logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Existuje možnost snížení správních poplatků?

Ověřující tuzemský správní úřad může snížit správní poplatek až o 90 %. Pokud k tomu úřad přistoupí, měl by postupovat jednotně ve všech věcně obdobných případech (viz § 2 odst. 4 správního řádu).

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

Jak jsou stanoveny ceny za výpisy u nových agend Czech POINTu?

Stanovení poplatků u tuzemských správních úřadů za výpisy se řídí stejnými pravidly jako u předešlých služeb.

Výpis bodového hodnocení z registru řidičů – jde o veřejný rejstřík, tudíž cena bude za 1. str. 100,- a za každou následující 50,-. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – taktéž jde o veřejný rejstřík, taktéž tedy bude za 1. str. 100,- a za každou následující 50,-. Podání do registrů Ministerstva životního prostředí – půjde rovněž o výstup z veřejného rejstříků, tudíž opět 100,- za 1.str., výpis by měl být pouze jednostránkový.

Ostatní instituce (Česká pošta, Hospodářská komora) provozující kontaktní místa veřejné správy si poplatky stanovují dle svých vlastních sazebníků, nesmí však překročit výši stanovenou pro tuzemské správní úřady.

Notáři si účtují za vydání ověřeného výstupu od žadatele odměnu ve výši 100 Kč bez ohledu na jeho rozsah (viz Položka W přílohy vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 399/2006 Sb.).

Jaká bude výše úhrad správních úřadů za získání informací dálkovým přístupem z jednotlivých informačních systémů veřejné správy za účelem vydání ověřeného výstupu? Bude konkrétní postup řešen nějakou právní úpravou?

Správce informačního systému veřejné správy (ISVS) je oprávněn požadovat od ověřu-jícího správního úřadu za poskytnutí výstupu z ISVS úplatu, a to za každý poskytnutý výstup z ISVS částku, která je stanovena zvláštním právním předpisem jako poplatek za vydání výpisu z předmětného záznamu, jenž má jednu stránku (viz § 9d zákona o ISVS). Výstupem z ISVS se rozumí výpis z ISVS nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v ISVS není, v elektronické podobě, označené e-značkou správce ISVS, poskytovaný správcem ISVS.

Vzhledem k dlouhodobé praxi uplatňování zákona o správních poplatcích a smyslu usta-novení je prezentován názor, že výše úplaty správci ISVS je 50 Kč za každý poskytnutý výpis (nehledě k počtu stran), v případě, že správce ISVS úplatu požaduje.

Příklad: Pokud Český úřad zeměměřický a katastrální účtuje 50 Kč za jednu stránku výpisu z katastru nemovitostí, pak obci, které poskytuje elektronicky výstup z ISVS, účtuje 50 Kč za celý výstup (ať už odpovídá jakémukoliv počtu stránek listinného výpisu).

Konkrétní postup výběru si stanoví každý správce ISVS sám podle svých podmínek. S žádnou právní úpravou tohoto postupu se nepočítá.

Jaká je výše poplatků?

Správce ISVS

je oprávněnpožadovat za poskytnutí výstupu z ISVS úplatu, a to za každý poskytnutý výstup z ISVS částku, která je stanovena zvláštním právním předpisem jako poplatek za vydání výpisu z předmětného záznamu, jenž má jednu stránku (viz § 9d zákona o ISVS).

Vzhledem k dlouhodobé praxi uplatňování zákona o správních poplatcích a smyslu ustanovení je prezentován názor, že výše úplaty je 50 Kč za každý poskytnutý výpis (nehledě k počtu stran), v případě, že správce ISVS úplatu požaduje.

Příklad: Pokud Český úřad zeměměřický a katastrální účtuje 50 Kč za jednu stránku výpisu z katastru nemovitostí, pak obci, které poskytuje elektronicky výstup z ISVS, účtuje 50 Kč za celý výstup (ať už odpovídá jakémukoliv počtu stránek listinného výpisu).

Ověřující tuzemský správní úřad

(nikoliv zastupitelský úřad, držitel poštovní licence, Hospodářská komora nebo notáři) je v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč.
Správní úřad může snížit takto určený poplatek až o 90 %. (Viz položka 3 písm. d) části I Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.)

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

Ověřující zastupitelský úřad

v cizině (stanovený vyhláškou) je v souladu s § 9d odst. 3 oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele konzulární poplatek podle zákona o správních poplatcích.

Konzulární poplatek má být stanoven novelou zákona o správních poplatcích (součást obsáhlé novely zákona o pobytu cizinců na území ČR a některých dalších zákonů, sněmovní tisk 191). Výše poplatku má podle návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou činit za první stránku 300 Kč a za každou další započatou stránku 150 Kč (viz položka 155 písm. b) části XII Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění projednávané novely).

Notáři

si účtují za vydání ověřeného výstupu od žadatele odměnu ve výši 100 Kč bez
ohledu na jeho rozsah (viz Položka W přílohy vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 399/2006 Sb.).

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR

mohou za vydání ověřeného výstupu od žadatele požadovat poplatek, který si samy stanovily, a jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku vybíraného tuzemským správním úřadem (100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další započatou stránku).

Je možné osvobození některých subjektů od správního poplatku?

Osvobození od správního poplatku vybíraného ověřujícím správním úřadem je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném v § 8 zákona o správních poplatcích a v sazebníku, jenž je přílohou onoho zákona. Žadatel musí prokázat nárok na osvobození od správního poplatku.

Je možné u nových služeb poplatky snížit?

