logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Byly nám doručeny přístupové údaje z MV ČR, co máme dělat?

Veškeré potřebné informace (o zřízení certifikátů, vytvoření a správě uživatelů v ePUSA a vše k přihlašovaní do systému Czech POINT) naleznete v dokumentaci Czech POINT Krok za krokem.

Co dělat, když po vygenerování výpisu z ČÚZK spadne počítač? Např. z důvodů výpadku elektřiny? Kdo to zaplatí?

Taková situace bohužel nastat může, poplatek za výpis 50,- Kč musí obec ČÚZK uhradit. Záleží na komunikaci mezi obecním úřadem a ČÚZK, který může reklamaci uznat.

Co se rozumí projektem Czech POINT?

Projekt Czech POINT je síť základních kontaktních míst, tzv. Czech POINTů (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), kde občan bude moci získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům, mít možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také provést konverzi dokumentů do elektronické formy, mít možnost podat jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy, mít možnost získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci.

Navrženými opatřeními se tak významným způsobem zjednoduší komunikace právnických a fyzických osob s orgány veřejné správy.

Vydávání ověřených výstupů z ISVS na níže uvedených místech je jednou ze základních součástí projektu Czech POINT.

Dávají se na ověřené výstupy kulatá razítka? A jaká malá nebo velká?

Ano, na výstupy – ověřené výstupy z ISVS, výpis z Rejstříku trestů se dávají kulatá razítka. Jedná se o úřední razítko, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR: tj. kulaté razítko s malým státním znakem a s označením úřadu o průměru 20 mm, 25 mm, nebo 36 mm.

Do jakého data musí obce přejít na přihlašování pomocí tokenů?

Od 1. března 2009 došlo ke změně přístupu pracovníků kontaktních míst do systému Czech POINT. K dalšímu provozu služby Czech POINT je nyní nutné mít speciální nosič dat, tzv. token, a příslušné certifikáty – kvalifikovaný (QCA) a komerční (VCA). Doposud bylo nutné vlastnit příslušný certifikát jen pro práci se žádostmi týkajícími se výpisů a opisů z Rejstříku trestů v rámci správních agend. Tento stav však skončil k 28. únoru 2009 a od 1. března 2009 je možné vstupovat do celého systému Czech POINT pouze prostřednictvím certifikátů.

Důvodem k tomuto kroku je především snaha provozovatele zvýšit bezpečnost celého provozu systému Czech POINT. Pořízení tokenů a certifikátů je možné uskutečnit např. prostřednictvím České pošty.

I po zadání certifikátů v administraci pro uživatele Czech POINT se stále objevuje hláška „nemáte povoleno přihlášení certifikátem“.

V tomto případě je zapotřebí znovu projít celým procesem nastavení certifikátů u daného uživatele.

Jak mám postupovat při instalaci tokenů pracujících pod systémem 64 bitů?

Pro přístup do Czech POINT se systémem Windows 7 (64bit) lze použít níže uvedený způsob instalace driverů pro iKey4000.

 • Spuštění standardní instalace aplikace dodávané na CD k tokenu iKey4000
 • Provedení instalace driveru s podporou pro 64bit systémy.

Driver lze získat na adrese: http://www.safenet-inc.com/support-downloads/ikey-drivers/

 • iKey Driver (EXE Installer nebo MSI Installer) v4.1.1.7, Windows 64 Bit OS XP/2003/Vista/2008 Server/2008 Server R2/ Windows 7

V případě jakéhokoliv problému je nutné se obrátit na zástupce České pošty . Česká pošta zajišťuje dodávku iKey4000 společně s požadovaným softwarem.

Dotazy zasílejte na e-mail: helpdesk-ca@cpost.cz.

Lze využít i zákaznickou linku České pošty: 840 111 244 (v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hod).

Jak poznám, že verzi systému Czech POINT je třeba upgradovat? Je upgrade povinný?

V případě potřeby upgrade libovolné součásti systému Czech POINT budete k upgrade vyzváni s uvedením požadavku, zda je upgrade povinný.

Jak se rozhoduje o tom, kde bude Czech POINT?

Výstupy podle zákona 365/2000 Sb. a jeho novely 269/2007 Sb. vydávají a tedy Czech POINTem mohou být: matriční úřady; krajské úřady; obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis; zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem; držitel poštovní licence; Hospodářská komora České republiky a notáři.

Pro zařazení obce do vyhlášky, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, je třeba poslat žádost obce, podepsanou starostou (místostarostou – dle § 103 odst. 1, § 104 odst. 1 zákona o obcích) s prohlášením, že je obec technicky i personálně vybavena tuto činnost vykonávat. Dokud obec není zařazena do vyhlášky, a ta nenabude účinnosti, není možné provozovat službu Czech POINT.

