logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Všechna | A C D E F G I J K L M N O P R S Ú V W Z
There are currently 10 jmen in this directory beginning with the letter M.
Magistrát
Orgán statutárního města a hlavního města Prahy odpovídající funkci obecního (městského) úřadu, tj. výkonného orgánu obce plnící úkoly jak oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti.
Matriční doklad
Pro účely zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, se matričním dokladem rozumí rodný, oddací nebo úmrtní list.
Matriční událost
Pro účely zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, se matriční událostí rozumí provedení zápisu narození, uzavření manželství, registrovaného partnerství nebo úmrtí fyzických osob.
Město
Symbolický titul, který mohou používat některé obce; na návrh obce, má-li tato alespoň 3.000 obyvatel, jej přiznává předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Městy zůstávají i některé obce s nižším počtem obyvatel, které tento titul užívaly již dříve (před nabytím účinnosti současného zákona o obcích). Titul sám o sobě není spojen se zvýšenými kompetencemi.
Městská část
Organizační samosprávná jednotka statutárního města nebo hl. m. Prahy s vlastním zastupitelstvem; nutno odlišit od `části města`, která představuje pouze evidenční sídelní jednotku. Má vlastní orgány samosprávy - zastupitelstvo městské části, rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části.
Městský obvod
Statutární města mohou svá území členit na městské obvody nebo městské části se svěřenou působností, kterou realizují vlastní orgány. Městský obvod je organizační jednotka statutárního města s vlastními orgány samosprávy (zastupitelstvo městského obvodu, rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu). Není právnickou osobou, je součástí daného města a disponuje působností vymezenou statutem (tedy obecně závaznou vyhláškou přijatou zastupitelstvem statutárního města).
Městský úřad
Orgán města (viz také obecní úřad).
Městys
Dříve též městečko, historický typ obce stojícího mezi městem a vsí; na našem území označení používáno do r. 1954, poté zrušeno a v r. 2006 opět obnoveno, nyní uděluje statut městyse předseda Poslanecké sněmovny na návrh obce po vyjádření vlády.
mGovernment
Využívání mobilních technologií (mobilní internet, bezdrátový přístup, např. prostřednictvím wifi) při komunikaci s veřejnou správou (mobilní rozšíření projektů eGovernment).
Modernizace veřejné správy
Proces, který respektuje a zachovává daný systém veřejné správy a svými aktivitami usiluje o jeho průběžné zlepšování. Cílem modernizace tedy není provést zásadní, zlomovou a systémovou změnu veřejné správy. V podmínkách spojeného modelu veřejné správy, který je aplikován v ČR je možné hovořit o kontinuálním procesu, který je garantován a koordinován vládou, který je plánován a vyhodnocován a který svými cíli prostupuje a zároveň propojuje jednotlivé úrovně veřejné správy. K obecným cílům modernizace veřejné správy patří zejména: zvyšování efektivity a transparentnosti, zkvalitňování horizontální a vertikální koordinace, posilování partnerské spolupráce a snižování resortismu, vyhodnocování dopadů regulace, oddělování operativních a koncepčních činností, zavádění moderních metod řízení kvality, zvyšování profesionality a apolitičnosti veřejné správy, zvyšování spokojenosti občanů a zákazníků atd.