logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Co je to Czech POINT@office?

Czech POINT@office je rozhraní systému Czech POINT, určené pro vnitřní potřeby úřadu. V současné době CzechPOINT@office poskytuje následující služby:

  • Výpis a opis z Rejstříku trestů
  • Výpisy ze základních registrů
  • Konverze z moci úřední
  • Agendy matrik, ohlašoven a soudů

Co je to plastický text, vodoznak, embossing, suchá pečeť, reliéfní ražba, opticky variabilní prvek?

Plastický text

Zpracování textu je provedeno jednak standardním textovým editorem, jednak u části textu zapsané v témže dokumentu pomocí funkce WordArt bylo jeho zpracování provedeno s využitím 3D operací, nebo na kterých byl text nebo jeho část zpracován mechanickým způsobem tak, že dosahuje trojrozměrné hodnoty. Grafické zpracování formou „plastického textu“ se rovněž může týkat dokumentů v listinné podobě, které byly opatřeny trojrozměrným otiskem plastického razítka (mechanické prolisování nejčastěji papírového nosiče dokumentu). Z uvedených skutečností je zřejmé, že se nemusí vždy jednat o tradiční trojrozměrný text ve smyslu jeho hmatově trojrozměrně vnímatelného zobrazení, ale rovněž
o trojrozměrný text ve smyslu jeho digitálního zpracování, tedy o trojrozměrnost vizuální (virtuální), který je však vnitřní součástí zpracování dokumentu jako jeho charakteristika.

Vodoznak

Vodoznak je zajišťovacím prvkem dokumentu sloužícím jednak k jeho ochraně proti pozměňování (ochrana integrity dokumentu), jednak k ochraně práv jeho autora.

Jedná se o grafickou techniku vkládání dodatečných informací do dokumentů v analogové nebo v digitální podobě (obrázek, písmo, animace apod.). Rozlišujeme „viditelný vodoznak“, kdy je do dokumentu, resp. jeho hmotného nosiče (listina) vložena viditelná značka tak, aby ji bylo obtížné odstranit. U digitálních dokumentů může být vložen rovněž „skrytý vodoznak“ (autentizační bitový vzor), a to jako stenografická aplikace. Skrytý vodoznak je okem nevnímatelný, jeho přítomnost lze zjistit algoritmicky.

Reliéfní tisk

Je grafickým zpracováním hmotného nosiče, kdy tisk (písmo, obraz, znaky apod.) vzniká vytlačováním matrice do tohoto hmotného nosiče, a to zpravidla s využitím tepla a tlaku.

Embossing

Obdobná metoda jako u reliéfního tisku („slepý embossing“), přičemž může být rovněž spojena s použitím barvy. Technologicky může být tato metoda rovněž spojena s použitím fólie (lepicí fólie). V praxi se může jednat rovněž o úpravu etikety, do které je speciálním nástrojem plasticky vytlačen do materiálu určený motiv (např. logo).

Suchá pečeť

Reliéfní ražba (razítko), sloužící jako zajišťovací prvek proti padělání nebo pozměňování dokumentu, a to jako trojrozměrný prvek sloužící k nekopírovatelné identifikaci dokumentů na základě svého trojrozměrného efektu, který je zřejmý z „lícové“ i „rubové“ strany dokumentu.

Reliéfní ražba

Je obdobou suché pečeti.

Optický variabilní prvek

Optický variabilní prvek je zajišťující prvek, zvyšující bezpečnost dokumentu proti jeho padělání nebo pozměňování, bránící jeho barevnému kopírování. Může se jednat například o průhledné holografické laminační fólie zvyšující stabilitu optických vlastností dokumentu v průběhu jeho životního cyklu.

Jak probíhá konverze z moci úřední?

Konverze z moci úřední se provádí v prostředí CzechPOINT@office. Provádí ji orgány veřejné moci pro výkon své působnosti, např. pro potřeby komunikace prostřednictvím datových schránek. To znamená, že konverze z moci úřední se může provádět na úplně jiném místě, než je kontaktní místo veřejné správy. Metodicky se provádí úplně stejně jako konverze na žádost.

Jak se do Czech POINT@office dostanu?