Jak se stát Czech POINTem, pokud obec nemá matriční úřad a není ve vyhlášce, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy?

Pro zařazení obce do vyhlášky, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, je třeba poslat žádost obce s prohlášením, že je obec technicky i personálně vybavena.  Dokud obec není zařazena do vyhlášky, a ta nenabude účinnosti, není možné provozovat službu Czech POINT.

Jaké jsou cíle projektu Czech POINT?

Ověřené výstupy z ISVS se nebudou, jako je tomu dosud, vydávat pouze v případě veřejných evidencí, rejstříků a seznamů, ale tehdy, stanoví-li tak zvláštní právní předpis upravující ten který konkrétní ISVS (resp. evidenci v něm
vedenou). Toto řešení zajistí, že úprava vydávání ověřených výstupů bude více provázána s fungováním jednotlivých rejstříků, a současně bude dopadat i na neveřejné rejstříky. V současné době jsou v souladu s definováním projektu Czech POINT vydávány ověřené výstupy:

 • z obchodního rejstříku,
 • katastru nemovitostí,
 • živnostenského rejstříku,
 • výpisy z evidence Rejstříku trestů,
 • výpisy z insolvenčního rejstříku,
 • přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72),
 • žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle novely zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
 • výpis z bodového hodnocení řidiče,
 • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.
 • zřízení Datové schránky
 • výpisy ze základních registrů
 • CzechPOINT@office
 • konverze dokumentů

Jaké jsou povinnosti ověřujícího (obecního úřadu)

(§ 9b zákona o ISVS)

 • Používat takové technické zařízení (hardware a software), které výstup z ISVS, který má být ověřen, zobrazí do „lidsky“ čitelné formy tak, aby tato čitelná forma obsahově odpovídala zápisu v ISVS.
 • Na technické zařízení a programové vybavení, které slouží k vydávání ověřených výstupů, jsou kladeny stejné požadavky, jako na kterýkoliv jiný ISVS provozovaný obecním či jiným úřadem.
 • Ověřit skutečnost, že výstup z ISVS je označen elektronickou značkou správce, že tato značka je platná a její kvalifikovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn a výstup z ISVS nebyl následně změněn.
 • Při vydávání výpisů z evidence Rejstříku trestů prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost.
 • Vést evidenci vydaných ověřených výstupů. Tuto evidenci lze vést v elektronické podobě. Uchovávání záznamů v evidenci se řídí předpisy pro spisovou službu a archivnictví.
 • Na fyzickou osobu, která bude ověřené výstupy vydávat, nejsou zákonem kladeny zvláštní požadavky.

Jakým způsobem může obecní úřad, který není matričním úřadem, zajistit možnost poskytování ověřených výstupů?

Pro zařazení obce do vyhlášky, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, je třeba poslat žádost obce s prohlášením, že je obec technicky i personálně vybavena tuto činnost vykonávat. Více informací naleznete zde.

Je výpis „platných údajů“ z obchodního rejstříku výpisem úplným nebo částečným?

Označení, zda jde o výpis částečný je primárně věcí správce ISVS, nikoli ověřujícího subjektu.

Z principu věci jsou oba typy výpisu z obchodního rejstříku svého druhu úplnými výpisy ve smyslu zákona o ISVS:

První z nich, označený jako „Úplný výpis“ a nadepsaný pouze „Výpis“ obsahuje úplný výpis, tj. výpis všech údajů platných právě k okamžiku platnosti údajů, tj. k datu a času, ke kterému správce (Ministerstvo spravedlnosti) odpovídá za soulad výstupu se stavem zápisu v ISVS.

Druhý výpis, označený i nadepsaný jako „Úplný výpis“ je rovněž úplným výpisem, tj. výpisem všech údajů platných kdykoliv až do okamžiku platnosti údajů, tj. s uvedením historie údajů a jejich změn vč. data provedení změny.

Není tedy třeba žádný z obou výpisů označovat jako částečný.

Terminologický problém vzniklý použitím stejného výrazu pro různé významy byl konzultován s pracovníky Ministerstva spravedlnosti (správce IS obchodního rejstříku), kteří se tuto jazykovou nesrovnalost budou snažit odstranit, např. použitím jiného názvu pro výpis obsahující historii údajů.

Kam se mohu obrátit s dotazy na problémy při přihlášení do systému Czech POINT?

S problémy, které se týkají Czech POINTu, se obracejte na uživatelskou podporu tel.: 222 13 13 13 (8:00 – 18:00) nebo e-mail: helpdesk@czechpoint.cz.

Kdo může disponovat kulatým razítkem? Jaký zákon to upravuje?

Zaměstnanec obecního úřadu (úředník podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků), který je oprávněn podle vnitřních předpisů k vydávání ověřených výstupů.

Kdo může vydávat ověřené výstupy? Musí se jednat jen o zaměstnance matrik?

Ověřené výstupy může vydávat zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu – úředník podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Pro výkon této agendy se nestanoví zkouška zvláštní odborné způsobilosti.

Koho kontaktovat, když jsou na www.czechpoint.cz o úřadu uvedena špatná data?

Změnu v datech prosím zašlete na e-mailovou adresu:
helpdesk@czechpoint.cz.

Musí Czech POINT být na odboru matriky obecního úřadu?

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, úřady městských obvodů městských částí, nikoliv jejich odbory. Je v pravomoci obce (rady) zřizovat pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení.

Pokud rada obce zřídila pro výkon matriční činnosti odbor nebo oddělení, zpravidla tento útvar vykonává i činnost Czech POINTu. Není to však podmínkou.

Nelze však vyloučit ani jiné organizační začlenění, příp. i samostatný útvar (pokud by agenda dosáhla takového rozměru).

Musí o zapojení do projektu Czech POINT rozhodovat zastupitelstvo obce?

Rozumí-li se zapojením do projektu Czech POINT zařazení do seznamu stanoveného ve vyhlášce č. 388/2007 Sb., pak postačuje rozhodnutí rady, resp. starosty, pokud vykonává její pravomoci – jestliže si toto rozhodnutí zastupitelstvo nevyhradí.

Musí obsluha Czech POINTu splňovat zvláštní kvalifikační požadavky?

Obsluze kontaktního místa Czech POINT nejsou zákonem stanoveny žádné zvláštní kvalifikační požadavky.

Pokud je fyzická osoba, která provádí ověřování výstupů z ISVS, zaměstnancem územního samosprávného celku, pak splňuje definici úředníka územního samosprávného celku v § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Ověřování výstupů z ISVS je výkonem přenesené působnosti a obec je vykonává svými orgány [§ 61 odst. 1 písm. a), § 109 obecního zřízení].

Může být na počítači určeném pro Czech POINT provozována i jiná agenda?

Ano. Na počítači, který je využíván pro Czech POINT, může samozřejmě obsluha využívat i jiné programy a pracovat s jinými agendami. Je zřejmé, že hlavně na menších úřadech bude Czech POINT doplňkovou agendou, kterou bude obsluha poskytovat např. dohromady s agendou matriky.

Může být pracoviště Czech POINT na různých místech úřadu? Může být rozdělena funkcionalita Czech POINTu na jednotlivá pracoviště, např. na stavebním odboru – výpisy z katastru nemovitostí, na matrice – živnostenský rejstřík, na informacích – vše?

Počet pracovišť Czech POINT na jednotlivých úřadech není omezen. Neodporuje to zákonným požadavkům, jde o záležitost vnitřního rozdělení agendy. Smyslem projektu Czech POINT však je, aby všechny klientovy požadavky byly vyřízeny na jednom místě.

Nemůžete se jako asistent KMVS přihlásit do systému Czech POINT?

Pokud jste asistentem KMVS (Kontaktního místa veřejné správy) a přihlašujete se do formulářového rozhraní Czech POINT, webový prohlížeč by měl zobrazit okno pro výběr certifikátu.
Pokud se toto okno nezobrazí, může to být z důvodu, že vašemu komerčnímu certifikátu vypršela platnost. Certifikáty platí obvykle 1 rok, pak je potřeba požádat o vydání následného certifikátu.
Nový certifikát je poté nutné zaregistrovat k vašemu účtu v aplikaci Seznam OVM. Zaregistrování můžete provést sami (váš původní certifikát musí být platný), nebo o to můžete požádat svého lokálního administrátora (např. v případě prošlého původního certifikátu).
Dalším důvodem, proč se nezobrazí okno pro výběr certifikátu během přihlašování, mohou být technické problémy s certifikátem nebo klíči uloženými na USB tokenu nebo čipové kartě. Zkuste vyjmout a znovu vložit USB token nebo čipovou kartu. Zkontrolujte také, zda máte v operačním systému či webovém prohlížeči nainstalovány certifikáty certifikační autority, která vydala váš certifikát. Pokud problémy přetrvávají, nebo došlo ke smazání certifikátu a klíčů v zařízení, bude patrně nutné požádat o vydání nového certifikátu.

Nemůžete se přihlásit do systému Czech POINT, aplikace SOVM (Seznam orgánů veřejné moci), popřípadě do jiných ISVS (Informačních systémů veřejné moci)?

Důvod neúspěšného přihlášení závisí na způsobu přihlašování.

 1. Pokud se přihlašujete jménem a heslem, zkontrolujte následující:
  • Ověřte, zda zadáváte správné uživatelské jméno a heslo. Nemáte zapnutou klávesu Caps Lock či vypnutou klávesu Num Lock?
  • Nemáte ve svém účtu zapnuto přihlašování certifikátem nebo OTP přihlášení. Pokud ano, musíte použít danou pokročilou metodu přihlašování.
  • Některé uživatelské účty mají omezen počet přihlášení heslem, poté si uživatel musí aktivovat přihlášení certifikátem nebo OTP přihlášení.
  • Zapomněli jste heslo? Kontaktujte uživatelskou podporu tel.: 222 13 13 13 (8:00 – 18:00) nebo e-mail: helpdesk@czechpoint.cz, popřípadě požádejte svého lokálního administrátora o reset hesla.
 2. Pokud se přihlašujete certifikátem, webový prohlížeč obvykle zobrazí dialogové okno pro výběr certifikátu k přihlášení. Pokud se toto okno nezobrazí, může to být z některého z těchto důvodů:
  • Vašemu certifikátu mohla vypršet platnost. Certifikáty platí obvykle 1 rok, a pak je potřeba požádat o vydání následného certifikátu. Certifikační autorita obvykle s předstihem zasílá notifikační e-mail o končící platnosti certifikátu. O nový certifikát žádejte s předstihem před vypršením platnosti certifikátu, protože nový certifikát je nutné zaregistrovat k vašemu účtu v aplikaci Seznam OVM.. Zaregistrování nového certifikátu k účtu můžete provést sami (váš původní certifikát musí být platný), nebo o to můžete požádat svého lokálního administrátora (např. v případě prošlého původního certifikátu).
  • Přihlašovací certifikát je pro váš operační systém nebo webový prohlížeč nedůvěryhodný. Zkontrolujte, případně importujte do operačního systému nebo webového prohlížeče certifikáty certifikačních autorit. Postup by měl být uveden na webových stránkách příslušné certifikační autority.
  • Došlo k problémům se soukromým klíčem, který je přidružen k vašemu certifikátu. Bez soukromého klíče se nelze úspěšně přihlásit. Soukromý klíč může být poškozen, nebo mohlo dojít k jeho smazání. Obnovte certifikát a soukromý klíč ze zálohy (neplatí pro certifikát a soukromý klíč umístěný v čipové kartě nebo USB tokenu), nebo požádejte o vydání nového certifikátu.
 3. Pokud se přihlašujete jménem, heslem a jednorázovými OTP kódy, zkontrolujte následující:
  • Ověřte, že se nejedná o problém s heslem. Viz výše.
  • Ověřte, že zadáváte správné OTP kódy z mobilní aplikace nebo hardwarového tokenu.
  • Nepoužíváte jednu aplikaci nebo jeden hardwarový token pro přihlašování do jiných systémů mimo perimetr Czech POINT (např. ISDS)? Zejména hardwarové tokeny je potřeba používat pro přihlašování jen do jednoho systému. V případě mobilní aplikace lze obvykle vytvořit různé profily pro různé informační systémy. (Neplatí pro informační systémy, které jsou napojené na JIP/KAAS Czech POINT.)
  • Mohlo dojít ke ztrátě synchronizace mezi vaším klientským OTP zařízením a systémem Czech POINT. Kontaktujte helpdesk Czech POINT a požádejte o deaktivování OTP přihlašování pro váš účet.

Potřebuje úřad pro provozování Czech POINT vlastní zaručený e-podpis?

V současné chvíli není třeba, aby úřad měl vlastní e-podpis. Tato potřeba vznikne 1. července 2008 a obce budou dopředu informovány o procesu přidávání tohoto prvku do Czech POINTu.

Proč se pokladní doklad netiskne ve chvíli, kdy je „zákazník“ žádán o peníze?

Okamžik tisku pokladního dokladu byl optimalizován v rámci pilotního provozu. Požadavek byl, aby se na pokladním dokladu objevilo evidenční (resp. jednací) číslo, proto je možné pokladní doklad tisknout až na konci práce s formulářem. Budeme během následujících měsíců požadavky na pokladní doklad vyhodnocovat a v případě potřeby dojde ke změně.

Půjdou pokladní doklady vygenerované systémem Czech POINT napojit na celoúřadový ekonomický systém?

Předpokládáme, že prozatím nedojde k tomuto napojení. Požadavky jsme zaznamenali pouze ojediněle.

Upozorní někdo úřady na legislativní změny týkající se Czech POINTu?

Pravidelně jsou zasílány informace o změnách v systému na všechny úřady. Informace budou rovněž vyvěšovány na
www.czechpoint.cz.

V administraci se po přihlášení objevuje rozdílné zobrazení než je v dokumentaci.

Patrně používáte internetový prohlížeč Internet Explorer verzi 8. Stačí provést instalaci jiného prohlížeče, např. nižší verzi Internet Explorer, nebo Mozilla Firefox.