logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Co mají Czech POINTy archivovat v papírové a co v elektronické podobě? Vedou na žádosti o zápis RŽP spisovou knihu? Co v ní evidují? Ať už evidují cokoli, evidují to také 15 let, jako výpisy z OR, ŽR a KN?

Podání RŽP se archivuje pouze v elektronické podobě, a to 15 let.

Jak by mělo metodicky probíhat podání živnosti?

Přichází občan (podatel) a požaduje podání RŽP.

Specifikovat to může několika různými slovními spojeními:

 1. Ohlašuji novou živnost.
 2. Podávám žádost o živnost (na živnost).
 3. Chtěl bych si založit živnost.
 4. Chtěl bych si udělat živnostenské oprávnění.
 5. Kombinace výše uvedených.

Výkladový slovníček:

 1. XML-formulářem se rozumí webové rozhraní centrály Czech POINT, tedy to, co úředník interaktivně vyplňuje.
 2. Formulářem se rozumí Jednotný registrační formulář, který elektronicky nebo listinně vyplnil podatel a úředník jej nevyplňuje.

Úředník provede opět několik zásadních činností:

 1. Zjistí formu podání:
  a) v listinné podobě (podatel má vytištěný formulář RŽP)
  b) v elektronické podobě (podatel má číslo ID Podání – tzv. číslo tiketu, které mu po odeslání formuláře vyplněného na webu HK bylo tímto přiděleno).

Ad a) dále se zabýváme podáním v listinné podobě.

 1. Úředník zkontroluje totožnost podatele podle platného dokladu a porovná ji se jménem a rodným číslem na přineseném formuláři. Obojí se musí shodovat. Také se podívá, je-li formulář podepsán podatelem (to je důležité).
 2. Úředník zkontroluje dobu platnosti dokladu.
 3. Otevře XML-formulář podání RŽP a zadá číslo předloženého dokladu, typ dokladu, jméno a příjmení podatele a zaškrtne kontrolu doby platnosti.
 4. Následně provede ověření údajů v evidenci neplatných dokladů.
 5. Tím zjistí, je-li podatel oprávněn podat žádost.
 6. V XML-formuláři vybere listinnou formu.
 7. Určí výši poplatku na základě povahy úkonu požadovaného podatelem. Oprávněnost výše poplatku úředník nekontroluje. V případě nesrovnalostí bude podatel vyzván k doplnění přímo Živnostenským úřadem.
 8. Úředník vybere Živnostenský úřad, jemuž je podání určeno, a to buď podle udání podatele (nezná-li podatel ŽÚ, zadá úřad, ke kterému místně přísluší pracoviště CzP).
 9. Obsahuje-li žádost kromě formuláře nějaké přílohy, úředník zapíše prostý součet listů všech příloh do XML-formuláře.
 10. Úředník dále zapíše číslo jednací nebo o něj zažádá v rámci elektronické spisové služby.
  Po té XML-formulář v elektronické podobě uloží na předem stanovené úložiště (do zvoleného adresáře).
 11. Úředník vytiskne potvrzení o přijetí podání na papír A4.
 12. Dále převezme peníze a vytiskne pokladní doklad na papír A4.
 13. Úředník podepíše potvrzení o přijetí podání a opatří jej razítkem a vydá podateli.
 14. Formulář v listinné podobě (včetně příloh, kopie pokladního dokladu a potvrzení o přijetí podání) připraví pracovník kontaktního místa k zaslání poštou na příslušný ŽÚ a následně odešle.

Ad b) dále se zabýváme podáním v elektronické podobě.

