logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C Č D E F G I J K L M N O P R S Ú U V W Ž Z
There are currently 11 jmen in this directory beginning with the letter D.
Dálkový přístup
1. Možnost vyřizování potřeb občanů a zajištění jejich informovanosti na dálku, většinou elektronicky. Dálkový přístup je nesprávně omezován na přístup jen prostřednictvím internetu. Může se jednat také o přístup pomocí dalších služeb, jako jsou hlasové informační systémy, SMS zprávy, digitální televize a podobné komunikační kanály.
2. Přístup do informačního systému prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (například s využitím internetu).
Datová schránka
Slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.
Datová schránka fyzické osoby
Je zřizována ministerstvem bezúplatně na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
Datová schránka orgánu veřejné moci
Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezodkladně po jejich vzniku, v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena.
Datová schránka podnikající fyzické osoby
Ministerstvo zřídí podnikající fyzické osobě datovou schránku bezúplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Advokátu, daňovému poradci a insolvenčnímu správci zřizuje ministerstvo bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. Ministerstvo však zřídí advokátu a daňovému poradci datovou schránku podnikající fyzické osoby prvním dnem prvního kalendářního měsíce třetího roku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčeno právo advokáta a daňového poradce na zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby na žádost.
Datová schránka právnické osoby
Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezúplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku. K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena.
Datová zpráva
Datovou zprávou jsou elektronické dokumenty od orgánů veřejné moci nebo vytvořený dokument, určený k elektronickému poslání do datové schránky orgánů veřejné moci. Dokumenty lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou.
Datové rozhraní
Představuje popis způsobu předávání údajů. Pro elektronické předávání je třeba stanovit protokoly a technická řešení. Řada datových rozhraní je popsána normami nebo standardy.
Datový prvek
Jednotka dat, která je v daném kontextu dále považována za nedělitelnou a je jednoznačně definována.
Digitální certifikát
Je datová struktura identifikující jejího držitele. Tato datová struktura bývá uložena buďto v souboru nebo na hardwaru zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje norma X.509.
Držitel certifikátu datové zprávy
Je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která požádala o vydání kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu pro sebe nebo pro podepisující nebo označující osobu a které byl certifikát vydán.