logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Únor 2019. Z on-line nabízených služeb je nejvíce poptávanou výpis bodového hodnocení řidiče. Na tom by nebylo nic divného, ale jak ukazují letošní statistiky, o body se zajímá skutečně hodně řidičů.

Výpis bodového hodnocení řidiče je zdarma dostupný všem fyzickým osobám s vlastní datovou schránkou už od srpna 2015. Díky spuštění Portálu občana v červenci 2018 došlo k další propagaci této služby. Okamžitě se to odrazilo na počtech vydaných výpisů. Pokud se udrží stávající tempo, bude letos vydáno on-line více výpisů než za předchozí dva roky dohromady.

Každý řidič se může snadno dostat do situace, kdy ho trestné body neminou. Díky službě Czech POINT má přehled o svém „bodovém kontě“. Počet výpisů bude určitě přibývat, vždyť každým rokem se zvyšuje počet fyzických osob vlastnících datovou schránku.

(mre)

13. února 2019

16. ledna 2019 byl na webu Czech POINT opět spuštěn Seznam orgánů veřejné moci. Najdete ho v sekci Veřejnost/SOVM. V seznamu jsou k dispozici údaje o orgánech veřejné moci a dalších subjektech, které jsou o těchto subjektech vedeny v Jednotném identitním prostoru Czech POINT.

Občan má možnost snadno zjistit základní údaje o orgánech veřejné moci, kontaktní osoby, informace dle §5 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zřizované organizace a působnost v agendách. Seznam OVM vede údaje o orgánech státní správy, samosprávy, ostatních orgánech veřejné moci, soudních exekutorech a notářích. Seznam orgánů veřejné moci je rovněž k dispozici ve formě otevřených dat ve strojově čitelném formátu.

(mre)

29. ledna 2019

Praha, 20. prosince 2018 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 21 miliónů. Stalo se tak na pracovišti Statutárního města Jihlava a jednalo se o Autorizovanou konverzi na žádost.

Stalo se už pravidlem, že zhruba každého půl roku se zvýší počet vydaných výpisů na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT o další milión. Nyní se tohle číslo přehouplo už přes 21 miliónů.

Výstupem tohoto eGov systému je ve většině případů sice „papír“, ale je to papír s právním účinkem, který lze použít pro další řízení. Ať už se jedná o soukromoprávní řízení nebo vůči veřejné správě. Hlavním přínosem je úspora času občanů. Nemusí obcházet různé úřady, co potřebují, vyřídí na jednom místě. A to kdekoliv na území České republiky, nebo na mnoha zastupitelských úřadech po celém světě.

Po spuštění Portálu občana se mezi populární agendy Czech POINT zařadila Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby. Občané s novým eOP tak rozšiřují skupinu uživatelů datových schránek, což vyplývá i ze statistik výpisů. Například počet výpisů z bodového hodnocení řidiče vzrostl o více než 40 %.

Czech POINT je garantem dodržení rovného přístupu pro všechny. Když někdo neumí anebo prostě nemůže využít on-line přístup ke službám veřejné správy, vždy je mu k dispozici jedno z více než 7.320 kontaktních míst veřejné správy.

(mre)

20. prosince 2018

Letošní podzimní volby se opět neobešly bez podpory systému Czech POINT.

Díky propojenému datovému fondu základních registrů a rozhraní CzechPOINT@office mají volební komise v jednotlivých okrscích k dispozici prostřednictvím agendy Žádost o vydání seznamu voličů aktuální seznamy voličů ke konkrétnímu datu voleb.

Samozřejmě že takovou žádost a seznam voličů nemůže podat každý. Služba je dostupná pouze oprávněným osobám a je k dispozici od roku 2014. Letos byla použita pro více než 16.000 žádostí. Jednalo se o volbu prezidenta republiky v lednu, v říjnu to byly volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR.

Agenda seznamy voličů je jednou z těch méně viditelných sdílených služeb českého eGovernmentu, přesto zásadně napomáhá při každých volbách. Dříve se stávalo, že seznamy nebyly aktuální. Dnes jsou eGov systémy navzájem propojeny. Pokud volič před volbami např. změní místo trvalého pobytu, je o tom veden záznam v základních registrech a na seznamu voličů je tento volič již zapsán v příslušném volebním okrsku.

