logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

V souvislosti s koncem přechodných lhůt dle § 19 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, končí dne 19. 9. 2018 (včetně) možnost pro veřejnou správu podepisovat dokumenty „pouze“ zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy (tj. pro účely elektronického podepisování stačilo mít pouze vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis uložený například v operačním systému počítače. Od 20. 9. 2018 veřejná správa musí používat místo něj tzv. kvalifikovaný elektronický podpis.

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES  je nejvyšší formou elektronického podpisu (co do své důvěryhodnosti) tzv. kvalifikovaný elektronický podpis. V České republice veřejná správa používala doposud většinou nižší formu elektronického podpisu a to tzv. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy, pro který původní zákon o elektronickém podpisu (zákon č. 227/2000 Sb.) používal pojem „uznávaný elektronický podpis“.

Kvalifikovaný elektronický podpis bude vyžadován u následujících agend:

  • Výpis z Rejstříku trestů,
  • Autorizovaná konverze,
  • agendy Matrik (Agendy zvláštní matriky, Agendy soudy, Agendy ohlašovny, Agendy obcí III. typu)

Všem subjektům, které jsou provozovateli kontaktního místa veřejné správy (pracoviště Czech POINT pro veřejnost) nebo např. využívají CzechPOINT@office, doporučujeme, aby se včas obrátili na svého dodavatele certifikátů a opatřili svým uživatelům nové certifikáty pro kvalifikovaný elektronický podpis v souladu s Nařízením.  V případě nejasností můžete kontaktovat helpdesk Czech POINT na tel. čísle 222 131 313, a to každý pracovní den mezi 8 – 18 hodinou.

Vyvětlivka:

Kvalifikovaný elektronický podpis – QES (qualified electronic signature), je zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (dále jen „certifikační autorita“). Co to znamená? Pro vytvoření tohoto druhu elektronického podpisu je nejen nutné, aby fyzická osoba měla vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, ale rovněž i to, aby související soukromý klíč, který osoba používá pro podepisování, byl vytvořen a uložen na certifikovaném prostředku. Pro tyto certifikované prostředky nařízení eIDAS zavádí pojem kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů a mohou to být např. čipové karty a USB tokeny, které prošly potřebnou certifikací (seznam těchto prostředků  zveřejňuje na svých stránkách Evropské komise). Certifikovaný prostředek vydává certifikační autorita.

11. června 2018