logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 18 jmen in this directory beginning with the letter O.
Obchodní rejstřík
Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích je veden v elektronické podobě.
Obec
Základní územní samosprávný celek, základní územní jednotka státu, společenství občanů žijících na tomto území, kteří mají právo na samosprávu a kterým se prostřednictvím zákonů svěřuje v přenesené působnosti také výkon státní správy. Obec je právnickou osobou (v oblasti soukromoprávní přiznává obci postavení právnické osoby občanský zákoník, v oblasti veřejnoprávní je postavení obce jako právnické osoby dáno obecním zřízením a Ústavou, které prohlašují obec za veřejnoprávní korporaci). Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. S vlastním majetkem a vlastními finančními zdroji hospodaří obec samostatně, musí však dodržovat podmínky stanovené zákonem. Veřejnoprávní korporace pečující o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, chránící veřejný zájem. Jejími orgány jsou zastupitelstvo obce (města), rada obce (města), starosta, obecní (městský) úřad (v jehož čele stojí tajemník nebo v případě kdy není funkce tajemníka zřízena, pak starosta a zvláštní orgány obce. V ČR máme tři typy obcí, jejichž členění je dáno rozsahem svěřeného výkonu státní správy v přenesené působnosti: obce (I.typu), obce s pověřeným obecním úřadem (II.typu) a obce s rozšířenou působností (III.typu).
Obec s matričním úřadem
Obec, jejíž orgán v přenesené působnosti vykonává funkci matričního úřadu. Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Určení matričního úřadu nebo jeho zrušení, popřípadě změnu správního obvodu matričního úřadu lze provést pouze k počátku kalendářního roku, nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu, § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
Obec s pověřeným obecním úřadem (II)
Typ obce, která vykonává v rozsahu jí svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Obce s pověřeným obecním úřadem stanoví zvláštní zákon, a to Příloha č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Obec s rozšířenou působností (III)
Typ obce, která vykonává v rozsahu jí svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Obce s rozšířenou působností stanoví zvláštní zákon, a to Příloha č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Obecní úřad
Orgán obce plnící úkoly v samostatné i přenesené působnosti; v jeho čele stojí starosta, dále jej tvoří místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Orgán zabezpečující každodenní úkoly jak v oblasti samostatné působnosti, tak i při výkonu státní správy v přenesené působnosti. V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo či rada obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, a dále vykonává přenesenou působnost v záležitostech svěřených mu zákonem o obcích nebo jiným zákonem, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu ÚSC nebo jeho územní části.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Pro účel výkonu přenesené působnosti obce je takto označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech, obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti na území obce a vedle přenesené působnosti na území obce s pověřeným obecním úřadem, vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Obce s rozšířenou působností určuje zákon č. 314/2002 Sb.
Ohlašovny
Místa, kde se podává ohlášení.
Operační program
Představuje plánované určení fondů EU, které jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.
Orgán veřejné moci
Orgán veřejné moci je takový orgán, který je nositelem veřejné moci. Orgány veřejné moci jsou (některé) státní orgány (např. Parlament, soudy, Policie ČR, ministerstva a jiné ústřední správní úřady), orgány územní samosprávy (například obecní úřad, obecní nebo městská policie). Veřejnou mocí disponují i jiné subjekty, které mají postavení obdobné orgánu veřejné moci, jako jsou např. orgány profesní či zájmové samosprávy (například některé orgány profesních komor a stavovských komor), zdravotní pojišťovny, právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají státní správu (např. stanice technické kontroly, rybářská stráž).
Orgán veřejné správy
Jedná se o orgán veřejnoprávní korporace (např. státu, obce, kraje) či jiného veřejnoprávního subjektu, který má pravomoc a působnost rozhodovat o subjektivních právech a právních povinnostech jemu bezprostředně nepodřízených právních subjektů. Pravomoc (právní prostředky svěřené pro výkon veřejné správy) a působnost (okruh vymezených úkolů) orgánů veřejné správy (tj. státní správy a samosprávy) jsou stanoveny zákonem.
Orgány státní správy
Instituce vykonávající nebo zabezpečující zákonem stanovené činnosti a úkoly jménem státu nebo v jeho zájmu; ústřední (ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy - např. ČSÚ, SÚJB, ÚOHS), územní (obecní a krajské úřady v přenesené působnosti), finanční katastrální a jiné správní úřady.
Orgány veřejné moci
Státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond ČR a jiné státní fondy, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři.
Osobní údaje
Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti
Osvědčení (obsahující bezpečnostní prvky), kterým úředník prokazuje zvláštní odbornou způsobilost. Osvědčení vydává Digitální a informační agentura prostřednictvím Institutu pro místní správu Praha, který zároveň vede celostátní evidenci vydaných osvědčení.
Ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou
Ověření znalostí, dovedností a schopností, jejich aplikace v praxi z obecné a zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti; ověření je prováděno před zkušební komisí za podmínek stanovených zákonem č. 312/2002 Sb.
Ověřený výstup z informačního systému veřejné správy
Listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, je veřejnou listinou.
Ověřovací doložka
Potvrzuje, že určitý dokument vznikl jako opis, kopie nebo převedením z elektronické podoby do podoby listinné či naopak. Její náležitosti jsou vždy vymezeny zvláštním zákonem nebo vyhláškou. Může mít formu otisku razítka, a nebo může být vyhotovena na samostatném listu nebo přelepce za pomocí výpočetní techniky.