logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Poplatek za jednu vyškolenou osobu činí 3240 Kč.

26. května 2016

Poplatek 200.000 Kč  je hrazena za subjekt, poplatek se hradí do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí ministerstva o udělení autorizace nabylo právní moci. Poplatek je příjmem státního rozpočtu, vybírá jej ministerstvo.

26. května 2016

Číslo bankovního spojení bude uvedeno v informaci zaslané v rámci správního řízení o udělení autorizace osob.

26. května 2016

Štítky:

Ano, poplatek za výpis z katastru nemovitosti se ČÚZK platí vždy 50,- Kč za výpis, bez ohledu na to, zda se rozhodnete klientovi poskytnou slevu.

26. května 2016

Nově zavedený § 12a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné sprá-vy stanoví, že působnosti stanovené tímto zákonem krajskému úřadu, matričnímu úřadu a obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřadu městské části hlavního města Prahy jsou výkonem přenesené působnosti. To se týká i vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Podle § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, poplatky vyměřuje správní úřad (správní orgán), který je příslušný k provedení úkonu.

Orgánem, který může snížit poplatek za tento úkon, je proto krajský úřad, obecní (městský) úřad, resp. Úřad městské části nebo městského obvodu, který ověřený výstup vydal.

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

26. května 2016

Ověřující tuzemský správní úřad může snížit správní poplatek až o 90 %. Pokud k tomu úřad přistoupí, měl by postupovat jednotně ve všech věcně obdobných případech (viz § 2 odst. 4 správního řádu).

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

26. května 2016

Správce ISVS

je oprávněnpožadovat za poskytnutí výstupu z ISVS úplatu, a to za každý poskytnutý výstup z ISVS částku, která je stanovena zvláštním právním předpisem jako poplatek za vydání výpisu z předmětného záznamu, jenž má jednu stránku (viz § 9d zákona o ISVS).

Vzhledem k dlouhodobé praxi uplatňování zákona o správních poplatcích a smyslu ustanovení je prezentován názor, že výše úplaty je 50 Kč za každý poskytnutý výpis (nehledě k počtu stran), v případě, že správce ISVS úplatu požaduje.

Příklad: Pokud Český úřad zeměměřický a katastrální účtuje 50 Kč za jednu stránku výpisu z katastru nemovitostí, pak obci, které poskytuje elektronicky výstup z ISVS, účtuje 50 Kč za celý výstup (ať už odpovídá jakémukoliv počtu stránek listinného výpisu).

Ověřující tuzemský správní úřad

(nikoliv zastupitelský úřad, držitel poštovní licence, Hospodářská komora nebo notáři) je v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč.
Správní úřad může snížit takto určený poplatek až o 90 %. (Viz položka 3 písm. d) části I Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.)

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

Ověřující zastupitelský úřad

v cizině (stanovený vyhláškou) je v souladu s § 9d odst. 3 oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele konzulární poplatek podle zákona o správních poplatcích.

Konzulární poplatek má být stanoven novelou zákona o správních poplatcích (součást obsáhlé novely zákona o pobytu cizinců na území ČR a některých dalších zákonů, sněmovní tisk 191). Výše poplatku má podle návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou činit za první stránku 300 Kč a za každou další započatou stránku 150 Kč (viz položka 155 písm. b) části XII Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění projednávané novely).

Notáři

si účtují za vydání ověřeného výstupu od žadatele odměnu ve výši 100 Kč bez
ohledu na jeho rozsah (viz Položka W přílohy vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 399/2006 Sb.).

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR

mohou za vydání ověřeného výstupu od žadatele požadovat poplatek, který si samy stanovily, a jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku vybíraného tuzemským správním úřadem (100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další započatou stránku).

26. května 2016

Osvobození od správního poplatku vybíraného ověřujícím správním úřadem je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném v § 8 zákona o správních poplatcích a v sazebníku, jenž je přílohou onoho zákona. Žadatel musí prokázat nárok na osvobození od správního poplatku.

26. května 2016

Výši poplatků, které vybírají matriční úřady, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů od klientů, se řídí zákonem o správních poplatcích – ověřené výstupy z ISVS dle položky 3 písmeno d; výpisy z Rejstříku trestů dle položky 10. Poplatky vybírané Českou poštou a Hospodářskou komorou jsou upraveny v § 9d ost. 3 zákona č. 365/2000 Sb.

26. května 2016

Ověřující správní úřad je v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč. Správní úřad může snížit takto určený poplatek až o 90 %. (Viz položka 3 písm. D) části I Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.)

Pokud ke snížení správního poplatku úřad přistoupí, měl by dodržovat zásadu rovného a nediskriminujícího přístupu, tzn. Postupovat jednotně ve všech věcně obdobných případech (viz § 2 odst. 4 správního řádu). Snížení poplatku by proto mělo být řešeno ve vnitřním předpisu obecné povahy.

Jestliže úřad stanoví podmínky, při jejichž splnění sníží (při zachování rovného a nedis-kriminujícího přístupu) správní poplatek, měl by tyto podmínky zveřejnit. Na povaze těchto podmínek bude záležet, zda bude třeba o snížení poplatku individuálně žádat, či nikoli.

Orgánem, který může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z ISVS, je úřad městské části, který ověřený výstup vydal. Považujeme však za vhodné postup magistrátu a jednotlivých úřadů městských částí zkoordinovat.

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

26. května 2016

Další stránka »