 1. Úředník zkontroluje totožnost podatele podle platného dokladu.
 2. Úředník zkontroluje dobu platnosti dokladu.
 3. Otevře XML-formulář podání RŽP a zadá číslo předloženého dokladu, typ dokladu, jméno a příjmení podatele a zaškrtne kontrolu doby platnosti.
 4. Následně provede ověření údajů v evidenci neplatných dokladů.
 5. Tím zjistí, je-li podatel oprávněn podat žádost.
 6. V XML-formuláři vybere elektronickou formu.
 7. Vyžádá si od podatele číslo identifikačního tiketu a vepíše ho do XML-formuláře.
 8. Určí výši poplatku na základě povahy úkonu požadovaného podatelem. Oprávněnost výše poplatku úředník nekontroluje. V případě nesrovnalostí bude podatel vyzván k doplnění přímo Živnostenským úřadem.
 9. Úředník vybere Živnostenský úřad, jemuž je podání určeno, a to buď podle udání podatele (nezná-li podatel ŽÚ, zadá úřad, ke kterému místně přísluší pracoviště CzP).
 10. Obsahuje-li žádost kromě formuláře nějaké přílohy, úředník zapíše prostý součet listů všech příloh do XML-formuláře.
 11. Dále úředník vytiskne formulář. Zkontroluje totožnost podatele podle platného dokladu a porovná ji se jménem a rodným číslem na vytištěném formuláři. Obojí se musí shodovat. Potom nechá formulář podepsat podatelem (to je důležité).
 12. Po vytištění formuláře úředník zapíše číslo jednací nebo o něj zažádá v rámci elektronické spisové služby.
 13. Po té formulář v elektronické podobě odešle na server ŽÚ, přičemž současně ukládá formulář i XML-formulář na předem stanovené úložiště (do zvoleného adresáře).
 14. Úředník vytiskne potvrzení o přijetí podání na papír A4.
 15. Dále převezme peníze a vytiskne pokladní doklad na papír A4.
 16. Úředník podepíše potvrzení o přijetí podání a opatří jej razítkem a vydá podateli.
 17. Formulář v listinné podobě (včetně příloh, kopie pokladního dokladu a potvrzení o přijetí podání) připraví k zaslání poštou na příslušný ŽÚ a následně odešle.

Poplatek, který zůstává obci za provedení úkonu – přijetí žádosti, činí 50 Kč.

Poplatek, který obec vybere, ale který náleží Živnostenskému úřadu, bude určen v XML-formuláři dle zvoleného druhu podání. Systém čerpání poplatků, které obci nenáleží, je podobný jako u výpisů z katastru nemovitostí, tedy obec jednou měsíčně obdrží souhrnné vyúčtování, jakou částku má odevzdat.

Jak obsluha Czech POINTu pozná, že hlásím změnu živnosti (500,- Kč) a nezakládám novou živnost (1.000,- Kč), když nekontroluje formulář?

To obsluha Czech POINT neřeší, respektive to nepotřebuje poznat. Případné nesrovnalosti si řeší ŽÚ s podatelem bez asistence Czech POINTu.

Jak se vypořádávají peníze? Co je příjmem obce – 50 korun? A co příslušných 1000,-/500,- Kč – jakým způsobem se peníze předají živnostenského úřadu? Pošle živnostenský úřad Czech POINTu fakturu? Budou tedy chodit na Czech POINT faktury třeba z dvaceti ŽÚ?

Příjem obce je právě oněch 50, – Kč. Jednou měsíčně přijde souhrnné vyrovnání s RŽP vystavené MPO.

Jak úřednice Czech POINTU pozná, že výpis z Živnostenského rejstříku, který žadatel požaduje je „první výpis“ (bez poplatku), a ne nějaký další (za 100,- Kč)?

První výpis nemůže žadatel požadovat. První výpis z RŽP zasílá ŽÚ žadateli přímo. Je to totiž jediný doklad toho, že živnost byla založena. Jakýkoliv výpis na Czech POINTu je ten další, tudíž zpoplatněný.

Pokud obsluha Czech POINTu odesílá v listinné podobě více žádostí na tentýž živnostenský úřad, musí odeslat každý zvlášť (např. kvůli jedinečnému podacímu číslu doporučené zásilky), nebo je mohou celý den schraňovat a pak je odeslat najednou v krabici?

Může jednotlivá podání dát každé zvlášť do obálky a hromadně poslat.