logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 13 jmen in this directory beginning with the letter S.
Samospráva
Forma veřejné správy spočívající ve správě územně či jinak organizovaného společenství lidí, které si své záležitosti řeší samostatně a činí rozhodnutí přímo nebo prostřednictvím volených orgánů.
Sbírka zákonů
Označení ústředního věstníku sloužícího k vyhlašování (uveřejnění plného znění) právních předpisů a dalších aktů státních orgánů, zejména ústavních zákonů, zákonů, zákonných opatření Senátu, nařízení vlády, vyhlášek ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, nálezů Ústavního soudu a rozsudků Nejvyššího správního soudu, sdělení Ústavního soudu, rozhodnutí prezidenta republiky, sdělení ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, úplných znění ústavních zákonů a zákonů či sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby.
Spisová služba
Zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností.
Správa uživatelů
Správa uživatelů, která zahrnuje administraci individuální uživatelských účtů, přístupových práv pro jednotlivé uživatele v rámci daného subjektu včetně jejich aktualizace, je zabezpečována v rámci Jednotného identitního prostoru – JIP.
Správce datového prvku
Právní subjekt, který nové datové prvky předkládá, navrhuje jejich změnu nebo zrušení.
Správce informačního systému veřejné správy
Subjekt, který podle zákona určuje účel a prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá.
Správní poplatky
Povinná nenávratná platba plynoucí do veřejných rozpočtů, za níž má poplatník nárok na ekvivalentní protiplnění ze strany správního orgánu, mající jednorázový a nahodilý charakter. V praxi to znamená, že okamžikem zaplacení poplatku správní orgán provede určitý úkon. Předmětem správního poplatku je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy prováděné orgány moci výkonné České republiky a orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy.
Státní správa
Druh činnosti státu realizovaný především státními orgány a orgány, na které stát výkon státní správy přenesl. Na jednotlivých úsecích výkonu státní správy působí tzv. ústřední orgány státní správy, a to jednak ministerstva, v jejichž čele stojí člen vlády, a další ústřední orgány státní správy. Nejnižším stupněm státní správy je obec. Ve státní správě platí vztahy podřízenosti a nadřízenosti - hierarchické uspořádání.
Statutární město
Obec se zvláštním postavením, svým způsobem zvláštního významu. Jejich výčet je uveden v zákoně o obcích. Postavení statutárního města je možné získat pouze zákonem, přičemž nejsou stanovena žádná výslovná kritéria, podle kterých by byly posuzovány předpoklady pro získání takového postavení. Specifické je u statutárních měst zejména to, že mohou na základě rozhodnutí zastupitelstva města své území členit na městské obvody nebo městské části se svěřenou působností realizovanou vlastními orgány.
Stejnopis
Další vyhotovení listiny, smlouvy apod.
Strukturální fondy
Nástroj finanční pomoci pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů; Česká republika se řadí mezi méně bohaté státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z těchto fondů EU přibližně 26,7 miliard EUR; mezi tyto fondy náleží Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond a Finanční nástroj pro podporu rybolovu.
Subjekt veřejné správy
Stát a ty subjekty, kterým tak stanoví zákon, např. územní samosprávné celky. Mají práva a povinnosti související s veřejnou správou jako: 1. nositel veřejné správy: stát jako právnická osoba veřejného práva, veřejnoprávní korporace zřízené zvláštním zákonem - územní samosprávné celky, profesní komory; 2. vykonavatel, který veřejnou správu reálně vykonává: ministerstva a jiné správní úřady, orgány veřejnoprávních korporací, např. zastupitelstvo, rada, starosta resp. hejtman, obecní úřad resp. krajský úřad apod.
Subjekty provádějící konverzi
Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy. Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.