logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Praha, 29. září 2022 – na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 29 miliónů. Stalo se tak na notářském pracovišti v Praze 6 a jednalo se o autorizovanou konverzi na žádost.

Jeden z nejznámějších informačních systémů veřejné správy, který využívají lidé upřednostňující kontakt s úředníkem, nebo dávají jednoduše přednost listinným dokumentům, je i po 15 letech svého provozu stále v oblibě. Občané ho využívají v poslední době dokonce častěji než v „předcovidové“ době.

V srpnu a září patřila mezi nejvíce využívané agendy žádost o mimořádný příspěvek. Předčila dokonce výpis z Rejstříku trestů, který byl doposud vůbec nejčastěji vydávaným výpisem. Žádost o mimořádný příspěvek je, na rozdíl od ostatní stálé nabídky agend tohoto systému, pouze dočasná, bude fungovat po dobu možnosti čerpání mimořádného příspěvku. Nicméně zároveň prokázala mimořádnou vlastnost tohoto informačního systému, adaptovat prakticky jakoukoliv životní situaci a nabídnout v nejširší pobočkové síti dostupnost libovolné agendy veřejné správy.

V dnešní době, kdy je jedním z nejčastěji skloňovaných slov vládních představitelů digitalizace, si může člověk položit otázku – potřebujeme ještě vůbec Czech POINT? Samozřejmě, že ano. I když výstupem systému je většinou listina, jedná se o neodmyslitelnou součást digitalizace veřejné správy, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Jak jinak by se k dokumentům dostali občané, kteří neumí nebo nemohou pracovat on-line?

(mre)

29. září 2022

V srpnu systém Czech POINT přijal za pouhých 14 dnů více než 105 tisíc podání žádostí o mimořádný příspěvek na dítě. Agenda byla nasazena 15. srpna a hned od prvního dne byla hojně využívána občany. Přitom agenda není dostupná na všech kontaktních místech.

Dalo se očekávat, že na Czech POINT přijdou zažádat o příspěvek ti žadatelé, kteří nemají eIdentitu, nebo jim prostě vyhovuje více osobní kontakt s úředníkem.

Počet přijatých žádostí za prvních 14 dnů existence agendy potvrzuje správnost rozhodnutí, umožnit příjem žádostí na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. Je vidět, jak je Czech POINT pro občany užitečný, jak zvládne jakoukoliv další agendu.

Srpen se tak stal i absolutním rekordmanem v počtu výpisů, nebo lépe řečeno provedených úkonů na kontaktních místech, když se počítadlo zastavilo na čísle 310.503.

(mre)

1. září 2022

O dávku mimořádného příspěvku ve výši 5000 Kč na dítě bude možné požádat:

  • od 15. srpna 2022 na zákonem určených kontaktních místech veřejné správy, kterými jsou krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady a úřady městských částí nebo městských obvodů,
  • od 1. října 2022 na kontaktních místech České pošty.

Na jiných kontaktních místech nebude dle zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě, služba poskytována.

Pro úspěšné podání žádosti je nutné, aby žadatel předložil svůj doklad totožnosti a znal identifikační údaje dítěte a případně druhého rodiče. Další informace jsou uveřejněny na následujícím odkaze: https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite, případně zde.

8. srpna 2022

Rádi bychom Vám připomněli, že se blíží konečný termín pro zasílání žádostí o zřízení Kontaktního místa veřejné správy Czech POINT (dále též KMVS). Pro zřízení kontaktního místa k 1. 1. 2023 je třeba zaslání žádosti o jeho zřízení do 31. 7. 2022.

Žádosti zaslané po 31. 7. 2022 již nebude možné v letošním roce vyřídit s ohledem na nutnost zařazení nového kontaktního místa do vyhlášky. Podrobnější informace o zřízení KMVS Czech POINT jsou dostupné zde.

Proč si zřídit kontaktní místo Czech POINT? 

