logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Správce ISVS

je oprávněnpožadovat za poskytnutí výstupu z ISVS úplatu, a to za každý poskytnutý výstup z ISVS částku, která je stanovena zvláštním právním předpisem jako poplatek za vydání výpisu z předmětného záznamu, jenž má jednu stránku (viz § 9d zákona o ISVS).

Vzhledem k dlouhodobé praxi uplatňování zákona o správních poplatcích a smyslu ustanovení je prezentován názor, že výše úplaty je 50 Kč za každý poskytnutý výpis (nehledě k počtu stran), v případě, že správce ISVS úplatu požaduje.

Příklad: Pokud Český úřad zeměměřický a katastrální účtuje 50 Kč za jednu stránku výpisu z katastru nemovitostí, pak obci, které poskytuje elektronicky výstup z ISVS, účtuje 50 Kč za celý výstup (ať už odpovídá jakémukoliv počtu stránek listinného výpisu).

Ověřující tuzemský správní úřad

(nikoliv zastupitelský úřad, držitel poštovní licence, Hospodářská komora nebo notáři) je v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč.
Správní úřad může snížit takto určený poplatek až o 90 %. (Viz položka 3 písm. d) části I Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.)

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

Ověřující zastupitelský úřad

v cizině (stanovený vyhláškou) je v souladu s § 9d odst. 3 oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele konzulární poplatek podle zákona o správních poplatcích.

Konzulární poplatek má být stanoven novelou zákona o správních poplatcích (součást obsáhlé novely zákona o pobytu cizinců na území ČR a některých dalších zákonů, sněmovní tisk 191). Výše poplatku má podle návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou činit za první stránku 300 Kč a za každou další započatou stránku 150 Kč (viz položka 155 písm. b) části XII Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění projednávané novely).

Notáři

si účtují za vydání ověřeného výstupu od žadatele odměnu ve výši 100 Kč bez
ohledu na jeho rozsah (viz Položka W přílohy vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 399/2006 Sb.).

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR

mohou za vydání ověřeného výstupu od žadatele požadovat poplatek, který si samy stanovily, a jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku vybíraného tuzemským správním úřadem (100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další započatou stránku).

26. května 2016