logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 21 jmen in this directory beginning with the letter P.
Platnost zákona
Vlastnost zákona spočívající v tom, že se stal součástí právního řádu. Jeho změna nebo zrušení by musely proběhnout ve smyslu novelizace, resp. derogace opět zákonem. K platnosti zákona nestačí jeho schválení, je nutná publikace zákona ve Sbírce zákonů. Do této publikace může ještě parlament své schválení revokovat, i když jde o velmi výjimečnou záležitost. Není významem totožná s účinností zákona.
Plná moc
Je jednostranný právní úkon, kterým zastoupený dává třetím osobám na vědomí, že zvolený zástupce je oprávněn za něj jednat a v jakém rozsahu. Plná moc osvědčuje, že mezi zastoupeným a zástupcem existuje právní vztah. Rozlišuje se plná moc generální, která opravňuje zmocněnce ke všem úkonům, které by mohl učinit zmocnitel, a plná moc speciální, která oprávnění zmocněnce činit právní úkony za zmocnitele omezuje pouze na ty právní úkony, které zmocnitel v plné moci vymezí.
Podnikající fyzická osoba
Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku.
Poplatek
Zpravidla takové platby, jejichž použití na rozdíl od daní je již předem určeno. Poplatky jsou platby, které jsou fyzické a i právnické osoby povinny platit v souvislosti s činností příslušného státního orgánu, vyvíjenou z jejich podnětu nebo v jejich zájmu. Poplatky se zdůvodňují jako částečná úhrada za činnost státních orgánů, případně jako eventuální zábrana, aby státní orgány nebyly zbytečně zatěžovány úkony, k nimž dávají poplatníci podnět.
Portál veřejné správy
Informační systém vytvořený a provozovaný se záměrem usnadnit veřejnosti vzdálený přístup k potřebným informacím z Veřejné správy a komunikaci s ní. Informační systém vytvořený a provozovaný se záměrem usnadnit veřejnosti dálkový přístup k pro ni potřebným informacím z veřejné správy a komunikaci s ní. Portál vznikl s využitím řady projektů státní správy a samosprávy a je budován postupně v několika etapách. Služby Portálu veřejné správy tvoří několik navzájem propojených systémů (např. "Novinky z veřejné správy", "Povinně zveřejňované informace", "Adresář úřadů", "Životní situace", "Zákony", "Podání", "Katalog informačních zdrojů", "Obchodní věstník", "Veřejné zakázky", "Mapové služby" apod.). Jednotlivé aplikace nabízejí informace a návody, jak v dané problematice postupovat (např. aplikace "Životní situace" nabízí ve strukturované podobě informace o tom, jakým způsobem, kde a jak vyřídit potřebnou záležitost, a to včetně poplatků, odkazů na nezbytné formuláře a kontaktní údaje).
Poskytovatel certifikačních služeb
Je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která vydává certifikáty a vede jejich evidenci, případně poskytuje další služby spojené s elektronickými podpisy.
Poštovní licence
Poštovní licence se uděluje subjektu, který je ochoten a schopen zajišťovat všeobecnou dostupnost základních služeb na celém území České republiky. Jako kompenzace těchto povinností se mu současně uděluje výhradní právo podnikat v oblasti dodávání některých písemností. Základními službami, na které se vztahuje poštovní povinnost, jsou poštovní služby a zahraniční poštovní služby. Česká pošta, s.p., je držitelem poštovní licence od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008 a dále prodloužena na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013.
PostSignum
Je certifikační autorita České pošty. Vydává kvalifikované a komerční certifikáty. Patří mezi tři akreditované poskytovatele certifikačních služeb v ČR společně s První certifikační autoritou a.s. a identity a.s.
Pověřená osoba
Osoba oprávněná činit právní úkony v zastoupení pověřující osoby.
Pověřený obecní úřad
Obecní úřad, který vedle výkonu státní správy v přenesené působnosti na území vlastní obce, vykonává přenesenou působnost stanovenou zvláštními zákony ve správním obvodu, určeném prováděcím právním předpisem (zákon. č. 314/2002 Sb).
Praha
Hlavní město České republiky. Je územním samosprávným celkem, který má současně postavení kraje i obce. Je veřejnoprávní korporace pečující o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, chránící veřejné zájmy, mající vlastní majetek a vlastní příjmy, hospodařící za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu a vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jeho orgány jsou zastupitelstvo hl. m. Prahy, rada hl. m. Prahy, primátor hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy, zvláštní orgány hl. m. Prahy a Městská policie hl. m. Prahy.
Právní moc
Po procesní stránce je v právní moci rozhodnutí, proti němuž nelze podat řádný opravný prostředek. Po hmotněprávní stránce po právní moci je akt nezrušitelný, nezměnitelný a nelze s výjimkou zákonem stanovených případů znovu rozhodnout ve věci samé.
Právnická osoba
Právnické osoby mají způsobilost mít práva a povinnosti. Právnickými osobami jsou sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich zřízení. Při zřízení právnické osoby musí být určeno její sídlo. Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány).
Přenesená působnost
Výkon státní správy delegované státem formou zákona na orgány územních samosprávných celků.
Přenesená působnost kraje
Obsahem přenesené působnosti kraje je část výkonu státní správy, kterou na něj stát přenesl.V rámci přenesené působnosti mohou kraje vykonávat státní správu jen v těch věcech, které jsou na ně výslovně zákony přeneseny. Úkoly z toho vyplývající jsou kraje povinny zabezpečit.
Přenesená působnost obce
Výkon státní správy obcemi. Jde o úkoly, jejichž zajištění je povinností státu, ale prostřednictvím zákonů byly tyto úkoly přeneseny na obec. Obce se od sebe liší rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. Podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti rozlišujeme tři základní typy obcí: obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem a obce se základním rozsahem přenesené působnosti.
Přenesená působnost ÚSC
Státní správa, jejíž výkon byl zákonem svěřen příslušným veřejnoprávním korporacím (územním samosprávným celkům - ÚSC). Jde o úkoly, jejichž zajištění je povinností státu, ale prostřednictvím zákonů byly tyto úkoly přeneseny na ÚSC, které jsou povinny jej vykonávat za podmínek a v rozsahu dle zvláštních zákonů. Spadají sem záležitosti týkající se veřejných zájmů celé společnosti (např. ochrana přírody a krajiny, vedení stavebních řízení, dopravní agenda, ochrana kulturních památek, vedení matrik, atd.). Veřejné korporace jsou při výkonu této působnosti podřízeny dalším nadřízeným orgánům, přičemž nejvyšším orgánem v této soustavě (hierarchii) je orgán státu (např. ministerstvo). V rámci výkonu přenesené působnosti jsou ÚSC oprávněny vydávat nařízení. V rámci přenesené působnosti mohou ÚSC vykonávat státní správu jen v těch věcech, které jsou na ně výslovně zákony přeneseny. Úkoly z toho vyplývající jsou ÚSC povinny zabezpečit. Podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti rozlišujeme tři základní typy obcí: obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem a obce se základním rozsahem přenesené působnosti.
Přenesená působnost výkonu státní správy
Výkon státní správy, který za stát vykonávají územní samosprávné celky na základě přenesení působnosti státní správy za podmínek a v rozsahu dle zvláštních zákonů.
Provozní dokumentace
Dokumentace informačního systému veřejné správy, která popisuje funkční a technické vlastnosti informačního systému.
Provozní informační systém
Informační systém zajišťující informační činnosti nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu, například účetnictví, správu majetku, a nesouvisející bezprostředně s výkonem veřejné správy.
Provozovatel informačního systému veřejné správy
Subjekt, který provádí alespoň některé informační činnosti související s informačním systémem. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné subjekty, pokud to jiný zákon nevylučuje.