Zřízení kontaktního místa Czech POINT ve vaší obci přináší spoustu výhod. Získáte tak jedno univerzální místo pro občany své obce, kde bude možné získat a ověřit si data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak a další.

V rámci zefektivnění služeb poskytovaných na úřadech je možné zřídit si kontaktní místo veřejné správy i v těch nejmenších obcích České republiky, čímž se služby veřejné správy dostanou co nejblíže lidem.

Nabízené služby na kontaktních místech se stále rozšiřují. Kompletní seznam služeb, které na Czech POINT mohou občané využít, najdete zde.

Kdo si může kontaktní místo Czech POINT zřídit?

Žádost o zřízení KMVS podávají obecní úřady, úřady městské části, nebo městské obvody, které nejsou matrikou a nejsou ještě zařazeny ve vyhlášce o kontaktních místech. Pozn.: Matriky jsou automaticky KMVS, nezařazují se do vyhlášky.

12. července 2022

V souvislosti s novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se od 1. 7. 2022 mění některé funkce autorizované konverze a informace v ověřovací doložce. V doložce bude například propsán i název datového souboru, v němž je vstup obsažen (jedná-li se o konverzi z elektronické podoby do listinné), nebo také údaj o tom, zda vstupem byl dokument obsažený v datové zprávě odeslané z datové schránky, a údaje o jejím odeslání z datové schránky (identifikace datové zprávy, datová schránka odesílatele, datové schránky adresáta, datum a čas dodání datové zprávy do datové schránky adresáta) či informace o zajištění integrity vstupu (konvertovaného dokumentu).

Uživatelé aplikace Czech POINT (formulářového rozhraní) změnu ze svého pohledu prakticky nepostřehnou, protože se mění jen podoba doložek, ale práce s formulářem pro konverzi se nemění.

V této souvislosti dochází i ke změnám v nabídce aplikačních rozhraní pro autorizovanou konverzi z moci úřední. Zde jsme museli přistoupit k významnějším změnám a ukončit provoz rozhraní KzMÚ API1. Důvodem je, že se Ministerstvo vnitra dlouhodobě setkává s nesprávně provedenými výstupy autorizované konverze prováděné pomocí tohoto rozhraní. Podmínky provádění konverze stanovuje § 24 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi v platném znění a dále Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů. Stávající aplikační rozhraní je navrženo poměrně benevolentně a nedokáže bránit nesprávnému postupu ze strany subjektu provádějícího konverzi. Konkrétně dochází k těmto změnám:

  • KzMÚ API 1 ve směru z elektronické do listinné podoby (E->L) je ukončeno bez náhrady. Alternativou je využití KzMÚ API 2 (formulářové rozhraní) nebo přímo aplikace Czech POINT.

Nové rozhraní se vyznačuje vlastnostmi, které vám pomohou provádět konverzi správně, nicméně i tak zůstává právní odpovědnost za správné provedení konverze na vás. Nové rozhraní se od stávajícího odlišuje zejména v těchto vlastnostech:

  • autentizuje se informační systém (vaše aplikace), nikoli konkrétní uživatel,
  • konverze je označena jako automatická a její výstup je opatřen el. pečetí, nikoli el. podpisem,
  • doložku konverze generuje Czech POINT, nikoli vaše aplikace.

30. června 2022

V pondělí 27.6.2022 od rána nebyly dostupné všechny služby systému Czech POINT. Postiženy byly zejména kontaktní místa veřejné správy. Na zpravodajských webech se dokonce objevila informace o „plošném výpadku systému“.

Systém Czech POINT neměl žádný výpadek. Příčina nedostupnosti některých služeb systému Czech POINT byla mimo perimetr systému.

Provozovatel systému

27. června 2022

Dne 1. 7. 2022 nabývá účinnosti novela zákona č.  21/2006 Sb., o ověřování, která zavádí možnost tzv. e-legalizace, tedy úředního ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě. E-legalizaci budou provádět Hospodářská komora ČR, újezdní úřady, pobočky České pošty, s. p., krajské úřady a z ověřujících obecních úřadů jen ty, které jsou kontaktními místy veřejné správy. E-legalizace bude probíhat prostřednictvím informačního systému Czech POINT. Podrobnosti k postupu e-legalizace (metodiku, návody) Ministerstvo vnitra bude zveřejňovat postupně. E-legalizace bude dostupná v prostředí informačního systému Czech POINT v průběhu podzimu tohoto roku.

