logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Je ověřující povinen vést evidenci vydaných ověřených výstupů z veřejné evidence?

Při vydávání ověřených výstupů z ISVS nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, je ověřující
povinen vést evidenci pouze v rozsahu písm. a), b) a d) podle § 9b odst. 4 zákona
o ISVS., tj.:

  • pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z ISVS,
  • datum vyhotovení doložky o ověření a
  • číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je založena e-značka, kterou je výstup z ISVS označen, unikátní u daného akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který tento kvalifikovaný systémový certifikát vydal.

Po jak dlouhou dobu má být uchovávána evidence podle § 9b odst. 4 zákona o ISVS?

Evidence podle § 9b odst. 4 (bez ohledu na to, zda je vedena v listinné nebo elektronické podobě) je obdobně jako např. evidence u vidimace a legalizace, spisovou dokumentací. Lhůta pro vedení této evidence by tedy měla být stanovena ve skartačním plánu schváleném příslušným archivem vykonávajícím dohled nad spisovou službou ověřujícího orgánu. Lze doporučit, aby tzv. skartační lhůta (doba, po kterou se evidence uchovává u ověřujícího orgánu) byla stanovena, opět obdobně jako je tomu v případě vidimace a legalizace, po dobu 10 let (což je také doba, po kterou je možné uplatnit nárok na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem).