logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Jaký je postup při vydávání výpisu z Rejstříku trestů zmocněnci, kdo a jakým způsobem se podepisuje na žádost o výpis a na žádost o výpis určenou k archivaci na úřadu?

Postup při vydávání výpisů zmocněnci je následující:

Pracovník ověří doklad totožnosti zmocněnce, ověření pomocí formuláře.

Na základě přepsaných údajů do formuláře z plné moci provede tisk žádosti pro archivaci, kterou si pracovník Czech POINTu nechá podepsat zmocněncem. Vytištěnou a podepsanou žádost pro archivaci si pracovník uchová po dobu 2 let.

Pracovník Czech POINTu na základě přepsaných údajů do formuláře z plné moci zažádá o výpis z Rejstříku trestů.

Obdržený výpis (v PDF) pracovník vytiskne. Výpis obsahuje kolonku „PŘEVZAL (podpis žadatele)“. Pod tuto kolonku pracovník Czech POINTu doplní „Za žadatele převzal:“ a nechá podepsat zmocněnce.

Žadatel po obdržení výpisu od zmocněnce doplní do kolonky „PŘEVZAL (podpis žadatele)“ svůj vlastní podpis.

Komu lze vydat ověřené výstupy z ISVS?

Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, lze vydat každému, kdo o to požádá. Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká § 11 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů).

Lze vydat výpis z Rejstříku trestů cizinci?

O Rejstřík trestů si může požádat i cizinec na základě platného osobního průkazu (cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince) opatřeného fotografií. Tento platný osobní průkaz musí obsahovat alespoň: jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství. Chybí-li některý z těchto údajů v osobním průkazu (cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince ap.) a není-li žadatel evidován v registru obyvatel, je třeba dále doložit např. rodný list, rodný a křestní list, potvrzení o narození, oddací list ap. Občané Slovenské republiky předkládají originál nebo jejich úředně ověřenou kopii. Občané ostatních států originál nebo kopii úředně ověřenou a úředně přeloženou do českého jazyka.

Podle jakých pravidel se uchovávají žádosti o výpis z Rejstříku trestů?

Podle § 11b odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů pověřené orgány uchovávají v souladu s pravidly spisové služby písemné žádosti o výpis po dobu 2 let od jejich podání, a to v listinné nebo elektronické podobě. Citované ustanovení navazuje na § 11a odst. 1 zákona, který ve spojení s § 11 odst. 1 požaduje podání písemné žádosti, obdobně jako v případě, kdy je o výpis žádán přímo Rejstřík trestů.

V žádosti ve formuláři je neúmyslně špatně vyplněn údaj např. přepis písmenka, na základě této žádosti je vydán výpis s chybným údajem. Co udělat se špatným výpisem z Rejstříku trestů? Bude za nový výpis, resp. novou žádost, znovu vybírán poplatek?

Chybný výpis z RT je třeba neprodleně zničit. Pro účely evidence je ale třeba uchovat nesprávně vyplněnou žádost a učinit k ní úřední záznam. Zpoplatňuje se přijetí žádosti od žadatele. Pokud tato žádost byla vyplněna chybně, je třeba, aby úředník požádal o výpis z RT znovu. Toto však nelze považovat za nové podání žadatelem – čili není možné vybrat další správní poplatek.

Výpis Rejstříku trestů nejde vyřídit automaticky hned na přepážce. Existuje nějaká cesta, jak ho přesto získat?

Ano, existuje tzv. „Možnost manuálního zpracování výpisu rejstříku trestů“. Funkcionalita umožňuje získání výpisu z Rejstříku trestů cca do 30 min. Žadatel o výpis obdrží žádost s číslem podání na jehož základě si pak na kterémkoliv kontaktním místě může daný výpis vyzvednout a zde také zaplatit správní poplatek (100,- Kč).