logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

a | c | d | e | f | g | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | u | v | w | z | Ú | Č | Ž
Zobrazit vše
Samospráva -  Forma veřejné správy spočívající ve správě územně či jinak organizovaného společenství lidí, které si své záležitosti řeší samostatně a činí rozhodnutí přímo nebo prostřednictvím volených orgánů.
Sbírka zákonů -  Označení ústředního věstníku sloužícího k vyhlašování (uveřejnění plného znění) právních předpisů a dalších aktů státních orgánů, zejména ústavních zákonů, zákonů, zákonných opatření Senátu, nařízení vlády, vyhlášek ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, nálezů Ústavního soudu a rozsudků Nejvyššího správního soudu, sdělení Ústavního soudu, rozhodnutí prezidenta republiky, sdělení ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, úplných znění ústavních zákonů a zákonů či sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby.
Spisová služba -  Zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností.
Správa uživatelů -  Správa uživatelů, která zahrnuje administraci individuální uživatelských účtů, přístupových práv pro jednotlivé uživatele v rámci daného subjektu včetně jejich aktualizace, je zabezpečována v rámci Jednotného identitního prostoru – JIP.
Správce datového prvku -  Právní subjekt, který nové datové prvky předkládá, navrhuje jejich změnu nebo zrušení.
Správce informačního systému veřejné správy -  Subjekt, který podle zákona určuje účel a prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá.
Správní poplatky -  Povinná nenávratná platba plynoucí do veřejných rozpočtů, za níž má poplatník nárok na ekvivalentní protiplnění ze strany správního orgánu, mající jednorázový a nahodilý charakter. V praxi to znamená, že okamžikem zaplacení poplatku správní orgán provede určitý úkon. Předmětem správního poplatku je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy prováděné orgány moci výkonné České republiky a orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy.
Státní správa -  Druh činnosti státu realizovaný především státními orgány a orgány, na které stát výkon státní správy přenesl. Na jednotlivých úsecích výkonu státní správy působí tzv. ústřední orgány státní správy, a to jednak ministerstva, v jejichž čele stojí člen vlády, a další ústřední orgány státní správy. Nejnižším stupněm státní správy je obec. Ve státní správě platí vztahy podřízenosti a nadřízenosti - hierarchické uspořádání.
Statutární město -  Obec se zvláštním postavením, svým způsobem zvláštního významu. Jejich výčet je uveden v zákoně o obcích. Postavení statutárního města je možné získat pouze zákonem, přičemž nejsou stanovena žádná výslovná kritéria, podle kterých by byly posuzovány předpoklady pro získání takového postavení. Specifické je u statutárních měst zejména to, že mohou na základě rozhodnutí zastupitelstva města své území členit na městské obvody nebo městské části se svěřenou působností realizovanou vlastními orgány.
Stejnopis -  Další vyhotovení listiny, smlouvy apod.
Strukturální fondy -  Nástroj finanční pomoci pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů; Česká republika se řadí mezi méně bohaté státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z těchto fondů EU přibližně 26,7 miliard EUR; mezi tyto fondy náleží Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond a Finanční nástroj pro podporu rybolovu.
Subjekt veřejné správy -  Stát a ty subjekty, kterým tak stanoví zákon, např. územní samosprávné celky. Mají práva a povinnosti související s veřejnou správou jako: 1. nositel veřejné správy: stát jako právnická osoba veřejného práva, veřejnoprávní korporace zřízené zvláštním zákonem - územní samosprávné celky, profesní komory; 2. vykonavatel, který veřejnou správu reálně vykonává: ministerstva a jiné správní úřady, orgány veřejnoprávních korporací, např. zastupitelstvo, rada, starosta resp. hejtman, obecní úřad resp. krajský úřad apod.
Subjekty provádějící konverzi -  Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy. Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.