Pro přihlášení do CzechPOINT@office je nutné vyplnit formulář, který je umístěn na webové stránce „Přístup do CzechPOINT@office“. Úřady, které již provozují kontaktní místo veřejné správy, NEMUSÍ žádný formulář vyplňovat, roli do CzechPOINT@office jim nastaví jejich lokální administrátor v aplikaci Správa dat.

Jaké dokumenty se nesmí konvertovat?

Nesmí se konvertovat dokumenty, jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit. Mezi takové patří například: občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Jakou zkoušku způsobilosti musí mít zaměstnanec provádějící konverzi na žádost?

Zákon č. 300/2008 Sb. požaduje prokázání odborné způsobilosti k provádění konverze dokumentů na žádost pouze po příslušných zaměstnancích Hospodářské komory České republiky, držitele poštovní licence a osoby autorizované Digitální a informační agenturou k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy. V případě pracovníků v ostatních kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT), kteří budou konverzi dokumentů na žádost provádět – zaměstnanců státu, zaměstnanců územních samosprávných celků či notářů – zákon prokázání této způsobilosti nepožaduje a nečiní tak ani jiný právní předpis.

Jaký je rozdíl mezi konverzí na žádost a z moci úřední?

Technicky není mezi jednotlivými typy konverzí žádný rozdíl. Rozdíl nastává v metodice. Konverze na žádost se provádí přes klasické formulářové rozhraní v systému Czech POINT. Provádí se na žádost občana, podnikatele prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Konverze z moci úřední se provádí prostřednictvím CzechPOINT@office a je prováděna orgánem veřejné moci pro vlastní potřeby úřadu.

Lze provádět konverzi celé datové zprávy?

Ne, v současnosti nelze. Konvertují se pouze dokumenty doručené prostřednictvím datové zprávy do datové schránky, nikoliv celá datová zpráva.

Lze provést prostřednictvím konverze z moci úřední konverzi dokumentu z elektronické do listinné podoby aniž by byl dokument elektronicky podepsán?

Ano, je to možné. Elektronicky podepsaný dokument musí být pouze při konverzi na žádost.

Může kontaktní místo provádějící konverzi na žádost přijmout vstup obsažený v datové zprávě a vydat výstup obsažený v datové zprávě na jiném nosiči dat, než CD, nebo DVD jak je uvedeno ve Vyhlášce č. 193/2009 Sb.?

Ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 193/2009 Sb. zní:

„(5) Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy obsažené v datové zprávě a vydává výstupy obsažené v datové zprávě též

  1. prostřednictvím datového úložiště elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo
  2. na technickém nosiči dat s laserovým záznamem (CD, DVD).“.

Uvedené ustanovení má demonstrativní povahu, což vyplývá z jeho uvozující věty, která požadavky na přijetí vstupů pro provedení konverze dokumentů obsažených v datové zprávě a výstupů obsažených v datové zprávě jako výsledků provedené konverze dokumentů, stanovených v písmenech a) a b) uvozuje slovem „též“.

Z uvedeného vyplývá, že kromě technických podmínek, které jsou uvedeny v citovaných písmenech a) a b) odst. 5 vyhlášky č. 193/2009 Sb., může být pro daný účel využito i jiných technických prostředků, které umožní při zachování bezpečnostních a autentizačních parametrů provedení konverze a při zachování integrity konvertovaného dokumentu provedení konverze dokumentů.

Kontaktní místo přijímá vstupy, nebo předává výstupy na CD/DVD. Zároveň může kontaktní místo přijímat vstupy, nebo předávat výstupy v datové zprávě také na dalších obvyklých nosičích dat (USB flash disk, disketa atd.), a to s přihlédnutím k uvedenému například v případech, bude-li to po zhodnocení analýzy rizik umožňovat provozní řád a technické možnosti kontaktního místa veřejné správy (vyhláškou je tedy stanoven minimální rozsah povinných technických parametrů pro příjem vstupu nebo předání výstupu).

V jakém formátu musí být elektronický dokument, který potřebuji zkonvertovat ?

Lze konvertovat všechny dokumenty v elektronické podobě, které jsou ve formátu PDF verze 1.3. a vyšší.