logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Jak dlouho se má elektronická forma výpisu archivovat?

Evidence podle § 9b odst. 4 (bez ohledu na to, zda je vedena v listinné nebo elektronické podobě) je obdobně jako např. evidence u vidimace a legalizace, spisovou dokumentací. Lhůta pro vedení této evidence by tedy měla být stanovena ve skartačním plánu schváleném příslušným archivem vykonávajícím dohled nad spisovou službou ověřujícího orgánu. Lze doporučit, aby tzv. skartační lhůta (doba, po kterou se evidence uchovává u ověřujícího orgánu) byla stanovena, opět obdobně jako je tomu v případě vidimace a legalizace, po dobu 10 let (což je také doba, po kterou je možné uplatnit nárok na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem).

Jak má pracovnice kontaktního místa postupovat v případě, že žadatel nesouhlasí s obsahem výpisu?

Jestliže žadatel nesouhlasí s obsahem výpisu, pracovnice zavře formulář bez uložení a bez vytvoření výstupních dat. Viz dokumentace 4.6.1.

Jaké zákony se vztahují k Insolvenčnímu rejstříku?

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nabyl účinnosti dne 1.ledna 2008 a nahradil tak zákon č. 328/1991 Sb.,o konkursu a vyrovnání. Přínosem právní úpravy je posílení postavení věřitele a zřízení veřejně přístupného elektronického insolvenčního rejstříku jako významného zdroje informací o průběhu jednotlivých insolvenčních řízení. Dále zákon č. 56/2008 Sb., úplné znění insolvenčního zákona.

Jaké záznamy jsou v ISIR publikovány? (konkurz, vyrovnání, likvidace apod.)

Na kontaktním místě Czech POINT bude možné zjistit aktuální stav insolvenčního řízení.

Jsou v Insolvenčním rejstříku vedeny historické záznamy před datem 1.1.2008 (tj. datum zprovoznění ISIR)?

Ne, záznamy jsou od data 1.1.2008, záznamy před datem 1.1.2008 jsou v rejstříku úpadků.

Kdo si může výpis z insolvenčního rejstříku na kontaktním místě Czech POINT vyžádat?

Kdokoliv, kdo má zájem o výpis. Jedná se o veřejný rejstřík.

Pro koho je služba určena?

Výpis z insolvenčního rejstříku je určen pro kohokoliv, kdo informaci na výpise potřebuje mít úředně ověřenou.

V jaké výši je stanovena defaultní částka za první a další strany výpisu?

Poplatky jsou stanoveny podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč. Správní úřad může snížit takto určený poplatek až o 90 %.