logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 8 jmen in this directory beginning with the letter Z.
Základní registry
Informační systém veřejné správy, který obsahuje Referenční údaje. Základní kámen pro rozšiřování služeb pro občany v rámci strategie rozvoje projektů eGovernmentu. Registry představují soubor dat a údajů, které bude sdílet celá veřejná správa. Ostatní registry budou čerpat údaje ze základních registrů. Základními registry jsou: - registr obyvatelstva (ROB) - registr osob (ROS) - registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) - registr práv a povinností (RPP).
Zákon
Obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (Parlamentem). Pokud jde o právní sílu, zákon je nadřazen podzákonným předpisům (vyhláškám a nařízením). avšak je podřízen ústavním zákonům a jim naroveň postaveným mezinárodním smlouvám. Z hlediska oblasti právní úpravy není zákonodárce ničím omezen, může tedy normovat kteroukoli oblast společenských vztahů, aniž by k tomu potřeboval zvláštní zmocnění. Obecně platí, že povinnosti lze fyzické a právnické osobě ukládat pouze zákonem; podzákonným předpisem tak lze činit, pouze existuje-li k tomu zvláštní zákonné zmocnění. Ukládání některých povinností, např. placení daní a poplatků, je však vyhrazeno zákonu. Pokud zákon nebo některé jeho ustanovení odporuje ústavnímu pořádku, může být zákon nebo jeho část zrušena Ústavním soudem.
Zaručený elektronický podpis
Elektronický podpis, který splňuje následující požadavky: a) je jednoznačně spojen s podepisující osobou, b) umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, c) byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, d) je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.
Zmocněnec
Zástupce (fyzická nebo právnická osoba), který zastupuje jinou osobu (zastoupeného, např. účastníka řízení) na základě písemné plné moci v rozsahu jím uděleného zmocnění (tj. je oprávněn za něj činit právní úkony, ke kterým ho zastoupený pověřil).
Zmocnitel
Fyzická nebo právnická osoba zastoupená jinou fyzickou nebo právnickou osobou (zástupcem neboli zmocněncem). Zmocnitel (zastoupený) plnou mocí pověřuje zmocněnce (zástupce), aby za něj jednal a činil právní úkony, ke kterým by byl sám oprávněn, a to v rozsahu, v jakém v plné moci určí.
Zpřístupnění datové schránky
Digitální a informační agentura zašle do vlastních rukou přístupové údaje k datové schránce osobě uvedené v § 8 odst. 1 až 4 zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, případně administrátorovi, bezodkladně po zřízení datové schránky. Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4 nebo administrátora, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.
Způsobilost k právním úkonům
Plnou způsobilost k právním úkonům mají zletilí, tzn. osoby, které dovršily věkovou hranici 18 let (nebo dovršily věkovou hranici 16 let a s povolením soudu uzavřely manželství) a které zároveň nebyly této způsobilosti zbaveny. Zbavit nebo omezit způsobilost k právním úkonům může výhradně soud.
Zrušení datové schránky
Digitální a informační agentura zruší: a) datovou schránku fyzické osoby po uplynutí 3 let ode dne úmrtí fyzické osoby, případně dne, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, b) datovou schránku podnikající fyzické osoby po uplynutí 3 let ode dne výmazu podnikající fyzické osoby ze zákonem stanovené evidence, c) datovou schránku právnické osoby po uplynutí 3 let ode dne zániku právnické osoby nebo organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které nemají právního nástupce, případně ode dne jejich výmazu ze zákonem stanovené evidence, d) datovou schránku orgánu veřejné moci po uplynutí 3 let ode dne po jeho zrušení.