logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 13 jmen in this directory beginning with the letter I.
ICT
Označení pro informační a komunikační technologie. Tato široce používaná zkratka zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Původní koncepce informačních technologií (IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či uzavřené sítě. ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky (PC, servery, atd.), ale také softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledavače, atd.). Informace jsou s komunikací výrazně spjaty. V moderním světě představují informační a komunikační technologie důležitou a nepostradatelnou součást státní, podnikatelské i soukromé sféry. ICT je používáno jako označení nástrojů k využívání informačních a komunikačních technologií, nových technologií zpracování a poskytování informací. Prostředky ICT usnadňují přístup k informacím.
Identifikace fyzické osoby
Jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště, popř. jiný údaj podle zvláštního zákona.
Identifikace právnické osoby
Její název a sídlo.
Identifikátor datové schránky
Slouží k identifikaci datové schránky, není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. Způsob tvorby identifikátoru stanoví agentura vyhláškou.
Informace poskytované na žádost
Se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
Informační systém
Funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností.
Informační systém datových schránek
Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích. Správcem informačního systému datových schránek je Digitální a informační agentura. Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence. Definován zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Informační systémy veřejné správy (ISVS)
Soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Jsou jimi i informační systémy zajišťující činnosti podle zvláštních zákonů. Definovány zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Institut pro místní správu Praha
Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra k zabezpečení úkolů v oblasti prohlubování kvalifikace úředníků ÚSC. Plní vybrané úkoly státní správy na úseku prohlubování kvalifikace úředníků ÚSC podle zákona č. 312/2002 Sb., zejména metodicky koordinuje a řídí oblast zvláštních odborných způsobilostí a průběžného vzdělávání navazujícího na správní činnosti. Dále plní úlohu vzdělávací instituce podle § 17 téhož zákona. Je akreditována přímo zákonem. Plní další úkoly dle Zřizovací listiny.
Integrita dokumentu
Lze prokázat, že po podepsání nedošlo k žádné změně, soubor není poškozen (ani záměrně, ani omylem).
Integrovaný operační program (IOP)
Program zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Integrovaný operační program (IOP) spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence tj. prostředků EU.
Interaktivní elektronické formuláře
Nástroj elektronické komunikace usnadňující práci s formuláři a komunikaci s úřady. Formulář lze vyplnit on-line, uložit v elektronické podobě, elektronicky podepsat a odeslat na příslušná místa. Vložené registrační údaje se zachovávají pro další použití formuláře a umožňují zjednodušení následného zpracování. Součástí elektronického formuláře mohou být také databáze, které usnadňují následné zpracování dat.
Internet
Počítačová síť, která pomocí nástrojů ICT umožňuje vyhledávání a sdílení údajů a informací, tzv. dálkový přístup k informacím. Počítačové sítě internetu se nazývají www (z anglického názvu "world wide web = celosvětová síť "). Jedná se o velmi důležitý nástroj pro podporu eDemokracie a eParticipace, zabezpečující podíl veřejnosti na rozhodovacích procesech veřejné správy. Je také nástrojem pro vytváření komunitních sítí.