Volební seznamy prokázaly svůj význam již u několika voleb. Czech POINT a celý český eGovernment patří už neodmyslitelně k volbám.

(mre)

6. listopadu 2018

Co mají tyhle projekty společného? Hodně. Oba poskytují on-line služby občanům České republiky.

V několika případech se ale bez sebe neobejdou. Tak např. pokud si chce občan vytvořit elektronickou identitu na eidentita.cz, aby mohl autentizovaně přistupovat ke službám Portálu občana, musí se jednou dostavit v rámci registračního procesu na kontaktní místo veřejné správy, tedy Czech POINT.

Při registraci uživatelského účtu typu identifikační prostředek (jméno, heslo, sms) je totiž nutné provést aktivaci takového účtu. To se provádí na Czech POINTu podáním Žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě (Správě základních registrů). Podání této žádosti je bezplatné.

Pomocí identifikačního prostředku pak má občan přístup např. k informační části Portálu občana. Pokud potřebuje získat např. výpis nebo naopak učinit podání směrem k veřejné správě, bude k tomu potřebovat ještě datovou schránku. Také o ni lze požádat (bezplatně) na kterémkoliv pracovišti Czech POINT.

(mre)

11. září 2018

Český pas patří k nejmocnějším na světě. Svým držitelům umožňuje cestovat do 170 zemí světa bez nutnosti žádat o vstupní vízum. To je samozřejmě skvělá zpráva pro nás všechny, protože nám umožňuje pohodlně cestovat téměř kamkoliv.

Na druhou stranu se ale náš pas stává předmětem zájmu černého obchodu a to celosvětově. Což znamená, že se dostává do hledáčku padělatelů a kriminálních živlů. Jednou z možností, jak získat český pas, je vydání náhradního cestovního dokladu na zastupitelském úřadě při jeho ztrátě.

Při ztrátě cestovního dokladu je již nějakou dobu úspěšně využívána služba systému Czech POINT pro ověření totožnosti žadatele. MV ve spolupráci s MZV vylepšilo tuto služby o fotografii žadatele! Úředník zastupitelského úřadu tak kromě on-line ověření údajů, které o sobě uvede žadatel o náhradní cestovní doklad, dostane náhled na fotografii z evidence pasů. Významně se tak zvýší zabezpečení celého procesu ověření totožnosti osoby, které tak znemožní jeho vydání neoprávněnému žadateli. Statistika agendy zde.

(mre)

13. srpna 2018

Od 8. července jsou agendy CzechPOINT@home nově dostupné na Portálu občana, který je součástí Portálu veřejné správy. Agendy jsou dostupné uživatelům, kteří vlastní datovou schránku.

Uživatel je nalezne buď přímo na Portálu veřejné správy v sekci Formuláře/Pro občany anebo po přihlášení do Portálu občana v sekci Podání/Žádosti o výpisy. Postup zůstává stejný, uživatel vybere příslušný formulář odpovídající jeho požadavku, např. výpis bodového hodnocení řidiče a přihlásí se pomocí přihlašovacích údajů ke své datové schránce. Zadá číslo svého řidičského průkazu a stiskem tlačítka „odeslat“ odešle svůj požadavek. Další už zařídí Centrála Czech POINT, která předá žádost cílovému rejstříku a odpověď ve formě výpisu doručí žadateli do jeho datové schránky.

(mre)

17. července 2018

Praha, 20. června 2018 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 20 miliónů. Stalo se tak na pracovišti České pošty a jednalo se o výpis z Rejstříku trestů.

Ani v době, kdy je prosazován princip „digital first“ neztrácí systém Czech POINT na svém významu. Právě naopak, poskytováním asistovaných služeb na kontaktních místech veřejné správy umožňuje občanům, kteří to s IT neumí, využívat moderní on-line služby státní správy. Při rozšiřování on-line služeb pro komunikaci se státní správou je totiž potřeba zajistit rovný přístup pro všechny občany. Czech POINT je zde garantem dodržení zásady rovného přístupu pro všechny.

