logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

V souvislosti s novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se od 1. 7. 2022 mění některé funkce autorizované konverze a informace v ověřovací doložce. V doložce bude například propsán i název datového souboru, v němž je vstup obsažen (jedná-li se o konverzi z elektronické podoby do listinné), nebo také údaj o tom, zda vstupem byl dokument obsažený v datové zprávě odeslané z datové schránky, a údaje o jejím odeslání z datové schránky (identifikace datové zprávy, datová schránka odesílatele, datové schránky adresáta, datum a čas dodání datové zprávy do datové schránky adresáta) či informace o zajištění integrity vstupu (konvertovaného dokumentu).

Uživatelé aplikace Czech POINT (formulářového rozhraní) změnu ze svého pohledu prakticky nepostřehnou, protože se mění jen podoba doložek, ale práce s formulářem pro konverzi se nemění.

V této souvislosti dochází i ke změnám v nabídce aplikačních rozhraní pro autorizovanou konverzi z moci úřední. Zde jsme museli přistoupit k významnějším změnám a ukončit provoz rozhraní KzMÚ API1. Důvodem je, že se Ministerstvo vnitra dlouhodobě setkává s nesprávně provedenými výstupy autorizované konverze prováděné pomocí tohoto rozhraní. Podmínky provádění konverze stanovuje § 24 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi v platném znění a dále Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů. Stávající aplikační rozhraní je navrženo poměrně benevolentně a nedokáže bránit nesprávnému postupu ze strany subjektu provádějícího konverzi. Konkrétně dochází k těmto změnám:

  • KzMÚ API 1 ve směru z elektronické do listinné podoby (E->L) je ukončeno bez náhrady. Alternativou je využití KzMÚ API 2 (formulářové rozhraní) nebo přímo aplikace Czech POINT.

Nové rozhraní se vyznačuje vlastnostmi, které vám pomohou provádět konverzi správně, nicméně i tak zůstává právní odpovědnost za správné provedení konverze na vás. Nové rozhraní se od stávajícího odlišuje zejména v těchto vlastnostech:

  • autentizuje se informační systém (vaše aplikace), nikoli konkrétní uživatel,
  • konverze je označena jako automatická a její výstup je opatřen el. pečetí, nikoli el. podpisem,
  • doložku konverze generuje Czech POINT, nikoli vaše aplikace.

30. června 2022