logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 11 jmen in this directory beginning with the letter D.
Dálkový přístup
1. Možnost vyřizování potřeb občanů a zajištění jejich informovanosti na dálku, většinou elektronicky. Dálkový přístup je nesprávně omezován na přístup jen prostřednictvím internetu. Může se jednat také o přístup pomocí dalších služeb, jako jsou hlasové informační systémy, SMS zprávy, digitální televize a podobné komunikační kanály.
2. Přístup do informačního systému prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (například s využitím internetu).
Datová schránka
Slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.
Datová schránka fyzické osoby
Je zřizována Digitální a informační agenturou bezúplatně na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
Datová schránka orgánu veřejné moci
Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí Digitální a informační agentura bezodkladně po jejich vzniku, v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena.
Datová schránka podnikající fyzické osoby
Digitální a informační agentura (DIA) zřídí podnikající fyzické osobě datovou schránku bezúplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Advokátu, daňovému poradci a insolvenčnímu správci zřizuje DIA bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. DIA však zřídí advokátu a daňovému poradci datovou schránku podnikající fyzické osoby prvním dnem prvního kalendářního měsíce třetího roku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčeno právo advokáta a daňového poradce na zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby na žádost.
Datová schránka právnické osoby
Datovou schránku právnické osoby zřídí Digitální a informační agentura bezúplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku. K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena.
Datová zpráva
Datovou zprávou jsou elektronické dokumenty od orgánů veřejné moci nebo vytvořený dokument, určený k elektronickému poslání do datové schránky orgánů veřejné moci. Dokumenty lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou.
Datové rozhraní
Představuje popis způsobu předávání údajů. Pro elektronické předávání je třeba stanovit protokoly a technická řešení. Řada datových rozhraní je popsána normami nebo standardy.
Datový prvek
Jednotka dat, která je v daném kontextu dále považována za nedělitelnou a je jednoznačně definována.
Digitální certifikát
Je datová struktura identifikující jejího držitele. Tato datová struktura bývá uložena buďto v souboru nebo na hardwaru zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje norma X.509.
Držitel certifikátu datové zprávy
Je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která požádala o vydání kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu pro sebe nebo pro podepisující nebo označující osobu a které byl certifikát vydán.