logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Konverze je:

  • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo
  • úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě či datovém souboru do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze.

Dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Doložka o provedení konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. Dokumenty v datové zprávě nebo datovém souboru, které jsou vstupem nebo výstupem konverze, lze uložit do úschovny dokumentů Czech POINT.

Konverze na žádost

Konverze na žádost je určena pro širokou veřejnost. Konverzi na žádost provádějí všechna kontaktní místa veřejné správy – Czech POINT a advokáti prostřednictvím publikovaných formulářů v rozhraní Czech POINT.

Dle § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, má dokument, který vznikne provedením konverze, stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl.

Dokument obsažený v datové zprávě nebo datovém souboru, který má být převeden do listinné podoby, musí být opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem, značkou nebo pečetí.

Poplatek za konverzi je 30,- Kč za každou stránku. Minimální formát výstupu z konverze je formát A4.

Rozsáhlé konverze dokumentů

Rozsáhlá konverze dokumentů je pojem, který se používá pro konverzi dokumentu, který má 150 stran a více. Provedení konverze takového dokumentu vyžaduje čas a prostor. Z tohoto důvodu se provádí pouze na specializovaných pracovištích, která jsou pro tyto potřeby vybavena.

V případě zájmu o provedení rozsáhlé konverze vám doporučujeme nejprve kontaktovat vybrané pracoviště Czech POINT a ověřit si, zda jeho provozní možnosti takovou konverzi dovolí. Případně můžete využít specializované pracoviště České pošty, které přijímá dokumenty ke konverzi formou doručené zásilky. Pokyny, jak objednat rozsáhlou konverzi u České pošty, naleznete na webových stránkách České pošty, kde je umístěn i objednávkový formulář.

Úložiště doložek o provedení konverze

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vede systém Czech POINT centrální evidenci všech doložek o provedení konverze.

Prostřednictvím webového rozhraní je možné ověřit dokument, který vznikl provedením konverze. Pro kontrolu je nutné zadat číslo provedené konverze do pole Identifikační číslo ověřovací doložky. Toto číslo je umístěno na dokumentu pod 2D kódem. Systém pak zobrazí původní doložku o provedení konverze tak, jak byla vytvořena při samotné konverzi.

V případě, že nedojde ke shodě čísla v centrálním úložišti doložek s číslem doložky zadaným ke kontrole, jedná se o dokument, který v žádném případě nevznikl provedením konverze. V takovém případě nelze považovat kontrolovaný dokument za dokument vzniklý provedením konverze.

Webová adresa Centrálního úložiště ověřovacích doložek: https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/

Úschovna dokumentů

Úschovna dokumentů je podpůrný systém pro konverzi dokumentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze.

Při konverzi dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru na kontaktním místě Czech POINT lze uložit dokument, který provedením konverze vznikl, do úschovny. Dokument bude v úschovně uložen po dobu 30 dnů. Další možností je nechat odeslat výstup konverze do určené datové schránky. Zpráva v datové schránce bude obsahovat konverzní lístek, prostřednictvím kterého bude možné konvertovaný dokument z úschovny vyzvednout. Tato možnost neplatí pro datové schránky typu OVM.

Při konverzi dokumentu v datové zprávě nebo datovém souboru do listinné podoby může být dokument v datové zprávě nebo datovém souboru uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu, nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT převeden do listinné podoby. Dokument určený pro konverzi může být uložen v úschovně až 30 dnů.

Pro potřeby konverze lze do úschovny uložit následující typy dokumentů:

  • dokument ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší, opatřený uznávaným elektronickým podpisem, značkou nebo pečetí;
  • soubor s příponou FO nebo ZFO, obsahující originál datové zprávy.

Uložené dokumenty v úschovně budou po uplynutí stanovené doby automaticky smazány.

Webová adresa úschovny dokumentů: https://www.czechpoint.cz/uschovna/