádost se vždy provádí na žádost klienta. O její provedení může požádat kdokoliv.

Součástí žádosti o autorizaci je seznam uživatelů, kteří mají složenou zkoušku z konverze dokumentů. Tzn., že nejdříve se musí vyškolit a složit zkoušku, a pak teprve podat žádost o autorizaci?

Ano. Digitální a informační agentura autorizaci uvedeným subjektům (bankám, pojišťovnám, zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům univerzální služby) k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy na základě podané žádosti a prohlášení o shodě splnění podmínek stanovených věstníkem. V příloze žádosti je dále dokládán seznam pracovníků, kteří splnili formální podmínky pro výkon činnosti, zejména pak absolvovali zkoušku z konverze dokumentů.

Žádat o výstup ze systému Czech POINT může jakákoliv osoba nebo pouze klient dané autorizované osoby?

Žádat o výstup ze systému Czech POINT může jakákoliv osoba, bez ohledu na to, zda je či není klientem dané pobočky autorizované osoby.