logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 6 jmen in this directory beginning with the letter C.
Centrální místo služeb (CMS)
Vytváří základní stavební prvek celé komunikační infrastruktury veřejné správy. Bude realizovat služby pro výměnu dat a služeb mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy, resp. bude umožňovat, aby každý zaměstnanec a úředník veřejné správy získal prostřednictvím CMS efektivnější přístup k informacím, na které má dle platné právní úpravy nárok. Komunikační infrastruktura také poskytuje všechny potřebné služby ke komunikaci v celé veřejné správě a zajišťuje komunikaci v rámci Evropské unie a to jak s orgány jednotlivých členských států, tak i s orgány EU.
Centrální registrační místo
Speciální pracoviště zřizované od srpna 2006 při živnostenských úřadech, kde může klient zároveň při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení a podání i vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, a to pomocí tzv. Jednotného registračního formuláře dle živnostenského zákona. Tuto funkci splňují také pracoviště Czech POINT.
Certifikace
Způsob ověření požadované kvality či stanoveného požadavku. Používá se pro ověření jednotlivce či skupiny obyvatel vykonávajících podobné či shodné činnosti, vyžadující ověření kvality a nutnost jejího prokázání (lektoři, technologické postupy, kontrola kvality, atd.). Nejčastěji se využívá ve veřejné správě, průmyslu, marketingu a vzdělávání. Ověřuje se většinou zkouškou a prokazuje certifikátem, uděleným certifikační autoritou.
Certifikát
Digitální certifikát je datová struktura identifikující jejího držitele. Tato datová struktura bývá uložena buďto v souboru nebo na hardwaru zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje standard X.509.
Czech POINT
Projekt Digitální a informační agentury (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) kladoucí si za cíl vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě (úřadě) získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy, a konečně získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. Základní stavební jednotkou jsou obecní a městské úřady, magistráty, krajské úřady, pracoviště Hospodářské komory ČR, České pošty a notářů. Na pracovištích Czech POINT lze získat výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů. V budoucnu by mělo dojít k implementaci na celém území ČR a podstatnému rozšíření rozsahu služeb. Řešení je navrženo pro vytváření jednotných míst výkonu veřejné správný (one stop shop), kde si občan může vyřídit ve svém nejbližším okolí veškeré potřebné záležitosti s úřední asistencí nebo pomocí dálkového přístupu (internet). Současně slouží ke vzájemné komunikaci institucí a orgánů veřejné správy. Cílem projektu je dostupnost veřejných služeb z každé obce a možnost vyřídit občanské záležitosti prostřednictvím asistované služby nebo internetu.
CzechPOINT@Office
Je neveřejné pracoviště úřadu, kde úředník samostatně čerpá informace, ověřuje a předkládá podání v rámci k eGovernmentu. Je určený pro úředníky orgánů veřejné moci, kteří ze zákona přistupují k rejstříkům nebo provádějí konverzi dokumentů z moci úřední. (Např. místo toho, aby občan nebo podnikatel dokládal Výpis z rejstříku trestů, úředník si pořídí nutný doklad pomocí CzechPOINT@Office.) Dovysvětlení: Jedná se o pracoviště na libovolném úřadě s technickým vybavením stejným jako v případě veřejnosti přístupných pracovišť Czech POINT, tzn. standardní počítač s přístupem na internet, webový, formulářový a dokumentový prohlížeč, účet pro používání CzechPOINT@Office (přístup pomocí dvojice certifikátů pro autentizaci a podpis žádostí).