logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

a | c | d | e | f | g | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | u | v | w | z | Ú | Č | Ž
Zobrazit vše
Registr -  Je definovaný soubor informací. Při jeho realizaci pomocí informačních technologií je třeba zajistit aktuálnost, bezpečnost a dostupnost dat dle legislativy.
Registr obyvatelstva (ROB) -  V tomto registru jsou uvedeny referenční údaje o fyzických osobách, jejichž údaje jsou vedeny v základních registrech. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat jsou současné relevantní evidence. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.
Registr osob (ROS) -  V tomto registru jsou vedeny referenční údaje všech osob s právní subjektivitou, tj. fyzických a právnických osob, veřejnoprávních osob. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.
Registr práv a povinností (RPP) -  V tomto registru jsou vedeny referenční údaje o působnosti orgánů veřejné správy, o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a o oprávnění k přístupu k datům vedeným v základních registrech nebo v agentových informačních systémech. Vedle evidence agend veřejné správy jsou součástí tohoto registru projekty eSbírka zákonů a eLegislativa. Registr umožní také sledovat stav správního řízení u jednotlivých správních úřadů. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) -  V tomto registru jsou vedeny referenční údaje o územní identifikaci a katastru nemovitostí. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.
Rejstřík -  Definovaný soubor informací nebo dat. Při jeho realizaci pomocí informačních technologií je třeba zajistit aktuálnost a dostupnost dle platné legislativy.
Rejstřík trestů -  Je úředně vedená evidence osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidence jiných významných skutečností pro trestní řízení.
Rozšířená působnost -  Výkon státní správy přenesený na obec. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají přenesenou působnost ještě v širším rozsahu než pověřené obecní úřady.