Ano, ověřující tuzemský správní úřad může snížit správní poplatek až o 90 %. Pokud k tomu úřad přistoupí, měl by postupovat jednotně ve všech věcně obdobných případech (viz § 2 odst. 4 správního řádu).

Je možno vyžadovat náklady (úplata správci) na výkon činnosti vydávání ověřených výstupů po žadatelích?

Jelikož zákon žádnou takovou možnost nestanoví, není možno úplatu, kterou poskytuje ověřující správci ISVS podle § 9d odst. 1 zákona o ISVS, po žadateli požadovat.

V uvedeném případě se jedná o výkon veřejné správy, který je limitován ústavním pravidlem, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Pokud by mělo být těmto subjektům umožněno vyžadovat náklady (úplata správci ISVS) na výkon činnosti vydávání ověřených výstupů po žadatelích, musela by být tato možnost stanovena přímo zákonem.

Kolik platím za zřízení datové schránky?

Zřízení datové schránky je zdarma. Neplatí se ani za znovuvytvoření přístupových údajů do datové schránky.

Kolik se platí za uložení konvertovaného dokumentu na CD/DVD?

Uložení konverzovaného dokumentu na CD/DVD je zdarma, za CD/DVD se neplatí žádná další částka, vše je zahrnuto ve 30,-Kč.

Kolik se platí za zkonvertovanou stránku? Rozhoduje velikost formátu?

Za každou i započatou stránku konvertované listiny je vybírán poplatek 30 Kč,-, a to v obou formách konverze. Tedy z listinné podoby do elektronické a i z elektronické do listinné. Velikost formátu nerozhoduje, není zákonem stanovena.

Který orgán je zmocněn ke snížení správního poplatku za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy?

Nově zavedený § 12a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné sprá-vy stanoví, že působnosti stanovené tímto zákonem krajskému úřadu, matričnímu úřadu a obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřadu městské části hlavního města Prahy jsou výkonem přenesené působnosti. To se týká i vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Podle § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, poplatky vyměřuje správní úřad (správní orgán), který je příslušný k provedení úkonu.

Orgánem, který může snížit poplatek za tento úkon, je proto krajský úřad, obecní (městský) úřad, resp. Úřad městské části nebo městského obvodu, který ověřený výstup vydal.

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

Který zákon upravuje výši poplatků ze systému Czech POINT?

Výši poplatků, které vybírají matriční úřady, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů od klientů, se řídí zákonem o správních poplatcích – ověřené výstupy z ISVS dle položky 3 písmeno d; výpisy z Rejstříku trestů dle položky 10. Poplatky vybírané Českou poštou a Hospodářskou komorou jsou upraveny v § 9d ost. 3 zákona č. 365/2000 Sb.

Pokud se rozhodneme 90% z poplatku občanovi odpustit – musíme platit ČÚZK 100 %?

Ano, poplatek za výpis z katastru nemovitosti se ČÚZK platí vždy 50,- Kč za výpis, bez ohledu na to, zda se rozhodnete klientovi poskytnou slevu.

Proč se může lišit vyúčtování z ČÚZK? Jak vlastně ČÚZK účtuje?

Za jeden výpis (na počtu stránek nezáleží) účtuje ČÚZK 50,- Kč. Výpisem je myšleno výpis listu vlastnictví. Pokud příchozí soubor z KN – PDF – obsahuje více listů vlastnictví: např. parcelu vlastním 50% jako samostatná osoba a 50% bezpodílovým spoluvlastnictvím manželů, budou v PDF souboru 2 listy vlastnictví. Tedy obec za toto stažení souboru PDF zaplatí 100,- Kč.

Určí postup při snížení správního poplatku za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy správní úřad (individuálně nebo na základě vnitřního předpisu)? Bude úleva (snížení správního poplatku) poskytována na základě žádosti občana? Má být na celém území hlavního města Prahy postupováno při poskytování úlevy jednotně nebo se má ponechat rozhodování na úřadech jednotlivých městských částí?

Ověřující správní úřad je v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč. Správní úřad může snížit takto určený poplatek až o 90 %. (Viz položka 3 písm. D) části I Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.)

Pokud ke snížení správního poplatku úřad přistoupí, měl by dodržovat zásadu rovného a nediskriminujícího přístupu, tzn. Postupovat jednotně ve všech věcně obdobných případech (viz § 2 odst. 4 správního řádu). Snížení poplatku by proto mělo být řešeno ve vnitřním předpisu obecné povahy.

Jestliže úřad stanoví podmínky, při jejichž splnění sníží (při zachování rovného a nedis-kriminujícího přístupu) správní poplatek, měl by tyto podmínky zveřejnit. Na povaze těchto podmínek bude záležet, zda bude třeba o snížení poplatku individuálně žádat, či nikoli.

Orgánem, který může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z ISVS, je úřad městské části, který ověřený výstup vydal. Považujeme však za vhodné postup magistrátu a jednotlivých úřadů městských částí zkoordinovat.

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

Zpoplatňuje se ověřovací doložka?

Ověřovací doložka se nezpoplatňuje, ani v případě, že je vyhotovena na zvláštním listu a předepsaným způsobem k ověřenému výstupu připojena.

Ověřovací doložka plní pouze funkci ověřovacího prostředku, jedná se pouze o ujištění, že k převodu obsahu výpisu do ověřeného výstupu došlo předepsaným způsobem a kdo za tento převod odpovídá. Z tohoto účelu ověřovací doložky je zřejmé, že se nejedná o část výpisu, která by měla být zpoplatňována.