logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 9 jmen in this directory beginning with the letter K.
Katalog autentizačních a autorizačních služeb - KAAS
KAAS je sada webových služeb Jednotného identitiního prostoru určená pro
  1. editaci údajů v JIP prostřednictvím připojených systémů pro správu uživatelů (Identity management systémy, adresářové služby, LDAP2JIP)
  2. autentizaci a autorizaci uživatelů externího systému s využitím identity uživatele
Komerční podpis
Komerční certifikát je vhodný pro použití v uzavřených systémech, kde je mezi účastníky bezpečné komunikace současně uzavřena smlouva, řešící mimo jiné i podmínky komunikace. V daném případě jej lze použít pro tvorbu elektronického podpisu. V současné době mají komerční certifikáty dále své místo zejména tam, kde nelze podle současné legislativy kvalifikované certifikáty použít, a to pro šifrování a autentizaci.
Komunikační infrastruktura
Základní technická infrastruktura umožňující komunikace mezi dvěma a více uživateli.
Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS)
Jednotná komunikační infrastruktura pro elektronické úřadování. Je to bezpečné místo propojení mezi veřejností a Veřejnou správou. Zabezpečuje propojení sítí a systémů do společného prostředí. Je založena na Koncepci KIVS, která byla schválena usnesením vlády. KIVS slouží ke garantované, bezpečné a auditovatelné výměně informací mezi jednotlivými orgány veřejné správy.
Kontaktní místo veřejné správy
Český podací ověřovací informační národní terminál neboli Czech POINT - místo, prostřednictvím kterého lze činit podání správním orgánům v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy. Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky, systém kontaktních míst veřejné správy provozuje Digitální a informační agentura.
Kontrola ve veřejné správě
Přezkoumávání a posuzování dodržování zákonnosti ze strany orgánů veřejné správy.
Konverze dokumentů
Je úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Definována zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Kvalifikované časové razítko
Kvalifikovaným časovým razítkem je datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem.
Kvalifikovaný certifikát
Kvalifikovaný certifikát je vytvořen tak, že splňuje všechny aktuální požadavky dané legislativou, zejména evropským nařízením č. 910/2014 (tzv. eIDAS) a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Je vhodný především pro komunikaci občanů se státní správou a samosprávou, stejně jako pro komerční aplikace. Používání kvalifikovaného certifikátu znamená výraznou časovou úsporu a volnost (např. odpadá nutnost vyřizování záležitosti pouze v úředních hodinách).