logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

a | c | d | e | f | g | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | u | v | w | z | Ú | Č | Ž
Zobrazit vše
Centrální místo služeb (CMS) -  Vytváří základní stavební prvek celé komunikační infrastruktury veřejné správy. Bude realizovat služby pro výměnu dat a služeb mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy, resp. bude umožňovat, aby každý zaměstnanec a úředník veřejné správy získal prostřednictvím CMS efektivnější přístup k informacím, na které má dle platné právní úpravy nárok. Komunikační infrastruktura také poskytuje všechny potřebné služby ke komunikaci v celé veřejné správě a zajišťuje komunikaci v rámci Evropské unie a to jak s orgány jednotlivých členských států, tak i s orgány EU.
Centrální registrační místo -  Speciální pracoviště zřizované od srpna 2006 při živnostenských úřadech, kde může klient zároveň při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení a podání i vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, a to pomocí tzv. Jednotného registračního formuláře dle živnostenského zákona. Tuto funkci splňují také pracoviště Czech POINT.
Certifikace -  Způsob ověření požadované kvality či stanoveného požadavku. Používá se pro ověření jednotlivce či skupiny obyvatel vykonávajících podobné či shodné činnosti, vyžadující ověření kvality a nutnost jejího prokázání (lektoři, technologické postupy, kontrola kvality, atd.). Nejčastěji se využívá ve veřejné správě, průmyslu, marketingu a vzdělávání. Ověřuje se většinou zkouškou a prokazuje certifikátem, uděleným certifikační autoritou.
Certifikát -  Digitální certifikát je datová struktura identifikující jejího držitele. Tato datová struktura bývá uložena buďto v souboru nebo na hardwaru zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje standard X.509.
Číslo evidenční -  Slouží k označení staveb určených k individuální rekreaci nebo účelových staveb, jako jsou např. garáže.
Číslo orientační -  Číselný prostorový identifikátor sloužící k usnadnění orientace. Identifikuje budovu vztahem k územnímu prvku ulice a veřejným prostranstvím. Orientační čísla nemusejí být uplatňována ve všech obcích s uličním systémem. Součástí orientačního čísla může být písmeno, např. 2a, 2b, které zajišťuje stabilitu číslování budov, resp. částí budov v rámci ulice. Je přidělováno rozhodnutím obecního úřadu. V rámci ulice a ostatních veřejných prostranství je jedinečné. (www.czso.cz).
Číslo popisné -  Slouží pro označení budovy. Každá budova musí být označena popisným číslem, s výjimkou budov vedlejších, které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže při domech, drobné stavby). O popisných číslech budov rozhoduje obecní úřad. Každé popisné číslo budovy musí být v rámci obce jedinečné.
Czech POINT -  Projekt Ministerstva vnitra ČR (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) kladoucí si za cíl vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě (úřadě) získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy, a konečně získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. Základní stavební jednotkou jsou obecní a městské úřady, magistráty, krajské úřady, pracoviště Hospodářské komory ČR, České pošty a notářů. Na pracovištích Czech POINT lze získat výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů. V budoucnu by mělo dojít k implementaci na celém území ČR a podstatnému rozšíření rozsahu služeb. Řešení je navrženo pro vytváření jednotných míst výkonu veřejné správný (one stop shop), kde si občan může vyřídit ve svém nejbližším okolí veškeré potřebné záležitosti s úřední asistencí nebo pomocí dálkového přístupu (internet). Současně slouží ke vzájemné komunikaci institucí a orgánů veřejné správy. Cílem projektu je dostupnost veřejných služeb z každé obce a možnost vyřídit občanské záležitosti prostřednictvím asistované služby nebo internetu.
CzechPOINT@Office -  Je neveřejné pracoviště úřadu, kde úředník samostatně čerpá informace, ověřuje a předkládá podání v rámci k eGovernmentu. Je určený pro úředníky orgánů veřejné moci, kteří ze zákona přistupují k rejstříkům nebo provádějí konverzi dokumentů z moci úřední. (Např. místo toho, aby občan nebo podnikatel dokládal Výpis z rejstříku trestů, úředník si pořídí nutný doklad pomocí CzechPOINT@Office.) Dovysvětlení: Jedná se o pracoviště na libovolném úřadě s technickým vybavením stejným jako v případě veřejnosti přístupných pracovišť Czech POINT, tzn. standardní počítač s přístupem na internet, webový, formulářový a dokumentový prohlížeč, účet pro používání CzechPOINT@Office (přístup pomocí dvojice certifikátů pro autentizaci a podpis žádostí).