logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

a | c | d | e | f | g | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | u | v | w | z | Ú | Č | Ž
Zobrazit vše
Magistrát -  Orgán statutárního města a hlavního města Prahy odpovídající funkci obecního (městského) úřadu, tj. výkonného orgánu obce plnící úkoly jak oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti.
Matriční doklad -  Pro účely zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, se matričním dokladem rozumí rodný, oddací nebo úmrtní list.
Matriční událost -  Pro účely zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, se matriční událostí rozumí provedení zápisu narození, uzavření manželství, registrovaného partnerství nebo úmrtí fyzických osob.
Město -  Symbolický titul, který mohou používat některé obce; na návrh obce, má-li tato alespoň 3.000 obyvatel, jej přiznává předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Městy zůstávají i některé obce s nižším počtem obyvatel, které tento titul užívaly již dříve (před nabytím účinnosti současného zákona o obcích). Titul sám o sobě není spojen se zvýšenými kompetencemi.
Městská část -  Organizační samosprávná jednotka statutárního města nebo hl. m. Prahy s vlastním zastupitelstvem; nutno odlišit od `části města`, která představuje pouze evidenční sídelní jednotku. Má vlastní orgány samosprávy - zastupitelstvo městské části, rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části.
Městský obvod -  Statutární města mohou svá území členit na městské obvody nebo městské části se svěřenou působností, kterou realizují vlastní orgány. Městský obvod je organizační jednotka statutárního města s vlastními orgány samosprávy (zastupitelstvo městského obvodu, rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu). Není právnickou osobou, je součástí daného města a disponuje působností vymezenou statutem (tedy obecně závaznou vyhláškou přijatou zastupitelstvem statutárního města).
Městský úřad -  Orgán města (viz také obecní úřad).
Městys -  Dříve též městečko, historický typ obce stojícího mezi městem a vsí; na našem území označení používáno do r. 1954, poté zrušeno a v r. 2006 opět obnoveno, nyní uděluje statut městyse předseda Poslanecké sněmovny na návrh obce po vyjádření vlády.
mGovernment -  Využívání mobilních technologií (mobilní internet, bezdrátový přístup, např. prostřednictvím wifi) při komunikaci s veřejnou správou (mobilní rozšíření projektů eGovernment).
Modernizace veřejné správy -  Proces, který respektuje a zachovává daný systém veřejné správy a svými aktivitami usiluje o jeho průběžné zlepšování. Cílem modernizace tedy není provést zásadní, zlomovou a systémovou změnu veřejné správy. V podmínkách spojeného modelu veřejné správy, který je aplikován v ČR je možné hovořit o kontinuálním procesu, který je garantován a koordinován vládou, který je plánován a vyhodnocován a který svými cíli prostupuje a zároveň propojuje jednotlivé úrovně veřejné správy. K obecným cílům modernizace veřejné správy patří zejména: zvyšování efektivity a transparentnosti, zkvalitňování horizontální a vertikální koordinace, posilování partnerské spolupráce a snižování resortismu, vyhodnocování dopadů regulace, oddělování operativních a koncepčních činností, zavádění moderních metod řízení kvality, zvyšování profesionality a apolitičnosti veřejné správy, zvyšování spokojenosti občanů a zákazníků atd.