Dlouhodobě nejžádanější agendou na Czech POINTu je výpis z Rejstříku trestů. Při zavádění této agendy v roce 2009 bylo mnoho proroků, že pro výpis si na Czech POINT nikdo nepřijde, protože je dražší než v Soudní ulici na Rejstříku trestů. Ukázalo se, že lidi si váží svého času a raději si zaplatí o pár korun více, než aby trávili hodiny čekáním v Soudní ulici. Pokud by každý ušetřil pouze 1 hodinu času tím, že si pro výpis z Rejstříku trestů zašel na Czech POINT, představuje to neuvěřitelných 940 let ušetřeného času! Czech POINT je dnes téměř na každém kroku, občané mají k dispozici více než 7.000 kontaktních míst, včetně další téměř padesátky na zastupitelských úřadech ve světě.

Na Czech POINT si nechodí lidé jenom pro výpisy. Slouží rovněž jako teritoriální HelpDesk pro systém datových schránek. Pokud chcete požádat o zřízení datové schránky, nebo datovou schránku už máte a prostě zapomenete heslo, jdete na Czech POINT.

Zřejmě „nejcennější“ agendou je agenda ověření totožnosti osoby při ztrátě cestovních dokladů. Jenom za poslední rok „zachránila“ téměř 2.500 našich občanů, kteří se ocitli v nesnázích po ztrátě cestovního dokladu někde v zahraničí.

„Czech POINT je ukázkovým příkladem rozumně investovaných prostředků, které přináší užitek občanům i státní správě.“

21. června 2018

V souvislosti s koncem přechodných lhůt dle § 19 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, končí dne 19. 9. 2018 (včetně) možnost pro veřejnou správu podepisovat dokumenty „pouze“ zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy (tj. pro účely elektronického podepisování stačilo mít pouze vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis uložený například v operačním systému počítače. Od 20. 9. 2018 veřejná správa musí používat místo něj tzv. kvalifikovaný elektronický podpis.

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES  je nejvyšší formou elektronického podpisu (co do své důvěryhodnosti) tzv. kvalifikovaný elektronický podpis. V České republice veřejná správa používala doposud většinou nižší formu elektronického podpisu a to tzv. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy, pro který původní zákon o elektronickém podpisu (zákon č. 227/2000 Sb.) používal pojem „uznávaný elektronický podpis“.

Kvalifikovaný elektronický podpis bude vyžadován u následujících agend:

  • Výpis z Rejstříku trestů,
  • Autorizovaná konverze,
  • agendy Matrik (Agendy zvláštní matriky, Agendy soudy, Agendy ohlašovny, Agendy obcí III. typu)

Všem subjektům, které jsou provozovateli kontaktního místa veřejné správy (pracoviště Czech POINT pro veřejnost) nebo např. využívají CzechPOINT@office, doporučujeme, aby se včas obrátili na svého dodavatele certifikátů a opatřili svým uživatelům nové certifikáty pro kvalifikovaný elektronický podpis v souladu s Nařízením.  V případě nejasností můžete kontaktovat helpdesk Czech POINT na tel. čísle 222 131 313, a to každý pracovní den mezi 8 – 18 hodinou.

Vyvětlivka:

Kvalifikovaný elektronický podpis – QES (qualified electronic signature), je zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (dále jen „certifikační autorita“). Co to znamená? Pro vytvoření tohoto druhu elektronického podpisu je nejen nutné, aby fyzická osoba měla vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, ale rovněž i to, aby související soukromý klíč, který osoba používá pro podepisování, byl vytvořen a uložen na certifikovaném prostředku. Pro tyto certifikované prostředky nařízení eIDAS zavádí pojem kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů a mohou to být např. čipové karty a USB tokeny, které prošly potřebnou certifikací (seznam těchto prostředků  zveřejňuje na svých stránkách Evropské komise). Certifikovaný prostředek vydává certifikační autorita.

11. června 2018

V souvislosti s novým nařízením GDPR (General Data Protection Regulation) Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. dubna 2016, které určuje pravidla pro ochranu osobních údajů, jsme připravili detailní popis, jakým způsobem jsou informačním systémem Czech POINT a kontaktními místy veřejné správy zpracovávány osobní údaje. Tyto informace naleznete na dedikované stránce www.czechpoint.cz/public/gdpr.

23. května 2018

« Předchozí stránkaDalší stránka »