24. června 2022

Výstupy, které jsou vydávány na kontaktních místech Czech POINT, vyjma výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky.

Použití listin se v zahraničí řídí dalšími pravidly. V případě, že budete pro Vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z katastru nemovitostí na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z rejstříku trestů přímo na Rejstříku trestů). Kontaktní místa Czech POINT ke službám superlegalizace či apostilizace nemají oprávnění.

31. května 2022

A opět tu máme jeden rekord. Tentokrát je to počet žádostí o zřízení datové schránky na kontaktních místech veřejné správy. Za březen to je neuvěřitelných 24.915. Dosud nejvyšší počet podaných žádostí byl v dubnu 2020, kdy byla zavřena z důvodu pandemie Covid většina úřadů a datovka tak byla rychlým řešením pro komunikaci se státem.

Letošní březen je výjimečný ještě z jednoho pohledu. Žádost o zřízení datové schránky lze podat i prostřednictvím Portálu občana, například s využitím Bankovní identity. Přesto je počet datových schránek zřízených na základě žádosti podané osobně na Czech POINT mnohem vyšší než těch, které byly podány on-line.

Služby systému Czech POINT prostě mají u občanů dobré jméno.

(mre)

5. dubna 2022

Je to neuvěřitelné, ale Czech POINT slaví 15 let provozu. Začínal jako malý nenápadný projekt s nabídkou 3 výpisů z informačních systémů státní správy. Z jediného úřadu se během krátké doby rozrostl do celé republiky a v současné době má přes 7300 poboček na obecních úřadech, poštách, u notářů, v kancelářích Hospodářské komory, ale i na 70 ambasádách v zahraničí.
Czech POINT je první a svým rozsahem největší eGovernmentový projekt v České republice. Občanům umožňuje učinit podání směrem ke státní správě, ověřit dokumenty, získat výpisy z rejstříků a registrů. Smyslem celé služby je, že je poskytována občanům na národní úrovni, nezávisle na místě jejich bydliště, a to dokonce i na mnoha zastupitelských úřadech. Přinesl zcela nový prvek komunikace občana s úřady: „Obíhat budou data ne občan“. Po 15 letech spolehlivých služeb patří jednoznačně k základním pilířům českého eGovernmentu.

Systém výrazně šetří čas nejen občanům při vyřizování mnoha životních situací, ale na druhé straně také šetří čas úřadům, které se vydáváním výpisů nemusí zabývat. Systém to za ně dělá automaticky. Kromě toho, prakticky každý úřad v této zemi využívá služby systému na rozhraní CzechPOINT@office. Ať už jsou to výpisy nebo opisy z informačních systémů státní správy, referenční údaje ze základních registrů, služby autorizované konverze z moci úřední, nebo agendy matrik, soudů a ohlašoven. Czech POINT nabízí rovněž jednu ze sdílených služeb eGovernmentu – autentizační a autorizační služby. S nadsázkou lze říct, že naučil úředníky používat elektronický podpis a certifikáty.

Každoročně si přes tento systém občané pořídí přes dva miliony výpisů. Stávající rozsáhlé služby Czech POINTu by do budoucna mohlo doplnit třeba obecné podání jakýchkoliv dokumentů k libovolnému úřadu nebo petiční agenda a řešení podpisových archů pro prezidentské kandidáty.
O systému by se toho dalo napsat hodně, ale nejlepší je osobní zkušenost. Pokud jste dosud služby Czech POINT nevyužili, zastavte se na nejbližším kontaktním místě. Uvidíte, že nabídka jeho služeb je opravdu pestrá.

(mre)

25. března 2022

« Předchozí stránkaDalší stránka »