logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Rozhraní CzechPOINT@office poskytuje orgánům veřejné moci následující agendy:

Agendy matriky, ohlašovny a soudy

V souvislosti s novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, nastala povinnost pro všechny matriční úřady, ohlašovny a soudy hlásit všechny změny v matričních událostech přímo do Informačního systému evidence obyvatel, a to právě prostřednictvím formulářů umístěných v rozhraní CzechPOINT@office.

Konverze z moci úřední

Konverze z moci úřední v rámci projektu CzechPOINT@office přináší jednotné rozhraní pro zajištění konverzí (ověření atributů digitálního dokumentu, opatření digitálního dokumentu časovou značkou, atd.) pro další zpracování u úředníků, kteří mají oprávnění konverzi provádět. Zároveň může každý úředník verifikovat dokumenty, které vznikly provedením konverze v Centrální evidenci ověřovacích doložek.

Konverze z moci úřední prostřednictvím CzechPOINT@office je hotové, garantované řešení, které je pro všechny orgány veřejné moci k dispozici zdarma, a to včetně zajištění služby časového razítka a zajištění centrálně vedené evidence konverzí, ke které má orgán veřejné moci přístup prostřednictvím lokálního administrátora.

Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle novely zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle novely zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů nebo opis z rejstříku trestů, a to v elektronické podobě dálkovým přístupem.

Pracovníci orgánů veřejné moci, kteří budou mít oprávnění získávat výpisy a opisy z Rejstříku trestů podle výše uvedeného zákona, budou zavedeni svými lokálními administrátory do systému Czech POINT s příslušnou novou rolí a budou mít k dispozici pouze elektronické formuláře pro získávání výpisů a opisů z Rejstříku trestů (nebudou tedy s tímto účtem moci současně poskytovat ověřené výstupy veřejnosti podle zákona č. 365/2000 Sb.).

Základní registry

Rozhraní CzechPOINT@office poskytuje orgánům veřejné moci formuláře pro získávání referenčních údajů ze základních registrů pro vnitřní potřeby úřadu.

Jsou k dispozici tyto formuláře:

  • Výpis údajů z registru obyvatel
  • Výpis údajů z registru osob
  • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
  • Žádost o změnu údajů v registru osob