logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Certifikát el. podpisu musí být vydán Českou poštou nebo je možné využít jinou certifikační autoritu?

Lze použít jakýkoli kvalifikovaný certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejícím důvěru.

.

Co přesně se myslí „pracovištěm Czech POINT“?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – tedy Czech POINT, má za úkol zredukovat úřednickou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT má vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty, provést tzv. konverzi dokumentů, obsluhovat datovou schránku a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití dat ve vlastnictví státu, tak aby byly minimalizovány požadavky na občany. V současné době je možné využít pracoviště Czech POINT na úřadech, pobočkách České pošty, Hospodářské komory a u notářů.

Co se týče internetového připojení pracoviště Czech POINT, je nutné, aby bylo připojení ADSL nebo lze i bezdrátové? V některých obcích nelze připojení ADSL pořídit.

Dle výzvy je možné připojení ADSL nebo jiný druh připojení. Je však nutné zajistit stabilitu připojení, což se týká zejména WIFI.

Co všechno si mohu ze získané dotace pořídit?

Získané prostředky z dotace je nutné využít na nákup technického a technologického vybavení pro zřízení kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Technické požadavky na upgrade stávajícího pracoviště a na vybavení plné verze jsou uvedeny v příloze Výzvy.

Do kdy mohu podávat žádosti o dotaci?

Výzva běží od 1.12.2008 do 31.5.2009 v tomto období je možné podat žádost o dotaci. Vzhledem k častým chybám, které vznikají při vyplňování žádostí, je dobré podat žádost o dotaci co nejdříve, aby bylo možné případné nesrovnalosti opravit.

Existuje přesná specifikace čtečky čipových karet a čtečky 2D kódu?

Přesná specifikace bude stanovena vyhláškou, nicméně předpokládáme definici, že 2D čtečka by měla mít podporu standardizovaných kódování PDF417 a Data Matrix.

Jak dlouho po získání dotace musí obecní úřad pracoviště Czech POINT provozovat?

Termín dokončení realizace projektu je 31.5.2009, je uveden v Podmínkách o Rozhodnutí přidělení dotace. Od tohoto data je nutné udržet projekt po dobu 5 let.

Jaká je výše dotace?

Výše dotace na zřízení plné verze pracoviště Czech POINT je 85 % z 93.927,- Kč. Zbylých 15 % hradí obec z vlastních zdrojů. Výše dotace na upgrade stávajícího pracoviště Czech POINT je 85% z 68.540.- Kč. Zbylých 15% hradí obec z vlastních zdrojů.

Je možné využívat vybavení pořízené v rámci projektu i pro běžnou potřebu obecního úřadu?

Pořízené technické vybavení je primárně určeno k zajištění provozu kontaktního místa, využití techniky pro jiné účely není zakázáno, nicméně nemělo by omezit provoz pracoviště Czech POINT.

Je možné zakoupit multifunkční zařízení formátu A3 a ne jen A4?

Ano, to je v rámci finančního limitu možné.

Je nutné mít u PC 2 monitory?

Ano, vzhledem k nové funkcionalitě „autorizované konverze“ to bude nutné.

Je nutné přesně dodržet technické požadavky na místo Czech POINT dané ve výzvě?

Ano. Uvedené technické specifikace je třeba brát jako minimální.

Je nutné, aby bylo připojení k internetu pouze přes technologii ADSL? V některých obcích není možné tento druh připojení zajistit.

S tímto je počítáno, je povolena technologie ADSL nebo jiné ekvivalentní širokopásmové připojení, např. WIFI připojení, kde je nutné mít zajištěnou stabilitu připojení.

Jsou datové schránky povinné i pro fyzické osoby OSVC a pokud ano, lze na jejich zřízení získat dotaci a jakým způsobem?

Nikoliv. Živnostníci (osoby samostatně výdělečně činné neboli fyzické osoby podnikající) si o zřízení schránky mohou požádat, ale není to jejich povinnost. Kromě toho, na zřízení Datové schránky se dotace neposkytují.

Lze pořídit TOKEN pro administrátora, který bude spravovat všechny obce v daném ORP?

Pro pořízení TOKENu pro administrátora není za těchto okolností důvod.

Mohu si požádat o dotaci na dvě pracoviště Czech POINTu zároveň?

Ne, není možné žádat o dotaci na dvě pracoviště Czech POINT. Obec = jedna žádost o dotaci.

Musí mít obec jen jedno pracoviště Czech POINT?

Počet pracovišť v obci není omezen a je na uvážení každé obce, kolik zřídí pracovišť. Dotaci ale získá pouze na jedno pracoviště.

Může na vybavení pořízeném v rámci projektu příslušný úředník provádět i jiné agendy úřadu mimo služby Czech POINT?

Ano. Pořízené vybavení je primárně určeno k fungování kontaktního místa, pochopitelně lze techniku využít i pro jiné účely, neměly by však omezit fungování pracoviště Czech POINT.

Pro koho je Výzva určena?

Výzva je určena pro obce a jimi zřizované a zakládané organizace. Obce, které již pracoviště Czech POINT mají, můžou zažádat o dotaci na upgrade stávajícího pracoviště, nebo můžou zažádat o dotaci na zřízení dalšího pracoviště Czech POINT. Nelze zažádat o obojí. Lze tedy požádat pouze o jednu dotaci.

V technických požadavcích na místo Czech POINT v rámci výzvy k 1. 12. 2008 je u položky – Počítač – minimální požadavek 2x PCI a 2x PCI-Express sloty, musí být nutně oba typy, nebo je přípustné buď 2 PCI, nebo 2 PCI-Express? U monitorů – kontrast min. 1:2000, jedná se o tzv. dynamický kontrast? K čemu budou využity reproduktory, sluchátka a mikrofon? K čemu budou využity čtečky čipové karty pro obsluhu, když pro přihlášení do CzP je nutný (od 1.3.2009) USB token?

Všechny technické požadavky jsou minimální pokud není uvedeno jinak. Co se týče PCI slotů, tak jsou na výběr buď 2xPCI nebo 2xPCI-Express sloty.

Ano, jedná se o dynamický kontrast.

Využití reproduktorů, sluchátek a mikrofonů je možné například tam, kde může být sklo mezi obsluhou a klientem jako v bance.

Čtečky čipové karty jsou do budoucna na čtení čipových karet klientů (např. elektronické občanky,…atd.)